Terms and conditions of use

Witamy w WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o.. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i odwiedzenie stron internetowych WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. Informacje tutaj podane przedstawione są w oparciu o zasady i warunki użytkowania zgodnie z opisem poniżej i dotyczą użytkowania stron internetowych WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Treść

Niniejsze strony internetowe wykonaliśmy z najwyższą starannością. Pomimo to, WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. nie może zagwarantować prawidłowości, kompletności, aktualności, ani jakości informacji tutaj przedstawionych. W związku z tym, WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wady jakościowe lub wady tytułowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania naszej internetowej oferty informacyjnej, o ile nie były one spowodowane zamiarem lub rażącym zaniedbaniem ze strony WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o.. Żadna z ofert nie stanowi zobowiązania i nie jest wiążąca. WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. ma prawo w każdej chwili zawiesić częściowo lub w całości działanie stron internetowych WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o.. Biorąc pod uwagę charakter sieci Internet oraz systemów komputerowych WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności stron internetowych WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o..

Użytkowanie

Podczas użytkowania internetowej oferty informacyjnej nie powinni Państwo nadużywać w żaden sposób oferowanych usług, a w szczególności:

  • omijać środków bezpieczeństwa przedstawionego serwisu informacyjnego,
  • wykorzystywać ułatwień i wykonywać aplikacji, w wyniku których nastąpi lub może

nastąpić uszkodzenie systemu lub wystąpienie awarii w funkcjonowaniu serwisu WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o., w szczególności w drodze dokonywania modyfikacji struktury fizycznej lub logicznej serwera lub sieci WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. lub też innych sieci.

Odsyłacze i łącza

WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność, aktualność i jakość informacji zawartych w odsyłaczach do ofert internetowych będących w użyciu osób trzecich (łącza) oraz nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji na to, czy treści stron, do których łącza te odsyłają, są wolne od wirusów. Na połączonych stronach w momencie ich łączenia nie były możliwe do zidentyfikowania żadne treści nielegalne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że strony te mogą w każdej chwili zostać zmodyfikowane, WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za treści stron internetowych osób trzecich i wyraźnie dystansuje się od jakichkolwiek treści wszystkich stron łączonych, które zostały zmodyfikowane po ich podłączeniu. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za korzystanie z tych łączy.

Inna odpowiedzialność i wirusy

WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. stara się zawsze utrzymywać swoje strony internetowe w stanie wolnym od wirusów. Pomimo to, WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. nie może zagwarantować, że jej strony internetowe są wolne od wirusów oraz nie może ponosić odpowiedzialności za szkody i utrudnienia spowodowane przez wirusy komputerowe. Aby zapewnić sobie własne bezpieczeństwo i chronić się przed wirusami, użytkownik powinien zadbać o odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanery antywirusowe przed pobraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania i dokumentacji.

Wiadomości e-mail

Jeśli chcą Państwo wysłać wiadomość e-mail do WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. ze swojego prywatnego konta e-mail, prosimy zwrócić uwagę na to, że w związku z techniczną strukturą sieci Internet, powinni Państwo zadbać o swoje własne bezpieczeństwo w celu zagwarantowania poufności i spójności treści wiadomości e-mail. Jeśli chcą Państwo wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio z formularza kontaktowego WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. informujemy, że dane te zostaną przesłane w postaci niezaszyfrowanej oraz że WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. nie może zagwarantować poufności i spójności wiadomości e-mail.

Prawa autorskie do znaków towarowych oraz znaki z nimi związane

Treści stron internetowych WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o., w szczególności teksty, zdjęcia, ilustracje, dźwięk i wideo oraz pliki animowane jak i ich aplikacje chronione są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie oraz każde inne wykorzystanie ich treści dla celów komercyjnych bądź publicznych. Nie wolno ponadto modyfikować i wykorzystywać całej ich treści na stronach internetowych lub komputerach podłączonych do sieci bez pisemnej zgody WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o.. Niektóre ze stron internetowych WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. zawierają materiał, który stanowi przedmiot praw autorskich osób trzecich. WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. pozwala korzystać z treści zawartych w dziale „Publikacje prasowe”, bez możliwości ich modyfikacji, wyłącznie dla celów prasowych (tzn. wyłącznie w ramach udziału przy redagowaniu druków i mediów online). Należy zamieścić wyraźną informację o prawach własności i prawach autorskich WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. oraz innych spółek z WIRTGEN GROUP w przypadku kopiowania ich treści.

Znaki towarowe i prawa licencyjne

O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki wymienione na stronach internetowych WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. są znakami towarowymi chronionymi przez prawo. WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. chroni swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi. Nie udziela się żadnej licencji do korzystania z własności intelektualnej WIRTGEN POLSKA Sp. z o.o. lub osób trzecich poprzez te strony internetowe.

EN PL