Общие условия

Загальні положення щодо продажу та постачання - PDF
General Terms and Conditions of Sale and Supply - PDF
Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies - PDF

Загальні положення щодо продажу та постачання

1. Область застосування

1.1 Всі пропозиції, продаж, доставка та послуги ПІК ВІРТГЕН УКРАЇНА (далі "Постач¬альник") ґрунтуються виключно на цих Умовах продажу та постачання, якщо інше не вказано в окремому договорі. Суперечливі або відмінні умови Замовників не приймаються до уваги, навіть якщо Постачальник беззастережно надає Замовнику інформацію про суперечливі чи відмінні умови Замовника. Відмінні умови від цих Умов продажу і постачання є дійсними лише за наявності письмового підтвердження з боку Постачальника.

1.2 Ці Умови щодо продажу та постачання також застосовуються до всіх подібних майбутніх операцій такого ж роду з тим самим Замовником без необхідності укладення окремої додаткової угоди.

2. Пропозиція та укладення договору

2.1 Пропозиції Постачальника завжди підлягають підтвердженню, в разі, якщо прямо не зазначено інше. Кошторис витрат не є обов'язковим. У разі, якщо не узгоджено інше, концепції виробництва обладнання (також відомі як "продукти на замовлення" або "продукти «НА ЗАМОВЛЕННЯ»"), перші пропозиції або кошторис витрат надаються безкоштовно. Постачальник залишає за собою право стягувати обґрунтовану плату за подальші концепції, пропозиції або кошториси витрат, а також проектні роботи, у разі, якщо договір про постачання не вступає в силу.

2.2 Підписанням та/або оплатою рахунку Постачальника Замовник підтверджує замовлення згідно переліку, кількості, та цін вказаних в рахунку, та погоджується з «Загальними положеннями щодо продажу та постачання», викладеними на Інтернет сторінці ПІК ВІРТГЕН УКРАЇНА https://www.wirtgen-group.com/ukraine/ru/information/terms-conditions/

2.3 Договір про постачання вступає в силу лише після отримання письмового підтвердження з боку Постачальника. Будь-які зміни, доповнення або додаткові угоди також повинні бути письмово підтверджені з боку Постачальника.

2.4 Документи, що стосуються пропозиції, включно з, окрім іншого, ілюстраціями, кресленнями, даними про масу та розміри або підготовленими концепціями, мають приблизний характер, в разі, якщо їх безпосередньо не відзначено як обов'язкові.

2.5 Постачальник зберігає всі права власності та авторські права на ілюстрації, креслення, концепції, кошт¬ориси витрат, розрахунки та інші документи. Забороняється надавати їх третім особам без попередньої прямої письмової згоди Постачальника. Їх необхідно повернути Постачальнику за його вимогою без необґрунтованих затримок,

(i) у разі, якщо договір не буде укладено, або
(ii) як тільки замовлення буде повністю виконано.

3. Ціна та оплата

3.1 У разі, якщо не узгоджено інше, ціни Постачальника буде застосовано без урахування упаковки та вивезення зі складу Постачальника. Замовник оплачує додаткові витрати, зокрема, щодо монтажу та введення в експлуатацію, а також витрати на от¬римання особливих, стандартних дозволів та стандартних вимог.

Крім того, стягується встановлений законом податок на додану вартість, що нараховується на дату виставлення рахунку.

3.2 У разі, якщо не узгоджено інше, платежі слід виконати в повному обсязі, без будь-яких витрат для Постачальника, та оформити їх наступним чином:

Продукти «на замовлення»: відповідно до окремо узгодженої схеми оплати.
Складові: Перед доставкою, в повному обсязі
Машини: Перед доставкою, в повному обсязі
Запасні частини: Протягом 2-х банківських днів з дати виставлення рахунку, в повному обсязі
Інші статті: Протягом 2-х банківських днів з дати виставлення рахунку, в повному обсязі

3.3 Векселі або чеки завжди приймаються лише після виконання роботи. Замовник несе усі витрати, пов'язані зі відсотками та комісійними платежами при оплаті векселями.

3.4 Стосовно акредитивів застосовуються положення, прийняті ICC - це "Уніфіковані правила та зви¬чаї для документарних акредитивів", в актуальній версії з періодичними змінами.

3.5 Замовник не має право на компенсацію, відрахування або уцінку, за винятком випадків, коли Постачальник не оскаржує його зустрічні вимоги, або їх було встановлено остаточним рішенням, що не підлягає оскарженню. Зазначене вище також стосується висунення претензій щодо відповідальності за дефекти.

3.6 У разі прострочення платежу Постачальник має право вимагати у Замовника сплати річних відсотків, право на що передбачено статтею 625 ЦК України. Річна відсоткова ставка за прострочення платежу встановлюється в розмірі 8 (восьми) відсотків річних. Нарахування відсотків здійснюється з першого дня прострочення Замовником платежу, які Постачальник може пред’явити Замовнику до сплати в випадку прострочення ним платежу більш ніж на тридцять календарних днів.

3.7 Сервісне Обслуговування Обладнання Замовника і продаж запасних частин здійснюється Постачальником на підставі Заявок Замовника.

3.8 Оплата за діагностику, ремонт, транспортний тариф, проводиться за встановленими цінами (тарифами) Постачальника.

3.9 У зв’язку з можливими змінами собівартості виконуваних робіт у результаті інфляційних процесів, ростом вартості енергоносіїв, Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати існуючі ціни (тарифи) за цим договором, попередньо повідомивши замовника за 30(тридцять) календарних днів. Нові тарифи набирають чинності через 30 (тридцять) календарних днів з дати направлення Постачальником Замовнику листа про зміну тарифів.

3.10 Ціни за цими Положеннями будуть вказуватись в рахунку Постачальника окремо за кожне Сервісне Обслуговування.

3.11 Продаж запасних частин зі складу Постачальника здійснюється з оформленням видаткової накладної на підставі довіреності, наданої Замовником. Довіреність на отримання запасних частин зі складу Постачальника повинна бути належним чином оформлена, підписана і завірена печаткою Замовника.

3.12 Підставою для оплати за Сервісне Обслуговування є:

3.12.1 Рахунок на передплату, що оформляється Постачальником на підставі Заявки Замовника або;

3.12.2 Рахунок, що оформляється Постачальником на підставі наряд-замовлення у випадку наступної оплати.

3.13 Рахунок на передоплату виконання робіт з Сервісного обслуговування підлягає оплаті протягом 2-х банківських днів з моменту направлення Замовнику рахунку по факсу або електронною поштою.

3.14 Підставою для оплати за придбані запасні частини та витратні матеріали є:

3.14.1 Рахунок на передплату оформлений Постачальником на підставі Заявки Замовника, що підлягає оплаті протягом 2-х банківських днів з моменту направлення Замовнику рахунку по факсу або електронною поштою.

3.14.2 Оплата за Сервісне обслуговування повинна бути здійснена, не залежно від отримання рахунку, не пізніше п’яти календарних днів з дати надання послуг чи передачі запасних частин.

3.15 Датою платежу вважати дату списання грошових коштів з банківського рахунку Замовника.

3.16 Ціни на замовлені запасні частини визначені в Євро, оплата здійснюється у національній валюті України по курсу продажу євро (безготівковий курс) на УМВБ ( Українській міжбанківській валютній біржі), який оприлюднюється на сайті за адресою: https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/ на дату, що передує дню сплати Покупцем платежу, та розраховується за формулою: (сума в євро х курс для договорів на УМВБ) + 0,3 % банківської комісії, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника. У випадку часткової оплати рахунку, сума залишку підлягає перерахунку у разі збільшення курсу Євро/грн.

3.17 Вартість переданого товару, що вказана видаткових накладних та вартість послуг, що вказана в актах виконаних робіт підлягає обов’язковому перерахунку в порядку, що визначений в п. 3.16 цих Положень.

3.18 Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати вартість запасних частин на суму збільшення податкового навантаження на вартість товару, зокрема у разі збільшення митних зборів, мита, податків та іншого, що застосовуються при придбанні та ввезенні товару Постачальником для Замовника.

3.19 Під час надання доказів Постачальник може заявити про більш значний збиток у разі невиконання зобов'язань. Проте Замовник має право на доведення того, що збитки, які виникли в результаті прострочення платежу, були значно меншими.

3.20 У разі, якщо Постачальник дізнається про обставини, що ставлять під су¬мнів кредитоспроможність Замовника, усі відстрочені платежі підлягають негайному погашенню. Крім того, в цьому випадку Постачальник може вимагати передоплати або надання забезпечення.

4. Доставка

4.1 Дати (готовність на відправку, доставка, початок монтажу або введення в експлу¬атацію, готовність до експлуатації та інші), а також межі дат на їх основі узгоджуються окремо в кожному випадку. Місце поставки запасних частин – склад Постачальника (якщо інше не обумовлено діючим договором). Набра¬ння чинності та дотримання узгоджених термінів вимагає від Замовника виконання зобо¬в'язань щодо співпраці, зокрема, своєчасного подання всіх матеріалів, документів, дозволів, остаточних версій та випробувань, наданих Замовником, дотримання узгоджених умов оплати, зокрема, оплати будь-яких узгоджених платежів (п. 3.2) або відкриття акредитиву. Якщо ці вимоги не виконуються своєчасно та належним чином, то терміни слід обґрунтовано продовжити, принаймні, до часу затримки; це не стосується випадків, коли відповідальність за затримку покладається виключно на Постачальника.

4.2 Дотримання будь-якого терміну доставки залежить від отримання Постачальником необхідної та своєчасної доставки від його власних постачальників за умови, що Постачальник здійснив замовлення належним чином та у встановлений термін.

4.3 У разі, якщо не узгоджено інше, кожна доставка здійснюється зі складу Постачальника, тому продукт «НА ЗАМОВЛЕННЯ» вважається готовим на момент видачі повідомлення про готовність до відвантаження. У внутрішніх відносинах з Постачальником Замовник бере на себе зобов'язання Постачальника відповідно до упаковці та зобов'язується компенсувати Постачальнику всі понесені ним витрати. Поставка запасних частин (при наявності на заводі у виробника) здійснюється протягом орієнтовно 4-6 тижнів автотранспортом, або 5-ти робочих днів літаком від дати отримання повної передоплати.

4.4 Вважається, що термін доставки було дотримано, якщо предмет доставки було вивезено з об'єкта Постачальника, на якому виготовляються про¬дукти «НА ЗАМОВЛЕННЯ», до закінчення терміну, або у разі, якщо було отримано повідомлення про готовність до доставки. Щодо продуктів «НА ЗАМОВЛЕННЯ», повідомлення про готовність до доставки замінюють на повідомлення про готовність до експлуатації. У разі необхідності прий¬мання дата приймання має бути підтверджена, за винятком обґрунтованої відмови у прийомі, повідомлення про готовність до доставки, або сповіщення про готовність до експлуатації для продуктів «НА ЗАМОВЛЕННЯ».

4.5 Постачальник може здійснювати часткові поставки або часткове виконання в будь-який час.

4.6 У разі виникнення затримок, викликаних форс-мажорними обставинами, зокрема, й тими, які істотно ускладнюють або перешкоджають доставці, вклю¬чаючи, крім іншого, війну, терористичні акти, обмеження імпорту та експорту, страйки, колективне звільнення або накази влади, навіть якщо вони стосуються власних постачальників або субпідрядників Постачальника, узгоджені терміни доставки слід продовжити на період затримки при доставці та виконанні, включно з обґрунтованим часом введення в експлуатацію. За можливості, Постачальник проінформує Замовника про початок, закінчення та очікуваний час трива¬лості вищевказаних обставин.

4.7 Постачальник не затримує доставку, якщо надає Замовникові заміну відпо¬відно до договірних термінів доставки до часу фактичної доставки товару, за умо¬ви, що така заміна відповідає технічним та функціональним вимогам Замовника в усіх суттєвих аспектах, а всі витрати щодо її надання несе сам Постачальник.

4.8 У разі прострочення з боку Постачальника, Замовник має надати Постачальникові прийнятний додатковий термін для виконання умов договору.

4.9 За кожний день прострочення оплати вартості наданих послуг чи отриманого товару Замовник зобов’язаний сплатити на користь Постачальника господарську санкцію у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

4.10 У разі порушення Постачальником строків проведення виконання оплачених робіт, надання оплачених запасних частин останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості такого обслуговування чи товару за кожний день порушення строку.

5. Передача ризику, транспортування, затримка приймання, готовність до експлуатації

5.1 Ризик переходить до Замовника, коли предмет доставки передано для збору, або, стосовно продукту «НА ЗАМОВЛЕННЯ», коли Постачальник повідомляє про готовність до експлуатації (див. пункт 4.3), також у разі часткової доставки або додаткового узгодження з Постачальником щодо виконання інших робіт, наприклад, опла¬ти витрат на перевезення або доставку і монтаж. У разі, якщо потрібна згода, така згода має бути досить вагомою для передачі ризику. Її слід реалізувати без необґрунтованої затримки у день прий¬мання, або після того, як Постачальник повідомить про готовність до приймання. У разі виявлення незначних дефектів Замовник не має права відмовлятися від приймання. Якщо Замовник не підтверджує прий¬мання, незважаючи на відсутність дефектів або наявність незначних дефектів, то приймання вважається підтвердженим через місяць після з моменту повідомлення про готовність до прий¬мання, але не пізніше шести місяців з моменту вивезення вантажу з заводу. У разі доставки і монтажу продукту «НА ЗАМОВЛЕННЯ» приймання замінюють повідомленням про початок експлуатації.

5.2 Якщо відправлення затримується або не відбувається з причин, що не залежать від Постачальника, ризик переходить до Замовника з дня повідомлення про готовність до доставки або приймання, відповідно, для експлуатації.

5.3 У разі, якщо не узгоджено інше, доставка здійснюється за рахунок і на ризик самого Замовника.

5.4 На вимогу та за рахунок Замовника, Постачальник страхує вантаж від ризиків, пов'язаних з перевезенням.

5.5 У разі, якщо Замовник прострочив приймання або порушив інші зобов'язання стосовно співпраці, то Постачальник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включно з будь-якими додатковими витратами, зокрема, витратами, пов'язаними з несвоєчасним прийомом доставки, та, відповідно, з затримкою початку монтажу та введення в експлуатацію, або готовності до експлуатації.

5.6 Будь-які комерційні положення, як, наприклад, FOB, CFR, CIF і т.д., слід тлумачити відповідно до чинних ICC міжнародних комерційних термінів з поправками, які вносяться час від часу, по мірі їх застосування.

6. Збереження права власності та інші засоби забезпечення

6.1 Постачальник зберігає право власності на предмет доставки до врегулювання всіх своїх претензій до Замовника в межах ділових відносин, включно з будь-якими майбутніми претензіями, які також випливають з одночасно укладених або більш пізніх договорів. Цей момент є дійсним і в тому випадку, якщо окремі або всі претензії Постачальника були взяті до уваги, баланс було складено та підтверджено. У разі будь-якого порушення договору з боку Замовника, зокрема, в разі прострочення платежу, Постачальник, після нагадування про таке, має право повернути предмет доставки з одночасною заявою на вилучення, а Замовник зобов'язаний прийняти такий предмет назад.

6.2 Замовник має право розпоряджатися предметами доставки в межах звичайної діяльності, якщо і до часу коли не будуть виконані умови забезпечення вимог Постачальника до Замовника, зазначених у пунктах 6.3, 6.4 та 6.5. Будь-яке порушення зобов'язань, зазначених у вищенаведеному реченні, дає Постачальникові право на негайне припинення всіх ділових відносин із Замовником.

6.3 Цим Постачальник і Замовник погоджуються, що при укладенні договору щодо поставки всі претензії Замовника по майбутньому перепродажу або передачі доставлених товарів в оренду третім особам або на будь-якої іншій правовій підставі (страхування, правопорушення, і т. д.) переходять до Постачальника для забезпечення виконання всіх претензій Постачальника в межах ділових відносин із Замовником. Наразі Замовник повною мірою передає Постачальнику всі та будь-які претензії, включно з додатковими правами, на які Замовник має право у зв'язку з перепродажем або здачею в оренду доставленого товару або у зв'язку з експлуатацією продук¬тів «НА ЗАМОВЛЕННЯ». Постачальник наразі приймає таку передачу. Однак Замовник має пра¬во відкликати передачу, коли Постачальник буде вимагати розкриття інформації про передачу прав. Замовнику забороняється повторно передавати вже передані Постачальникові претензії. Замовник зобов'язаний передати Постачальникові право власності або будь-яке інше право на будь-які предмети, деталі пристроїв, компоненти та будь-які вживані пристрої, прийняті замість оплати в межах перепродажу, на той самий момент, коли Замовник набуває права власності чи інших прав на них. Замовник зобов'язаний безкоштовно зберігати, обережно поводитися та обґрунтовано страхувати вищезгадані предмети від імені Постачальника (див. 6.7).

6.4 У разі, якщо засоби забезпечення, зазначені в пунктах 6.1, 6.2 та 6.3, не визнаються або не мають необмеженої закон¬ної сили відповідно до законодавства країни, в якій знаходяться предмети доставки, то Замовник уже за¬раз зобов'язується співпрацювати для прийняття всіх необхідних заходів (зокрема, щодо реєстрації, повідомлення і т.д.), наприклад, для подачі необхідних заяв, щоб забезпечити надання засобів забезпечення відповідно до чинного законодавства. Постачальник має право утримувати предмет достав¬ки або не починати монтаж та введення в експлуатацію до моменту, коли необхідні засоби забезпечення не набудуть юридичної сили. Якщо, з урахуванням вимог законодавства, надання засобів забезпечення не підлягає примусовому виконанню на місцевому рівні або не може бути реалізовано з інших причин, Замовник уже зараз зобов'язується запропонувати Постачальникові еквівалентні засоби забезпечення. Замовник зобов'язаний інформувати Постачальника про будь-які вимоги до форми або інші законодавчі вимоги, що суперечать наданню засобів забезпечення відповідно до пунктів 6.1, 6.2 та 6.3, без вимоги та необґрунтованої затримки до або після укла¬дення договору.

6.5 Обробка або внесення замін до предметів на зберіганні у Замовника завжди здійснюється від імені Постачальника. Якщо предмет, який зберігається, обробляють разом з іншими предметами, які не належать Постачальникові, Постачальник отримує право спільної власності на новий предмет пропорційно вартості предмета, який зберігається стосовно інших предметів, що знаходяться в опрацюванні.

Якщо Замовник з'єднує або безпосередньо сполучає товар з іншими рухомими предметами, об'єднуючи їх у єдиний предмет, і якщо інший предмет вважається основним елементом, то Замовник передає Постачальникові пропорційну частку спільної власності в тому обсязі, в якому основний елемент належить йому.

Замовник безоплатно зберігає за собою право власності або спільної власності від імені Постачальника. Крім того, предмет, створений шляхом обробки або зміни, підпадає під ті ж умови, що й предмет, який зберігається.

6.6 Якщо вартість наданих відповідно до пунктів 6.1-6.5 засобів забезпечення перевищує вимоги Постачальника в межах ділових відносин із Замовником більш ніж на 10%, Постачальник зобов'язаний, на вимогу Замовника, повернути будь-який додатковий засіб забезпечення на свій вибір.

6.7 У випадку, якщо,

 • у зв'язку зі збереженням права власності, предмет доставки ще не повністю перейшов у власність Замовника,
 • на підставі окремого договору, що відрізняється від пункту 3.2., предмет доставки, або, стосовно Продук¬ту «НА ЗАМОВЛЕННЯ», після приймання, оплачується частково або повністю тільки після доставки (наприклад, при оплаті частинами, від¬строчки, продовження терміну оплати, узгодженого заздалегідь або в подальшому, і т. д.),
 • предмет доставки (наприклад, доставка "на випробовування", "на узгодження" і т.п.) або іншого аналогічного пристрою (наприклад,
 • "у якості тимчасового заходу" і т.п.) був наданий Замовникові після оплати ("на умовах оренди" і т.п.), або безкоштовно ще до укладення договору купівлі, або з якоїсь іншої причини,

Замовник зобов'язується укласти договір страхування безпосередньо на заводі, згідно з вартістю заміщення, включно з усіма супут¬німи витратами на покриття всіх ризиків, як, наприклад, пожежа, шкода, завдана елементами, вандалізм, крадіжка, перевезення, непра¬вильне поводження, помилки користувача, нещасний випадок і т.д., та підтримувати його, в залежності від конкретного випадку, до повної передачі права власності, до повної оплати, до повернення або до остаточного приймання предмета доставки та заміненого пристрою Постачальника та Замовника відповідно (страхування обладнання). Крім того, Замовник зобов'язується за свій рахунок (страхування цивільної відповідальності) застрахувати експлуатаційний ризик, пов'язаний з виробом, що поставляється, на той же період часу. Замовник зобов'язується надати Постачальнику відповідне підтвердження до надання предмета доставки, тобто після доставки із заводу (п. 4.3.). Постачальник має право відмовитися від доставки товару до надання відповідного доказу. Крім того, Постачальник має право застрахувати сам предмет доставки і стягнути з Замов-ника вартість будь-яких завданих витрат. Замовник уже зараз відмовляється від поточних та майбутніх прав і претензій до свого страхового агента в межах страхових відносин з Постачальником. Цим Постачальник приймає таку передачу. Права втрачають чинність у момент, коли товар переходить у власність Замовника, а вартість повністю сплачено.

6.8 У разі накладення арешту, конфіскації, або іншого доступу третіх осіб до предметів або претензій, на які Постачальник має забезпечувальні права, Замовник зобов'язаний без необґрунтованої затримки повідомити про це Постачальника та надати підтримку в захисті прав Постачальника. Замовник покриває витрати на будь-які судові або позасудові процедури, в разі неможливості отримати відшкодування від третьої особи.

6.9 Клопотання про відкриття провадження у справі про банкрутство відносно активів Замовника дає Постачальнику право негайно розірвати договір і зажадати негайного повернення предмета доставки.

6.10 Пункти 6.1, підпункти 3 і 6.9 застосовуються аналогічно до предметів, деталей обладнання, компонентів та будь-яких типів уживаного обладнання, яке Замовник міг прийняти замість оплати відповідно до пункту 6.3.

7. Відповідальність за дефекти

7.1 За наявності дефекту якості, про що стало відомо впродовж терміну позовної давності, та який виник вже на момент закінчення ризику, Постачальник може, за своїм вибором, або усунути дефект у якості додаткового зобов'язання, або доставити предмет, який не має дефектів. Дефект усувається шляхом заміни або ремонту дефектного предмета Постачальником, у разі, якщо сторони прямо або побічно (наприклад, неоскаржуваними діями на місці) не домовилися про інше. Замінені деталі переходять у власність Постачальника; аналогічним чином діють положення пункту 6.

7.2 Будь-яка заява з приводу претензій в рамках відповідальності Замовника за дефекти, вимагає, щоб Замовник оглянув предмет доставки на наявність дефектів (без невиправданих затримок) не пізніше, ніж упродовж одного тижня після доставки і повідомив Постачальника (без невиправданих затримок) в письмовому вигляді, про будь-який виявлений дефект. Постачальника слід негайно повідомити про дефекти, які не вдається виявити впродовж цього терміну навіть після ретельного огляду, без невиправданих затримок, одразу ж після виявлення. Доставка, відповідно до пункту 1 цього положення, є моментом у часі, коли Замовник отримує фактичний доступ до предмету доставки або ж міг би отримати такий доступ без провини Замовника.

7.3 Зміни в конструкції або дизайні, внесені до моменту доставки замовленого виробу в межах загальної зміни конструкції або виробництва на заводі Постачальника, не є дефектом предмета доставки, у разі, якщо вони не роблять предмет доставки непридатним для використання за призначенням згідно з потребами Замовника.

7.4 Якщо подальше вдосконалення знову не принесе бажаних результатів, Замовник може вимагати від Постачальника додаткового обґрунтованого терміну для подальшого вдоско¬налення або заміни, запросити зниження закупівельної ціни на суму, на яку знижується вартість предмета доставки через дефект, або відмовитися від договору на свій розсуд. За наявності лише незначного дефекту, Замовник має право лише на зниження договірної ціни.

7.5 Замовник зобов'язаний надати Постачальнику або будь-якій третій особі, уповноваженій Постачальником, час і можливості, необхідні для проведення робіт з дефектами, під свою відповідальність, (подальше вдоскона¬лення або заміна), після попереднього узгодження. У разі, якщо Постачальник зобов'язаний усунути дефект, Замовник може усунути його самостійно або доручити це третій стороні, виключно за умови, що це буде необхідно для того, щоб запобігти безпосередній загрозі стосовно безпеки експлуатації або непропорційно великому збитку, а також у разі, якщо Замовник отримав попередню згоду від Постачальника.

7.6 Гарантія Постачальника не поширюється на будь-які подальші витрати, пов'язані з усуненням дефекту.

7.7 Дефекти не розглядаються як дефекти якості у разі

 • природного зношування;
 • неправильного або нецільового використання;
 • неякісного монтажу, будівельних робіт або введення в експлуатацію, що виконано Замовником або третіми особами;
 • неналежного, неправильного або недбалого поводження;
 • неналежного зберігання, встановлення або використання непридатного будівельного майданчика;
 • не ознайомлення з відповідним посібником користувача;
 • використання невідповідних засобів експлуатації;
 • використання неприйнятних матеріалів та запчастин;
 • хімічних, електрохімічних, електромагнітних, електричних або аналогічних факторів впливу;
 • зміни предмета доставки з боку Замовника (або будь-якої третьої особи, уповноваженої Замовником), у разі, якщо причинно-наслідковий зв'язок між дефектом якості і змінами відсутній;
 • встановлення компонентів та запасних деталей, змінних або інших деталей, а також використання мастильних матеріалів від сторонніх виробників (так званих OEM-продуктів), за винятком відсутності причинно-наслідкового зв'язку ¬між дефектом якості та встановленою деталлю;
 • відсутність або неналежний рівень технічного обслуговування з боку Замовника або третіх осіб, якщо вони не були уповноважені виробником для технічного обслуговування машин або продуктів «НА ЗАМОВЛЕННЯ».

7.8 Оскільки в обсяг доставки входить програмне забезпечення, відповідальність за дефекти не поширюється на усу¬нення помилок програмного забезпечення, викликаних непра¬вильним використанням, помилками користувача, природним зношуванням, невідповідними системними умовами, умовами експлуатації та обслуговування, що відрізняються від зазначених у технічних умовах, та не¬належним технічним обслуговуванням.

7.9 Замовник зобов'язаний, без необґрунтованої затримки, сповіщати про будь-які дефекти програмного забезпечення в письмовому вигляді, у зрозумілій і доклад¬ній формі, вказуючи всю інформацію, необхідну для виявлення та аналізу дефектів. Зокрема, необхідно повідомити про виявлення та наслідки дефекту програмного забезпечення.

7.10 Претензії з боку Замовника щодо дефектів якості та прав власності втрачають силу через 12 місяців після закінчення строку позовної давності. Строк позовної давності починається з моменту передачі ризику відповідно до пункту 5, або з моменту підтвердженого введення в експлуатацію.

7.11 Положення, що містяться в цьому пункті 7, остаточно визначають відповідальність за дефекти предметів, наданих Постачальником. Будь-які подальші претензії Замовника, зокрема, у зв'язку з пошкодженнями, що не впливають на сам предмет доставки, регулюються виключно пунктом 8.

7.12 Відповідальність за дефекти якості уживаних пристроїв повністю виключається.

7.13 Постачальник гарантує поставку оригінальних запасних частин згідно письмової заявки Замовника.

7.14 Постачальник несе відповідальність за гарантійними зобов’язаннями по встановленим та сплаченим Замовником під час проведення Сервісного обслуговування оригінальним запасним частинам, придбаним у Постачальника (крім масел, мастил та інших технічних та експлуатаційних рідин, витратних матеріалів, а також деталей, вузлів та агрегатів із скла та елементів, що спрацьовуються та/або зношуються в процесі експлуатації Обладнання такі як транспортерні стрічки, ремні, опорні ролики, конвеєри тощо), протягом 6-ти місяців з моменту їх встановлення, а також по роботах, що виконані Постачальником та сплачені Замовником, протягом 6-ти місяців з моменту виконання робіт.

7.15 Замовник повинен надати письмову гарантійну рекламацію Постачальнику не пізніше 2 робочих днів з моменту виявлення дефекту.

7.16 При настанні гарантійного випадку Постачальник зобов’язаний (при наявності запчастин на складі Продавця), протягом 12 (дванадцяти) робочих днів з моменту повідомлення Замовника здійснити заміну запасних частин та/або виконати відповідні роботи за власний рахунок.

7.17 Сторони, окремо в кожному випадку (відсутність запасних частин на складі Постачальника), в залежності від обставин та складності робіт, що мають бути виконані, можуть узгодити інші строки.

7.18 При настанні гарантійного випадку та необхідності виклику представників Постачальника проїзд та проживання представників Постачальника здійснюється за його рахунок.

7.19 Гарантійні зобов’язання Постачальника на виконані роботи, встановлені запасні частини припиняються у разі експлуатації Обладнання Замовником з порушенням правил експлуатації, встановлених технічною документацією заводу - виробника Обладнання

8. Відповідальність

8.1 У випадку порушення своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.

8.2 Увагу Замовника звернено на те, що перед встановленням та в процесі використання програмного забезпечення потрібно безперерв¬не резервне копіювання даних. У випадку втрати будь-яких даних Постачальник несе відповідальність лише за витрати та зусилля, необхідні для відновлення даних, якщо вони були належним чином захищені Замовни¬ком.

8.3 Подальша відповідальність за збиток, зокрема, фінансовий збиток, виключається.

Будь-яка відповідальність за непрямі збитки, зокрема, втрачену вигоду, виключається.

8.4 Вищезазначені обмеження відповідальності діють стосовно причинно-наслідкового зв'язку та обсягу збитків Замовника, в тому числі, у разі висунення претензій до законних представників, співробітників або довірених осіб Постачальника.

8.5 За кожний день прострочення оплати вартості наданих послуг чи отриманого товару Замовник зобов’язаний сплатити на користь Постачальника господарську санкцію у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. До стягнення пені встановлюється збільшений строк позовної давності у три роки, з правом нарахування і стягнення пені за весь період прострочення у межах строку збільшеної позовної давності.

8.6 У разі порушення Постачальником строків проведення виконання оплачених робіт, надання оплачених запасних частин останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості такого обслуговування чи товару за кожний день порушення строку.

8.7 Основні обмеження відповідальності застосовуються після обґрунтування та рівня відповідальності, а також за порушення вторин¬них договірних зобов'язань, зокрема, за порушення зобов'язань з консультування та роз'яснення до та після укладення договору.

9. Права на захист програмного забезпечення/даних

9.1 Оскільки в комплект доставки входить програмне забезпечення, Замовнику надається невиключне право на використання програмного забезпечення, що доставляється, включно з документацією, для застосування до відповідного предмету доставки. Заборонено використання програмного забезпечення в більш ніж одній системі.

9.2 Замовник не має права відтворювати, коригувати або перекладати програмне забезпечення, або перетворювати код об'єкта у вихідний код, за винятком випадків, коли такі можливості надаються у відповідності з договором або дозволені законом. Замовник зобов'язується не видаляти та не змінювати інформацію виробника, зокрема, відомості про авторські права, без попередньої згоди Постачальника.

9.3 Всі інші права на програмне забезпечення та документацію, включно з копіями, належать Постачальнику або постачальнику програмного забезпечення. Забороняється видача субліцензій або передача їх третім особам у будь-якій інший формі.

9.4 Постачальник не несе відповідальності за програмне забезпечення, вже встановлене або те, що буде встановленим у майбутньому (в тому числі, в якості доповнення або оновлення), в разі, якщо Замовник використовує програмне забезпечення неналежним чином. Неправильне використання, зокрема, відбувається в тому випадку, якщо Замовник або третя особа

 • видаляє, змінює або будь-яким іншим чином впливає на будь-які параметри предмета доставки без письмової зго¬ди Постачальника, що може призвести до порушення функціонування пристрою;
 • встановлює програмне забезпечення (в тому числі, у якості оновлення або доповнення), не авторизоване Постачальником для відпо¬відного типу пристрою або продукту «НА ЗАМОВЛЕННЯ», придбаного Замовником; та
 • встановлює програмне забезпечення (в тому числі, в якості оновлення та доповнення), не виводячи пристрій з експлуатації впродовж усього процесу встановлення, оновлення або доповнення, в разі відсутності спостерігання за роботою при¬строю та постійного контролю роботу, а також в разі знаходження персоналу на близькій відстані. Замовник зобов'язаний строго дотримуватися цих заходів безпеки.

9.5 Крім того, застосовуються обмеження відповідальності, викладені в пунктах 7 і 8. Якщо програмне забезпечення надається в оренду тільки на обмежений період часу, то відповідальність обмежується усуненням дефектів відповідно до пункту 7 впро¬довж терміну оренди. Якщо таке усунення не вдається, Замовник має право, в разі надання програмного забезпечення в оренду у встановлений час - оскільки за програмне забезпечення стягується окрема орендна плата - припинити його використання з поважної причини, та, у разі, якщо дефект погіршує придатність програмного забезпечення або товару не лише суттє¬во - отримує право на зниження узгодженої орендної плати.

9.6 По мірі того, як Замовник купує певне програмне забезпечення в межах придбання пристрою, Продукту «НА ЗАМОВЛЕННЯ» або компонентів, або окремо (наприклад, у поєднанні з веб-систе-мою управління парком транспортних засобів типу WITOS і т.д.), продуктивність залежить від доступних мережевих технологій, технічних та географічних умов на місці експлуатації. Постачальник не бере жодних гарантій та не несе відповідальності за будь-які перебої, що виникли з вини постачальника мережевих послуг (наприклад, у разі проведення регулярного технічного обслугову¬вання) або інших обмежень на телекомунікаційні послуги, або навіть припинення використання застарілої мережевої технології (наприклад, G2). У разі виникнення сумнівів застосовуються відповідно пункти 7.6 і 8.3. У разі, якщо дані пристрою (наприклад, поточні операції, час роботи у режимі очікування і т.д.) зберігаються та передаються Постачальнику, Поста¬чальник має право на їх аналіз, обробку та необмежене безкоштовне використання для внутріш¬ніх цілей, якщо Замовник не висловив свого безпосереднього заперечення. Будь-яке розкриття інформації третім особам, наприклад, для довідки та порівняння, є припустимим, якщо оформлено анонімно, або якщо Клієнт дає на це свою згоду за запитом.

9.7 У разі, якщо персональні дані зберігаються в межах діапазону установки, оновлення або доповнення, застосовуються такі положення:

Постачальник підтверджує відповідність законодавчим положенням щодо захисту даних. Зокрема, якщо це потрібно для встановлення програмного забезпечення, будь-які надані персональні дані не будуть передані третім особам, а будуть зберігатися, оброблятися і використовуватися виключно всередині компанії для виконан¬ня договору. Вони видаляються, коли в них більше немає необхідності. Якщо встановлені законом терміни зберігання не узгоджуються з видаленням даних, то дані (замість видалення) необхідно заблокувати у відповідності з чинними правовими нормами.

Якщо цього вимагають нормативні акти про захист даних, то перед укладенням відповід¬ного договору Замовник повинен отримати письмову згоду особи, чиї особисті дані є необхідними для виконання договору.

10. Права власності третіх осіб

10.1 Постачальник несе відповідальність за будь-яке порушення прав третіх осіб своїм продуктом/послугою лише в тій мірі, у якій цей продукт/послуга використовують у відповідності з договором. Постачальник несе відповідальність за порушен¬ня прав третіх осіб лише на місці договірного користування товаром/послугою (місці доставки). Претензії щодо дефектів права власності не висуваються, якщо мова йде лише про незначне відхилення това¬ру/послуги Постачальника від договірної якості.

10.2 Якщо будь-яка третя особа висуває претензії до Замовника стосовно порушення її прав у зв'язку з продуктом/послугою Постачаль¬ника, то Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Постачальника. Постачальник має пра¬во, без зобов'язань, відмовитися від висунутих претензій за свій рахунок та у межах припустимого. Замовник не має права визнавати претензії третіх осіб до надання Постачальникові обґрунтова¬ної можливості відмовитися від прав третіх осіб іншим чином.

10.3 Якщо такі претензії було висунуто, Постачальник може за свій рахунок отримати право на використання або заміну програмного забезпечення (ліцензійних програм), або обміняти його на аналогічний продукт, або, у разі, якщо Постачальник не може домогтися будь-якого відшкодування шляхом достатніх витрат та зусиль, повернути продукт/послугу та від¬шкодувати покупну ціну або винагороду, сплачену Замовником, після вирахування обґрунтованої компенсації за використання. Інтереси Замовника в цьому відношенні враховуються належним чином.

10.4 Пункт 8 застосовується також стосовно будь-яких претензій щодо відшкодування збитків та витрат.

11. Експортний контроль

11.1 Будь-яка доставка за цим договором повинна контролюватися, за умови, що це не суперечить будь-яким національним чи міжнародним правилам експортного контролю, наприклад, ембарго або іншим санкціям. Замовник зобов’язується надати всю інформацію та документи, які необхідні для експорту або передачі. Затрим¬ки, пов'язані з експортним обстеженням або процедурами видачі дозволів, розширюють будь-які часові рамки та терміни доставки. Якщо необхідні дозволи не надаються, або якщо доставка та обслуговування не дозволено, то договір вважається неукладеним стосовно тих його частин, про які ¬йде мова.

11.2 Постачальник має право розірвати контракт без попереднього повідомлення, якщо розірвання з боку Постачальника необхідно для дотримання національних або міжнародних правових норм.

11.3 У разі розірвання договору відповідно до п. 11.2., вимога Замовника щодо відшкодування збитків чи інших прав, що випливають з розірвання договору, виключається.

11.4 Під час передачі будь-яких товарів, поставлених Постачальником третім особам у межах країни та за кордоном, Замовник зобов'язаний дотримуватись відповідних чинних норм національного та міжнародного законодавства в галузі експортного контролю.

12. Чинне право, місце судового провадження, положення про цілісність

12.1 Договірні відносини між Постачальником та Замовником регулюються виключно законодавством країни, в якій знаходиться головний офіс Постачальника. Положення Конвенції ООН про договори міжнародної торгівлі товарами (CISG) не застосовуються.

12.2 Єдиним місцем судового розгляду в усіх суперечках, що випливають з договірних відносин між Постачальником і Замовником, зокрема, стосовно позовів, що випливають з векселів і чеків, є суд, до компетенції якого входить основне місце ведення діяльності Постачальника. Проте, Постачальник також має право за своїм вибором подати судовий позов проти Замовника за загальним місцем судового розгляду для Замовника.

12.3 Усі спори, що виникають внаслідок або у зв’язку з цим Договором, передаються на розгляд в господарський суд у відповідності з чинним законодавством України.

12.4 Під час судового розгляду спору цей Договір повинен виконуватись за винятком тієї частини, через яку виник спір.

12.5 Якщо одне або кілька положень або частин будь-якого положення цих Умов продажу та постачання є або стають недійсними з будь-якої причини, це не впливатиме на дійсність ін¬ших положень. Замовник та Постачальник зобов'язуються замінити недійсні поло¬ження або часткові положення такими положеннями, які є юридично припустимими та найбільш близькими до початкового положення з економічної точки зору. Те саме стосується і випадків непередбачених прогалин у законодавстві.

General Terms and Conditions of Hire

1. Scope

1.1 All offers to hire machines shall be made exclusively on the basis of these General Terms and Conditions of Hire. Conflicting or deviating terms and conditions of a Lessee shall not be accepted. This shall apply even if the Lessor delivers the machine to the Lessee without restriction with knowledge of the Lessee’s conflicting or deviating terms and conditions. Deviations from these Terms and Conditions of Hire shall only be valid when confirmed by the Lessor in writing.

1.2 These Terms and Conditions of Hire shall also apply to all future transactions of the same kind with the same Lessee, without specific further agreement being required.

1.3 Services involving on-site installation are additionally subject to the Lessor’s Terms and Conditions of Repair and Installation.

2. Offer and conclusion of agreement

2.1 The Lessor’s offers are always subject to confirmation, unless expressly otherwise stated. Cost estimates are non-binding. Unless otherwise agreed, first offers or cost estimates shall be provided free of charge. The Lessor reserves the right to charge a reasonable fee for further offers or cost estimates as well as for draft works if no rental agreement comes into existence.

2.2 A rental agreement shall come into existence only upon written confirmation by the Lessor. Any changes, amendments or side agreements shall also require written confirmation by the Lessor.

2.3 The documents relating to the offer, including but not limited to illustrations, drawings, and details on weight and measurements, are approximations only, unless they are expressly marked as binding by the Lessor.

2.4 The Lessor reserves all ownership and copyrights to illustrations, drawings, cost estimates, calculations and other documents, which shall not be disclosed to any third party without the Lessor’s express prior written consent. They are to be returned to the Lessor without delay
(i) if no rental agreement comes into existence, or
(ii) as soon as the rental agreement has been executed in full.

2.5 Where the Lessor lends the machine (e.g. for demonstration purposes or as an interim measure), the provisions of the rental agreement shall apply mutatis mutandis.

3. Rental period

3.1 Unless otherwise agreed, the rental period shall start upon delivery to the Lessee (see clause 8.1). If the parties have not agreed on an end date, the Lessee and the Lessor shall agree on a basic rental period on a daily, weekly or monthly basis starting on the delivery or on the agreed date. Unless otherwise agreed, the basic rental period shall be one month.

3.2 In the event the machine has not been returned to the Lessor after expiry of the basic rental period, the rental agreement shall be extended automatically by a period which corresponds to the basic rental period, unless such agreement is terminated in good time before expiry of the basic rental period or any subsequently extended rental period. Notice of termination shall be deemed to have been given in good time if it is received by the Lessor not later than three working days before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a daily basis, not later than one week before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a weekly basis, and not later than one month before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a monthly basis.

3.3 Notice of termination must be given in writing without the necessity to specify reasons.

3.4 At the end of the rental relationship, the Lessee must promptly return the machine in a proper condition, e.g. in particular clean and workable. The machine is to be returned completely, e.g. including all add-ons and components, cleaned and undamaged.

3.5 Any defects in or damage to the machine which go beyond normal wear and tear, and/or have arisen through incorrect use, shall be the responsibility of the Lessee.

3.6 In the event the Lessee continues to use the machine after termination of the agreement by giving notice of termination, the rental relationship shall not be regarded as having been extended. A tacit extension of the rental relationship shall not apply. If the Lessee fails to return the machine at the end of the rental relationship, the Lessor may request the agreed rent for the duration of the failure to return as compensation or, in case no rent was agreed, at a usual market rental rate. The Lessee waives any right of retention for whatever reason.

3.7 If the Lessee defaults on payment, the Lessor shall be entitled to claim default interest. The default interest rate per annum amounts to eight percentage points above the basic rate. The basic rate changes every 1st January and 1st July of a year by the percentage by which the reference basic rate has increased or decreased since the last change in the basic rate. The reference base is the interest rate for the most recent principal financing transaction of the European Central Bank before the first calendar day of the relevant half year. The Lessor may assert higher default damage if proof is provided. However, the Lessee is entitled to prove that the damage incurred as a result of the default in payment was lower.

3.8 If the Lessor becomes aware of circumstances that call the Lessee’s creditworthiness into question, then all deferred claims shall immediately fall due for payment. Furthermore, the Lessor may in such case request advance payment or the provision of security.

4. Rent and payment of rent

4.1 The rent shall be charged according to depending on the basic rental period agreed (clause 3.1), i.e. per day, week or month. The calculation of the rent is based on the normal monthly working hours, i.e. a maximum of 8 hours of use per day. If, on this basis, the calculated period of use is expected to be exceeded or is actually exceeded by more than 5%, the Lessor may adjust the rent according to the expected or actual period of use. The Lessee shall notify the Lessor without delay of the actual or expected additional use of the machine.

4.2 The rental price does not include the statutory value added tax. The parties endeavour to avoid any unnecessary expenses or infringements of tax or customs regulations. The Lessee is therefore obliged to provide all requisite information where necessary. The parties will strive in all cases where legally permissible to ensure that the Lessor receives the full rent without any deduction whatsoever. Charges, taxes or customs duties shall be borne by the Lessee.

4.3 The rent does not cover wear and tear of wearing parts. The Lessor is entitled to charge the Lessee the costs for wear and tear in accordance with the use of the machine.
The calculation of the costs for wear and tear of wearing parts shall be based on the data on wear and tear set out in checklists or comparable records providing information on the condition of the machine. The costs shall be calculated as a percentage, depending on the current selling price of the respective wearing parts plus any work time which may be incurred. Other costs for the operation and repair of the machine during the rental period shall be borne by the Lessee.

4.4 The Lessor shall issue rent invoices. The Lessor is entitled to issue partial invoices during the basic rental period. If the basic rental period has been agreed for days or weeks, the Lessor is entitled to invoice at weekly intervals. If the basic rental period is in weeks or months, the Lessor may issue partial invoices at monthly intervals. The amount of the partial invoices shall be determined proportionately.

4.5 The Lessor is entitled to request advance payments. If the Lessor requests an advance payment before delivering the machine for duration of the basic rental period, the Lessor may refuse to surrender the machine until receipt of the advance payment has been received.

4.6 The rent shall be payable, without any deduction, not later than 8 days from the date of invoice.

4.7 The Lessee shall not be entitled to offset, withhold or reduce the rent, unless any counterclaims are either not disputed by the Lessor or have been established by final and non-appealable judgement. The same shall apply in the case of an assertion of warranty claims.

4.8 Any fees under public law, premiums and other charges levied during the agreement due to the rent, possession or use of the machine, shall be borne by the Lessee. This shall also apply to investigations ordered by authorities. If any such claims are asserted against the Lessor or if the Lessor is required to make advance payments, the Lessee is obliged to reimburse the costs to the Lessor.

4.9 Delays in the delivery of the machine due to force majeure or other events which substantially impede or prevent delivery by the Lessor, such as war, terrorist attacks, import and export restrictions, strike, lockout or orders made by the authorities, even if they relate to the suppliers or sub-suppliers of the Lessor, shall not entitle the Lessee to terminate the rental agreement unless otherwise agreed. If possible, the Lessor shall inform the Lessee about the start, end and expected duration of the aforementioned circumstances.

4.10 The Lessor is not in default if the Lessor provides the Lessee with a replacement, in compliance with the agreed delivery date, for the time until the delivery of the actual machine, provided that such replacement meets the Lessee’s technical and functional requirements in all material respects, and the Lessor bears all costs incurred for providing the replacement.

4.11 If the Lessor is in default and the Lessee suffers any damage as a consequence, the Lessee shall be entitled to request lump sum default compensation. Such compensation shall amount to 0.5 % of the value of that part of the entire delivery which cannot be used in time or according to the agreement due to the delay for each full week of delay, up to a maximum of 5 % of such value in total. Any additional claim for damages based on default shall be excluded.

5. Duties of the Lessee

5.1 The Lessee is obliged:

 • to protect the machine from overuse of any kind and to ensure its correct use, particularly by trained personnel;
 • to have the machine serviced and maintained at the Lessee’s expense and at regular intervals either by the Lessor or by a third party commissioned by the Lessor;
 • to follow the service, maintenance, and operating instructions of the Lessor and/or of the manufacturer of the machine;
 • to ensure that inspections are carried out by the Lessor or by a third party commissioned by the Lessor at regular intervals as specified by the manufacturer (for example in a machine service record) at the Lessee’s expense;
 • to ensure the machine's operability for the duration of the rental period by having the necessary repair work done by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor in a due and proper manner using original spare parts at the Lessee’s expense – this provision applies to wearing parts accordingly - and
 • to observe and comply with all laws and regulations in connection with the possession, use or maintenance of the machine.

The Lessee shall indemnify the Lessor against any third party claims that may arise from culpable non-compliance with these duties.

5.2 Upon request, the Lessee shall grant the Lessor or the Lessor’s agents access to the machine at any time during normal working hours and upon prior agreement in order to check the use and operability of the machine. Any costs that are directly or indirectly incurred by either party in this connection shall be borne by such party itself.

6. Sub-letting

6.1 The Lessee may only sub-let the machine to a third party, assign rights under this Agreement or grant rights to the machine of any kind with the Lessor’s prior written consent.

6.2 The Lessee shall be responsible for any fault of a third party which it authorised to use the machine to the same extent as for its own faults and shall accept such fault.

6.3 The Sub-lessee shall be advised that it may acquire the machine only with the consent of the owner (Lessor). On signing the sublease agreement, the Sub-lessee shall confirm in writing knowledge of the ownership relationships and requirements of consent by the Lessor for any intended acquisition of the machine. The Lessee shall immediately notify the Lessor in case of the termination of the sublease.

7. Pledging of the machine or similar

7.1 In the event of acts of authorities, confiscations, pledges or similar, irrespective of whether they are initiated at the instigation of an authority or of a private person, the Lessee shall immediately inform the authority or other party about the ownership relationships verbally and in writing and also notify the Lessor without delay, providing all necessary documents.

7.2 The Lessee shall immediately notify the Lessor if a compulsory sale or compulsory administration is filed with respect to the property on which the machine is located.

7.3 The Lessee shall bear the costs for any measures to rectify any such interventions.

8. Transfer of risk

8.1 The delivery shall be made on the date of the contractually agreed delivery or on the date of the actual delivery, whichever comes first. When the machine is delivered, a checklist or a handover document shall be prepared in order to determine the condition of the machine. The Lessee undertakes to cooperate in preparing and completing the documents on delivery. For this purpose, the Lessee or an authorized employee or a third party shall be present when deliveries are made. If this is not the case, the machine shall be deemed to have been handed over as recorded by the Lessor.

8.2 Upon delivery, the risk of loss or damage to the machine shall pass to the Lessee. Delivery shall be deemed to have been made even if the Lessee is in default of acceptance according to §293 BGB (German Civil Code).
The place of delivery (place of performance) is always the premises of the Lessor, irrespective of whether the machine is shipped by the Lessor, brought to the Lessee’s premises or its place of use by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor or is collected by the Lessee itself or by a third party commissioned by it.
If the machine is located at a different place before the start of the rental period or transfer (for example at the premises or place of use of a previous lessee or at the manufacturer) and if it is shipped or transported from there by the Lessor or an affiliated company or by a third party commissioned by them to the Lessee for use or if the Lessee or a third party commissioned by it collects the machine at such place, this place shall be equivalent to the Lessor's premises.

8.3 The Lessee shall bear the costs of commissioning and maintenance work arising from any damage that occurs after the risk has been transferred to the Lessee. This shall also apply in the event of theft or other loss as well as destruction or significant deterioration which makes repair uneconomical. In this case, the Lessee shall reimburse the Lessor the fair value of the lost machine.

8.4 The Lessee shall cease to bear the risk as soon as the machine has been returned to the Lessor's premises due to or following the end of this Agreement (date of the actual return).
For the return of the machine, the place of delivery shall also be the Lessor’s premises, irrespective of whether the machine is shipped by the Lessee, brought to the Lessor’s premises by the Lessee or a third party commissioned by the Lessee or collected by the Lessor itself or by a third party commissioned by the Lessor.
If the Lessee ships or transfers the machine to a different place (for example to the place of use of a subsequent Lessee or to a purchaser) on prior instruction of the Lessor or if the machine is collected by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor from the Lessee and brought to a place other than the Lessor's premises, this place shall be equivalent to the Lessor's premises.

8.5 If shipping is delayed or omitted due to circumstances not attributable to the Lessor, the risk shall pass to the Lessee as from the date of notification of readiness for shipping or acceptance.

8.6 If the Lessee is in default of delivery or infringes any other obligations to cooperate, the Lessor shall be entitled to request compensation for the damage incurred, including any additional expenses, in particular the costs incurred by the delayed acceptance of delivery.

9. Liability of the Lessee

9.1 The Lessee shall be liable for the operational risk associated with the machine.

9.2 If third parties claim damages from the Lessor or from a company affiliated with the Lessor due to personal injury or damage to property – irrespective of the legal reason – based on the operational risk associated with the rented machine the Lessee shall indemnify the Lessor within their internal relationship against all such claims and costs.

9.3 In the event of a claim of any kind whatsoever the Lessee shall be obliged to immediately notify the Lessor about the circumstances, extent and parties involved and to provide the Lessor with all requisite information.

10. Liability for defects and compensation of damages by the Lessor

For all claims for damages asserted by the Lessee which are not governed by this Agreement – irrespective of the underlying legal foundation – and in particular claims for compensation which do not relate to the machine itself, the Lessor shall be liable only:

 • in the case of wilful intent;
 • in the case of gross negligence by the Lessor's corporate organs or executive employees;
 • in the case of culpable injury to life, body or health;
 • in the case of defects which the Lessor has fraudulently concealed or the absence of which the Lessor has warranted as part of a separate guarantee; or
 • in the case of defects to the rented machine to the extent that the Lessor is liable under the Product Liability Act for personal injury and damage to property which is used privately.

In the case of culpable infringement of material contractual obligations, the Lessor shall also be liable for gross negligence of non-executive employees and for slight negligence, though in the latter case liability shall be limited to typical and reasonably foreseeable damage.
All further claims, in particular liability for consequential damage, shall be excluded.

11 Machine and business liability insurance

11.1 The machine and its operation must be covered by insurance.

11.2 The machine insurance may be taken out by the Lessee or by the Lessor after agreement.
In the event that the parties agree that the Lessee should insure the machine, or if the parties have not made any agreement, the Lessee shall be obliged to take out a machine insurance (including the risk of transportation) at the replacement value, including all ancillary costs, in favour of the Lessor for the duration of the rental period or for the duration of use covering all risks including fire, natural hazards, vandalism, theft, transportation etc.
The Lessee assigns its current and future rights and claims against its machine insurer arising out of the insurance policies for which it has assumed the burden of insurance here and now to the Lessor. The Lessor hereby accepts the assignment.
The insurance of the Lessor must contain the following provisions which the insurer must confirm:

 • The policyholder/Lessee is not authorised to dispose of the rights to which the Lessor is entitled under the insurance policy in its own name. The Lessor is solely entitled to dispose of these rights, in particular to accept compensation, even if it is not in possession of the insurance policy.
 • The policyholder may not cancel the insurance, may not reduce the amount of the premium and must continue it in an unaltered form unless the Lessor has agreed to a different procedure in writing and the policyholder has submitted this declaration of consent to the insurance company, which must have been effected at least one month before expiry to be valid. The Lessor is entitled but not obliged to pay the due insurance premium.

11.3 The following applies to business liability insurance:
The Lessee undertakes to insure the operating risk associated with the machine in all events at its own cost (liability insurance).

11.4 Before the machine is handed over, the Lessee shall prove - by presentation of a suitable insurance certificate or certificates - that the rented machine is covered by business liability insurance for the duration of the rental agreement and, where the Lessee has committed to taking out machine insurance, is covered by machine insurance. The requisite insurance certificate or certificates must contain all necessary details on the type, scope and duration of the respective insurance.
Failure to submit insurance certificates or the submission of incomplete insurance certificates upon the handover of the machine shall entitle the Lessor to retain the machine until such time as the requisite insurance certificates have been provided. If the Lessor does not exercise its right of retention, the Lessee shall submit to the Lessor the requisite insurance certificate(s) without delay and not later than 10 working days after handover of the rented machine. If the insurance certificate(s) are not submitted, the Lessor is entitled to take out the requisite insurance at the Lessee's expense. In the intervening time until insurance certificate(s) have been submitted or the requisite insurance policies have been taken out by the Lessor, the Lessee shall be liable – subject to clause 10 of these Terms and Conditions of Hire – for all damages, including without limitation consequential damages, arising for any reason whatsoever associated with the lack of insurance cover although such cover has been agreed.
In the event of retention, the Lessor is entitled to request the agreed rent at the beginning of the rental period.

11.5 Any deductibles due under the respective insurance policies shall be borne by the Lessee in the case of a claim, irrespective of whether the insurance was taken out by the Lessee or the Lessor.

11.6 If the rented machine has been subjected to a criminal act (theft, possibly also of spare parts, embezzlement, criminal damage to property or similar), the Lessee shall promptly file a complaint with the competent authority (public prosecutor office, police) and notify the Lessor immediately. If the return of the machine is impossible due to the criminal act (particularly in the case of theft or embezzlement), and if no insurance cover exists in whole or in part - for whatever reason -, the Lessee shall also be liable if it is without fault and shall reimburse the Lessor with the fair value of the machine at the time of theft or embezzlement. The fair value shall be equal to the amount which the Lessor must pay to purchase an equivalent machine.

12. Termination without notice

The Lessor shall be entitled to terminate the Agreement without notice if:

 • the Lessee defaults on a rental payment or any other specially agreed payment in whole or in part for longer than five banking days;
 • the Lessee fails to satisfy the obligations set out in clause 5;
 • the Lessee sub-lets the machine to a third party without the Lessor's prior written consent (clause 6);
 • the Lessee assigns rights from this Agreement to a third party or grants third parties rights to the machine, in either case without the permission of the Lessor;
 • the Lessee modifies the machine within the meaning of clause 13 without the consent of the Lessor; or
 • material circumstances become known which fundamentally call into question the Lessee's ability to fulfil the rental agreement, such as discontinuation of payments, bill protests, enforcement measures or insolvency.

13. Modifications to the machine

Modifications to the machine, in particular attaching, installing and removing parts, must not be made without the consent of the Lessor. If changes have been made with the Lessor's consent, the Lessee shall at its own expense restore the machine to its original condition at the end of the rental agreement.

14. Statute of limitations

All claims which the Lessee may have for whatever reason shall fall under the statute of limitations within twelve months. The statutory period shall apply to claims for damages set out in clause 10.

15. Rights to software / data protection

15.1 If the machine contains software, the Lessee is granted a non-exclusive right to use the delivered software, including its documentation, for application on the machine intended for this purpose. Using the software in more than one system is prohibited.

15.2 The Lessee may reproduce, revise or translate the software or convert the object code into the source code only to the extent permitted by law. The Lessee undertakes not to remove or change any manufacturer information, in particular copyright notes, without the Lessor’s express prior approval.

15.3 All other rights to the software and any related documentation, including copies thereof, shall remain with the Lessor or software provider. The granting of sub-licences or any passing-on to third parties in any other form is prohibited.

15.4 The Lessor shall not be liable for software which is already installed or will be installed in the future (including any software upgrades or updates) if the Lessee uses the software improperly. In particular, an improper handling or use is deemed to have occurred if the Lessee or a third party:

 • deletes, changes or otherwise influences any machine parameters of the rented machine without written consent of the Lessor, so that the functionality of the machine can be impaired;
 • installs software (including a software upgrade or update) not authorised by the Lessor for the respective type of machine acquired by the Lessee; or
 • installs software (including a software upgrade and update) authorised by the Lessor for the respective type of machine sold while the engine is running and does not observe the machine during the entire installation, upgrade or update process and fails to continuously monitor its behaviour and keep persons at a distance.

15.5 The Lessor is entitled to equip the machine with Fleet View and similar systems (e.g. WITOS or similar), which store machine data (e.g. on ongoing operations, standby times, etc.) and transmit them to the Lessor. The Lessor is entitled to analyse and process such data and use them without restrictions and without charge for internal purposes, unless the Lessee expressly objects. The data may be disclosed to third parties, e.g. for purposes of reference and comparison, if the data is anonymised or if the Lessee, upon request, expressly consents to the disclosure.

15.6 For the event that personnel data are stored within the scope of installation, upgrade or update, the following shall apply:
The Lessor ensures compliance with the statutory data protection regulations. In particular, as far as this is required for installing software, any provided personal data shall not be disclosed to any third party; rather, any such personal data shall be processed and used exclusively internally for performing the rental agreement. The data shall be deleted when no longer necessary. Should such deletion not be possible due to statutory retention periods, such data shall be blocked instead of deleted, in accordance with the applicable statutory regulations.
Where required by the statutory data protection regulations, the Lessee shall, prior to the conclusion of the respective agreement, obtain the necessary written consent of the person whose personal data are required for satisfying the Agreement.

16. Proprietary rights of third parties

16.1 The Lessor shall only be liable for infringement of third party rights resulting from the use of the machine by the Lessee in accordance with the rental agreement for the intended purpose.

16.2 If any third party asserts claims against the Lessee for infringements of its rights by the Lessee, the Lessee shall notify the Lessor without delay. The Lessor shall be entitled, without being obliged, to defend against the asserted claims at its own expense to the extent permitted by law. The Lessee is not entitled to acknowledge any third party claims before having given the Lessor reasonable opportunity to defend against third party rights by other means.

16.3 Clause 10 shall additionally apply with regard to any claims for damages and reimbursement of expenses.

17. Export control

17.1 Any delivery of the machine outside of the country in which the Lessor is domiciled shall be subject to the proviso that performance does not conflict with any national or international export control regulations, for example embargoes or other sanctions. The Lessee undertakes to provide all information and documents required for the export or transfer. Delays resulting from export controls or permission procedures shall set aside any delivery periods agreed. If necessary permissions are not granted, or if the usage cannot be approved, the rental agreement shall be deemed as not concluded with regard to the subject matter concerned.

17.2 The Lessor is entitled to terminate the rental agreement without notice if termination on the part of the Lessor is required for compliance with national or international legal regulations.

17.3 In the event of a termination under clause 17.2, the assertion of any claim for damages or the assertion of other rights by the Lessee based on the termination shall be excluded.

17.4 The Lessee is not entitled to use or sub-let the machine abroad if this is contrary to national and international export control law.

18. Applicable law, place of jurisdiction, severability clause

18.1 The contractual relationship between the Lessor and the Lessee shall be exclusively subject to the laws of the country in which the Lessor has its registered office.

18.2 Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship between the Lessor and the Lessee, including claims arising from bills of exchange and cheques, shall be the court competent for the Lessor’s principal place of business. However, the Lessor may, at its discretion, also bring action against the Lessee at the latter’s general place of jurisdiction.

18.3 If one or several provisions or parts of any provision of these Terms and Conditions of Hire are or become invalid for any reason whatsoever, this shall not affect the validity of the remaining provisions. The Lessee and the Lessor undertake to replace the invalid provisions or partial provisions by such legally valid provisions which most closely approximate the economic intent of the invalid provisions. The same shall apply for any unintentional gaps.

Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies

1. Scope and Conclusion of the Contract

1.1 These Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies supplement the Wirtgen Group’s General Terms and Conditions of Service and General Terms and Conditions of Sale and Supply.

1.2 Insofar as a Supervised Assembly is not already the subject of a supply or service contract, the Contract is deemed concluded upon written confirmation by the Contractor.

2. Service Performed by the Supplier or Contractor

2.1 Insofar as the terms of a Supervised Assembly have not already been contractually stipulated as part of a supply or service contract, the following Section 2.2 will serve as the contractual description of the Supervised Assembly service.

2.2 The Contractor is responsible for supervising the mechanical assembly, electrical assembly, and commissioning, including a trial period until the system is ready for operation (hereinafter referred to collectively as “Supervised Assembly”), of systems or system components owned by the Client that the Client has purchased from the Contractor and/or from third parties. Insofar as the Client only engages the Contractor to carry out “supervised electrical assembly” and/or “supervised mechanical assembly” and/or “commissioning,” these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly will only apply to this limited scope. The provisions contained herein do not apply insofar as they are of no significance to the underlying contractual relationship.

Mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation of the system or system components are carried out by the Client independently and on the Client’s own responsibility. In this context, the Contractor will provide a supervisor or supervisors who will support the Client by issuing technical instructions and familiarizing the Client’s personnel with the use of the system or system components.

2.3 Supervision and instruction by the Contractor will be carried out by qualified personnel who are familiar with the assembly and operating instructions of the system or components thereof.

3. Assembly and Client’s Duty to Cooperate

3.1 The Client must designate a contact person prior to the commencement of performance who will receive the technical instructions from the supervisor(s). As the Client’s assembly coordinator, this individual will serve as the sole contact person for the Contractor and must have a sufficient command of the German or English language.

3.2 The Client will carry out mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation with sufficient in-house and/or external personnel. The Client must ensure that the personnel employed are qualified to carry out these activities. In particular, these individuals must be qualified to perform mechanical and electrical work. Unless otherwise stipulated in the Contract, agreed at the beginning of Supervised Assembly, or coordinated with the Contractor, the Client must provide skilled workers who have completed vocational training as metalworkers, mechanics, welders, or electronics technicians (in particular with the ability to carry out electrical installation work in the low-voltage range up to 380 V), as well as assistants. If any of the Client’s personnel proves to be insufficiently qualified, the Client is obligated to replace such person(s) at the Contractor’s request. The Client is also obligated to provide additional personnel at the Contractor’s request.

The Client guarantees that the personnel employed are adequately insured, in particular against occupational accidents, in accordance with the legal provisions and any other regulations applicable at the installation site, and that all other applicable legal provisions and other regulations, e.g. with respect to illegal employment, minimum wages, etc., are fully observed.

3.3 The Client guarantees that the supervision and instruction by the Contractor as well as the mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation itself can be carried out safely in accordance with the applicable occupational safety laws and regulations, including regulations on working time, applicable at the assembly site. The Client must instruct its personnel accordingly in this regard and equip said personnel with the personal protective equipment required for the activities.

When carrying out work on site, the Client must comply with the requirements applicable in the country where the installation site is located. In the case of sites in the Federal Republic of Germany, the Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (“Baustellenverordnung”; Ordinance on Safety and Health Protection on Construction Sites (“Construction Site Ordinance”)) particularly applies; in other European Union countries, the provisions of European Directives transposed into national law apply, as will any supplementary national law. In the case of sites in countries outside the European Union, an average European standard should be observed. Stricter national regulations must be observed, and the Client must notify the Contractor of such regulations.

In the event of imminent danger, in particular danger to the life and limb of the Client’s personnel, other third parties, or the supervisor(s) themselves, as well as in the event of danger to major property and assets, the Client’s personnel must immediately cease their activities at the instruction of the Contractor. The Contractor will notify the Client and the installation coordinator of the situation – if possible in writing, if necessary via text message or other messaging service, or verbally. After being notified of the situation, the Client must implement the necessary measures to eliminate the risk. Work may not be resumed until the risk has been fully eliminated.

3.4 The Client is responsible for providing all of the assembly and operating instructions and other documents relevant to the assembly of the system or system components, such as factory standards, tools (including those for calibration), operating and auxiliary materials, media (in particular water, electricity, and compressed air), welding equipment (gas/oxygen), slings and safety equipment (in particular for work at height, such as harnesses, etc.), as well as all operating materials and additives required for trial operation, commissioning, and instruction. In the case of asphalt production systems, the Client must guarantee a daily production of at least 400 tons of asphalt for commissioning (including fine-tuning), unless a different amount has been stipulated in the supply or service contract.

The Client must ensure that a mobile telephone is available to the parties at the site, and that an Internet connection for data transfers that meets the requirements stipulated in the Contract as well as meets an international standard for data transfer, in particular for uploading and downloading via remote service, is simultaneously available.

3.5 The Client must arrange, book, and provide, at its own expense, accommodations for the supervisor(s) in a hotel with a reasonable standard of cleanliness and service in the form of a single room or apartment, each with its own bathroom. Furthermore, the Client is responsible for arranging, at its own expense, transportation between the accommodations and the installation site for the supervisor(s). If Supervised Assembly lasts more than one week, the Client is responsible for ensuring, at its own expense, that the supervisor(s) can travel freely in the vicinity of the assembly site on weekends, for example by providing a rental vehicle (Central European compact car standard).

3.6 If the Client fails to comply with the aforementioned duties to cooperate and/or the duties to cooperate stipulated in the supply or service contract, or fails to do so in a timely manner, and if the assembly work cannot be commenced or continued as a result, the Contractor reserves the right not to commence or to interrupt Supervised Assembly, as the case may be. Scheduled dates will be extended in accordance with the duration of the interruption and an extra fee will be charged for the resumption of Supervised Assembly and any postponement to an unfavorable time of year.

4. Fees

4.1 Unless otherwise stipulated in the contract governing Supervised Assembly, the Contractor’s schedule of fees for Supervised Assembly will apply.

4.2 If the Client does not comply with its duties to cooperate under the supply or service contract and/or these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly, the Contractor is entitled to compensation for the resulting additional expenses for the storage of the system or components in the amount of 0.5% of the value of the goods as specified in the supply contract per full week, up to a maximum of 3%.

In addition, the Contractor is authorized to issue invoices at its own discretion, if necessary in the form of partial invoices, for services rendered to date.

Компания WIRTGEN UKRAINE входит в состав WIRTGEN GROUP, международной группы компаний, работающей в секторе строительной техники и включающей в себя традиционные продуктовые бренды: WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN и BENNINGHOVEN. Как лидер в области технологий, мы предлагаем нашим заказчикам передвижные машины для дорожного строительства и восстановления дорог, установки для горных работ и переработки минерального сырья или вторичных материалов, а также для производства асфальтобетона.
Наши показатели: в 2018 г. общий объем продаж WIRTGEN GROUP составил более 3 миллиарда евро. В настоящее время в WIRTGEN GROUP работает 8700 человек.

RU