Na početku svakog puta predstoje zemljani i kameni radovi

Priroda nam ne daje uvek idealne uslove tla - bilo da se radi o nisko ili visokogradnji. Često prvo mora da se obradi zemljana površina, kako bi se povećala nosivost. Put može da se gradi samo na stabilnoj podlozi. Koji postupci služe kao osnova?

Sabijanje tla

Pre nego što mogu da se ugrade noseći, vezivni i završni sloj, prvo moraju da se završe zemljani radovi, jer u najvećem broju slučajeva tlo je rastresito i nema dovoljno nosivosti. Najvažniji postupak kod zemljanih radova je sabijanje. Zadatak sabijanja je da smanji prisustvo vazduha i vode u porama tla.Tako tlo dobija željene karaksteristike: postaje otpornije na opterećnja usled saobraćaja i klimatskih uslova. Posebno efikasnim kod zemljanih radova pokazalo se sabijanje pomoću valjaka sa vibracijom i oscilacijom, gde se efekat sabijanja zasniva na kombinaciji oscilacija bandaža valjka i težine valjka.

Sabijanje koherentnog tla vrši se najefikasnije pomoću valjaka za zemlju sa ježom na bandažama i pri velikim amplitudama, nevezana tla se sabijaju najbolje sa glatkim plaštom na bandažama i manjim amplitudama. Tako je tlo pripremljeno za gornju gradnju puta - osim ako je prisustvo vlage još veliko. Takva tla moraju dodatno da se stabilizuju.

Stabilizacija tla

Ekstremno porozna i vlažna tla ne mogu da se sabijaju pomoću valjaka. Prvo mora da se izvrši njihova stabilizacija pre nego što postignu dovoljnu nosivost i i postanu pogodna za gradnju puteva.

Stabilizacija tla ima za cilj, da trajno veže vodu u tlu. To se postiže dodavanjem vezivnog sredstva kreča ili cementa. Posebno kod stabilizacije tla pomoću cementa, podloga trajno postaje otporna na opterećenja od saobraćaja, prodora vode i mraza. Tla koja moraju da se stabilizuju, često su blatnjava i preko njih može da se prelazi samo sa jakim vozilima sa pogonom na svim točkovima. Zato oprema za stabilizaciju tla raspolaže velikim točkovima visoke trakcije sa jakim voznim pogonom. Rotori mešalice mešaju u jednom radnom procesu do 56 cm tla sa prethodno posutim vezivnim sredstvom. Tako se smanjuje procenat vode i tlo postaje mrvičasto, tako da valjci za zemlju mogu savršeno da ga sabiju

Trasiranje

Kod puteva po stenovitom terenu angažuju se glodalice i surface miner-i, kako bi pripremili tlo za izgradnju puta - ili kako se stručnim žargonom kaže: da se izvrši trasiranje.

Radovi na trasiranju se često obavljaju kod podloga od krečnjaka, škrljica, granita ili drugih vrsta stene pomoću miniranja. Posledica su podrhtavanje tla, buka i opterećenje prašinom. Na mestim gde su u blizini zgrade, industrijska postrojenja ili železničke pruge i nije moguće miniranje, trase se prave sečenjem stena. Sa ovim ekološkim postupkom eksploatacija kamena se vrši bez potresa.

Još za vreme postupka sečenja pomoću valjka za sečenje koji na sebi ima noževe od tvrdog metala, kamen se tovari na kamion preko okretnog transportera. Zahvaljujući ravnomernoj granulaciji može se bez naknadne obrade koristiti kao materijal za punjenje. Na precizno profilisanoj površini sada bez problema može da se vrši gradnja.

SR