Selektivna eksploatacija korisnih materijala

Materijali na nalazištima i mineralne sirovine koriste se u najrazličitije svrhe, kao polazni materijal za gradjevinske materijale ili kao nosioci energije. Medjutim, kako se oni dobijaju? Koje metode nude ekonomična rešenja za selektivno dobijanje agregata svih vrsta?

Bušenje i miniranje u rudarstvu, kod zemljanih i kamenih radova više nije skladu sa vremenom. Odgovor WIRTGEN GROUP je: "Surface Mining" (glodalica za površinske kopove) - ili sa direktnim utovarom ili odlaganjem.

Surface Mining: direktan utovar

Jedna od najvažnijih karakteristika WIRTGEN Surface Miner-a je njihova sposobnost, da rezani materijal utovare direktno u kamion. U zavisnosti od modela WIRTGEN Surface Miner-i su koncipirani kao mašine za utovar sa prednje ili zadnje strane.

Utovar sa prednje strane

Model 2200 SM je prednji utovarivač na kojoj je traka za istresanje montirana napred na mašini. Traka može da se okreće u obe strane, visina istresanja je podesiva. U zavisnosti od veličine kamiona, ove mašine utovar vrše od pozadi ili sa strane. Rukovalac mašinom ima slobodan pregled na kamion.

Utovar sa zadnje strane

Drugi modeli, kao na pr.: 2500 SM ili 4200 SM su utovarivači sa zadnjim utovarom gde je traka za istresanje montirana pozadi na mašini. Traka može da se okreće u obe strane za po 90 stepeni, visina je takodje podesiva. Rukovalac Surface Miner-om ima potpuni pregled nad kamionom, jer svoje sedište može da okreće ulevo ili udesno.

Pažljivi utovar kamiona sitnim materiajlom

U svim slučajevima fina granulacija rezanog materijala pomoću WIRTGEN Surface Miner-a obezbedjuje ravonmerni, kontinualni i kompletan utovar korpe kamiona. Karakteristike utovara omogućavaju fleksibilnost kod izbora odgovarajuće veličine kamiona. Pod odredjenim okolnostima mogu da se koriste i na pr. kamioni sa aluminijumskim korpama i veće nosivosti.

Vaše prednosti:

 • Nije potrebno ponavljanje utovara
 • Za transportne rute preko ca. 500 m dužine, direktan utovar u kamion je po pravilu najrentabilniji.

Surface Mining: otkopani materijal ostaje na kopu (Windrowing)

Kod odlaganja "na gomilu" , rezani materijal se bez upotrebe utovarne trake odlaže direktno iza mašine. Tako da je proces rezanja nezavisan od utovara (na kamion). Ali materijal mora onda ponovo da se utovari frontalnim utovarivačem.

U mnogim slučajevima veća produktivnost kod metode odlaganja "na gomilu" u poredjenu sa direktnim utovarom, izjednačava dodatne troškove za ponovni utovar materijala (na pr. utovarivači točkaši).

Osim toga kod ove metode ne dolazi do habanja trake i nema operativnih troškova za sistem transportera.

Vaše prednosti:

 • Nema čekanja na kamion
 • Nema trošenja trake/veća raspoloživost
 • Veće proizvodne rate neko kod utovara trakom.
 • Grublji materijal
 • Bolja selektivnost kod strmog i kosog položaja nalazišta rude
 • Najekomomičniji metod rada kod transportnih ruta do oko 150 m sa utovarom u utovarivač točkaš i oko 500 m kod rada pomoću skrepera.

Surface Mining: bočno sitresanje

Bočno istresanje materijala znači, da se pravi odlagalište, pošto se materijal iz različitih procesa rezanja preko transportera istresa na odlagalište. U zvisnosti od ugla skretanja trake, može da se odloži materijal iz 3 do 5 traka koje su jedna pored druge. U zavisnosti od visine tako nastalog odlagališta, materijal može jednostavno ponovo da se utovari pomoću frontalnog utovarivača.

Vaše prednosti:

 • Mešanje materijala kod vadjenja rude
 • Pravljenje odlagališta u rudniku
 • nema čekanja na kamion
 • nezavisne operacije

Inovativni postupak znatno smanjuje troškove za mehanizaciju, personal i ušteda je u vremenu u odnosu na uobičajene metode. Istovremeno mogu selektivno da se dobiju ravne, stabilne površine i nasipi kao i slojeviti agregati. Ali ni to nije sve: ovaj metod ne stvara vibracije, prašinu niti buku tako da omogućava efektivnu eksploataciju rude do blizine naselja ili puteva.

Smanjenje troškova, povećanje kvaliteta proizvoda i efikasnost

Otkopani i već lomljeni materijal je tako sitan, da se samo uz minimalnu doradu može profitabilno dalje obradjivati. Otkop boksita, fosfata, kimberlita ili soli može mnogo rentabilnije da se radi, čak i tvrdi krečnjak ili granit do 260 MP pomoću Surface Miner-a može da se dobije bez miniranja.

SR