General terms and conditions of sale

Termeni și condiții generale de vânzare și furnizare (Română) - PDF
General Terms and Conditions of Sale and Supply (English) - PDF
Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies (English) - PDF

Termeni și condiții generale de vânzare și furnizare

1. Sferă de aplicare

1.1 Toate ofertele, vânzările, livrările și serviciile oferite de WIRTGEN ROMANIA S.R.L. (denumit în continuare „Furnizor”) se bazează exclusiv pe acești Termeni și condiții de vânzare și furnizare. Termenii și condițiile contradictorii sau necorespunzătoare ale Clienților nu sunt recunoscute, chiar dacă Furnizorul livrează necondiționat Clientului cunoscând termenii și condițiile contradictorii sau necorespunzătoare ale Clientului. Abaterile de la acești Termeni și condiții de vânzare și furnizare sunt valabile numai atunci când sunt confirmate de Furnizor în scris.

1.2 Acești Termeni și condiții de vânzare și furnizare se aplică, de asemenea, tuturor tranzacțiilor viitoare de același tip cu același Client, fără a fi nevoie de un acord suplimentar specific.

1.3 Bunurile furnizate care implică instalarea la fața locului sunt, în plus, supuse Termenilor și condițiilor Furnizorului de prestare a serviciilor, precum și Termenilor și condițiilor de instalare.

2. Oferta și încheierea contractului

2.1 Ofertele Furnizorului sunt întotdeauna supuse confirmării, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Estimările de cost nu sunt angajante. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, conceptele pentru construcția de echipamente (numite și produse „proiectate conform comenzii” sau „Produse DTO”), primele oferte sau estimările de cost sunt oferite gratuit. Furnizorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru alte concepte, oferte sau estimări de cost, precum și proiecte de lucrări atunci când nu este în vigoare un contract de furnizare.

2.2 Un contract de furnizare intră în vigoare numai după confirmarea scrisă a Furnizorului. Orice schimbări, modificări sau acorduri secundare necesită, de asemenea, confirmarea scrisă a Furnizorului.

2.3 Documentele referitoare la ofertă, inclusiv ilustrații, desene, detalii privind greutatea și măsurătorile sau conceptele întocmite, fără limitare la acestea, sunt doar aproximări, cu excepția cazului în care sunt marcate în mod expres ca fiind angajante.

2.4 Furnizorul își rezervă toate drepturile de proprietate și drepturile de autor asupra ilustrațiilor, desenelor, conceptelor, devizelor, calculelor și altor documente. Acestea nu trebuie să fie puse la dispoziția niciunui terț fără consimțământul scris prealabil al Furnizorului. Acestea trebuie să fie returnate Furnizorului fără întârzieri nejustificate, la cerere

(i) în cazul în care nu este în vigoare niciun contract
(ii) de îndată ce comanda a fost executată pe deplin.

3. Prețul de cumpărare și plata

3.1 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, prețurile Furnizorului se vor aplica fără ambalaj și neîncărcate „ex works”. Clientul suportă cheltuielile suplimentare, în special pentru montare și pornire, precum și cheltuielile pentru obținerea autorizațiilor speciale sau obișnuite și cele prevăzute de normele regulamentare.
În plus, se percepe taxa legală pe valoarea adăugată aplicabilă la data facturii.

3.2 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, plățile sunt datorate în întregime, fără costuri pentru Furnizor, și trebuie să fie efectuate după cum urmează:

Produsele DTO: astfel cum se specifică într-un grafic de plată convenit separat.
Componente: înainte de livrare, net.
Mașini: înainte de livrare, net.
Piese de schimb: înainte de livrare, net.
Alte bunuri: în termen de 14 zile de la data facturii, net.

3.3 Cambiile sau cecurile sunt acceptate întotdeauna numai pe baza execuției. Toate reducerile și taxele aferente vor fi suportate de Client.

3.4 Pentru plățile prin acreditiv, se vor aplica regulamentele emise de ICC (Camera de Comerț Internațional) cu privire la „Reguli și uzanțe uniforme referitoare la acreditivele documentare” în versiunea aplicabilă, cu modificările ulterioare.

3.5 Clientul nu are dreptul la compensare, reținere sau reducere, cu excepția cazului în care contrapretențiile sale fie nu sunt contestate de Furnizor, fie au fost stabilite prin hotărâre definitivă și necontestabilă. Această prevedere este valabilă și în cazul ridicării pretențiilor bazate pe răspunderea pentru defecte.

3.6 În cazul în care Clientul se află în situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată, Furnizorul va avea dreptul de a cere penalizări de întârziere. Rata penalizării de întârziere pentru anul respectiv este în valoare de opt (8) puncte procentuale peste rata de bază. Rata de bază se modifică la fiecare 1 ianuarie și 1 iulie a anului cu punctele procentuale cu care baza de referință a crescut sau s-a redus de la ultima modificare a ratei de bază. Baza de referință este rata dobânzii pentru cea mai recentă operațiune principală de refinanțare a Băncii Centrale Europene înainte de prima zi calendaristică a semestrului respectiv. Furnizorul poate pretinde penalizări de întârziere mai ridicate atunci când furnizează dovezi. Cu toate acestea, Clientul este îndreptățit să demonstreze că prejudiciul cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată a fost mai mic.

3.7 În cazul în care Furnizorului i se aduc la cunoștință circumstanțe care pun în discuție solvabilitatea Clientului, toate creanțele amânate vor deveni imediat scadente și exigibile. Mai mult, Furnizorul poate solicita în acest caz plata în avans sau furnizarea unei garanții.

4. Livrarea

4.1 Datele (disponibilitatea pentru livrare, livrarea, începerea montării sau punerii în funcțiune sau disponibilitatea pentru exploatare și altele), precum și termenele stabilite pe baza acestora sunt convenite separat în fiecare caz. Începerea și respectarea perioadelor convenite necesită îndeplinirea de către Client a obligațiilor sale de cooperare, în special a celor referitoare la furnizarea în timp util a materialelor, documentelor, permiselor, autorizațiilor și testelor care trebuie furnizate de către Client, respectarea condițiilor de plată convenite, în special efectuarea oricăror plăți convenite (conform 3.2) sau deschiderea unui acreditiv de către Client. În cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite în timp util și în mod corespunzător, perioadele respective vor fi prelungite în mod rezonabil, însă cel puțin cu durata întârzierii; această prevedere nu este valabilă în cazul în care Furnizorul este singurul responsabil pentru întârziere.

4.2 Respectarea oricărei perioade este condiționată de primirea de către Furnizor, în mod corespunzător și în timp util, a bunurilor livrate de furnizorii săi, cu condiția plasării comenzii de către Furnizor în timp util și în mod corespunzător.

4.3 Cu excepția cazului în care se convine altfel, fiecare livrare este „ex works”, respectiv construcția Produsului DTO va fi considerată ca finalizată în momentul în care se emite notificarea de disponibilitate pentru exploatare. În relația internă cu Furnizorul, Clientul își asumă obligațiile Furnizorului în conformitate cu dispozițiile privind ambalarea (VerpackV) și va despăgubi Furnizorul.

4.4 Termenul de livrare este respectat atunci când bunurile sau Produsului DTO au părăsit fabrica Furnizorului sau la notificarea disponibilității pentru livrare. Pentru Produsele DTO, notificarea de disponibilitate pentru livrare va fi înlocuită de notificarea de disponibilitate pentru exploatare. În măsura în care este necesară recepția, data recepției este valabilă - cu excepția refuzului de recepție justificat; în mod alternativ, notificarea de disponibilitate pentru livrare, respectiv notificarea de disponibilitate pentru exploatare pentru Produsele DTO, va fi valabilă.

4.5 Furnizorul poate, în orice moment, să efectueze livrări parțiale sau execuții parțiale.

4.6 Întârzierile din cauza forței majore și din cauza unor evenimente care în mod substanțial stânjenesc sau împiedică livrarea, inclusiv război, atacuri teroriste, restricții de import și export, grevă, grevă patronală sau ordine ale autorităților, fără limitare la acestea, chiar dacă se referă la furnizorii sau sub-furnizorii Furnizorului, vor prelungi termenele de livrare convenite cu durata întârzierii livrării și execuției, plus un interval rezonabil de pornire. În cazul în care este posibil, Furnizorul va informa Clientul cu privire la începutul, sfârșitul și durata preconizată a circumstanțelor menționate mai sus.

4.7 Furnizorul nu se află în situația de neîndeplinire a obligațiilor în cazul în care Furnizorul pune la dispoziția Clientului un produs înlocuitor, în conformitate cu datele de livrare contractuale până la livrarea bunurilor propriu-zise, cu condiția ca acest produs înlocuitor să corespundă cerințelor tehnice și funcționale ale Clientului sub toate aspectele semnificative, iar Furnizorul să suporte toate cheltuielile generate pentru punerea la dispoziție a produsului înlocuitor.

4.8 În cazul neîndeplinirii obligațiilor din partea Furnizorului, Clientul va acorda Furnizorului o perioadă suplimentară rezonabilă pentru executarea contractului.

4.9 În cazul în care Furnizorul se află în situația de neîndeplinire a obligațiilor, chiar și după o perioadă de grație adecvată și, în consecință, Clientul suferă prejudicii, Clientul va fi îndreptățit să solicite despăgubiri în sumă forfetară pentru această neîndeplinire a obligațiilor. Această despăgubire va fi în valoare de 0,5% pentru fiecare săptămână completă de neîndeplinire, totalul despăgubirii fiind de maximum 5%, respectiv în cazul unui Produs DTO, de maximum 3% din valoarea acelei părți a întregii execuții - execuție care nu poate fi utilizată în timp util sau nu poate fi utilizată conform contractului din cauza neîndeplinirii - pe baza prețului net ex works, fără niciun cost de transport, montare sau alte costuri suplimentare. Orice cerere suplimentară de despăgubire pe baza neîndeplinirii obligațiilor va fi exclusă.

În cazul în care, luând în considerare excepțiile legale, Clientul acordă de două ori Furnizorului care nu și-a îndeplinit obligațiile o perioadă rezonabilă de execuție și dacă ultima perioadă acordată nu este respectată, atunci Clientul va avea dreptul să denunțe contractul care face obiectul regulamentelor legale respective.

5. Transmiterea riscului, transportul, neacceptarea recepției, disponibilitatea pentru exploatare

5.1 Riscul este transferat Clientului atunci când bunurile au fost puse la dispoziție pentru ridicare sau, în cazul unui Produs DTO, Furnizorul notifică disponibilitatea pentru exploatare (conform clauzei 4.3), precum și în cazul în care sunt efectuate livrări parțiale sau în cazul în care Furnizorul a convenit în plus asupra execuției altor servicii, de exemplu, plata cheltuielilor de expediere, livrare și instalare. În cazul în care este prevăzută recepția, aceasta este valabilă pentru transferul riscului. Acesta trebuie să aibă loc fără întârzieri nejustificate la data recepției, în mod alternativ după ce Furnizorul a notificat disponibilitatea pentru recepție. Clientul nu are dreptul să refuze recepția în cazul unui defect minor. În cazul în care Clientul nu confirmă recepția, chiar dacă nu se constată niciun defect sau dacă există doar un defect minor, atunci recepția se va considera confirmată după expirarea unei perioade de o lună de la notificarea disponibilității pentru recepție, dar nu mai târziu de șase luni după ce marfa a părăsit fabrica („ex works”). În cazul livrării și montării unui Produs DTO, recepția va fi înlocuită de notificarea de exploatare.

5.2 Dacă expedierea este întârziată sau neefectuată din cauza unor circumstanțe care nu pot fi atribuite Furnizorului, riscul se va transfera Clientului la data notificării de disponibilitate pentru livrare sau recepție, respectiv a notificării de disponibilitate pentru exploatare.

5.3 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, bunurile sunt transportate pe cheltuiala și riscul Clientului.

5.4 La cererea și pe cheltuiala Clientului, Furnizorul va asigura marfa împotriva riscurilor survenite în timpul transportului.

5.5 În cazul în care Clientul nu acceptă recepția sau încalcă orice alte obligații de cooperare, Furnizorul va avea dreptul să solicite despăgubiri pentru prejudiciile suferite, inclusiv orice cheltuieli suplimentare, în special cheltuielile generate de recepția cu întârziere a bunurilor, respectiv întârziererea începerii montării și punerii în funcțiune sau a disponibilității pentru exploatare.

5.6 În ceea ce privește utilizarea oricăror clauze comerciale, cum ar fi FOB, CFR, CIF etc., acestea vor fi interpretate în conformitate cu clauzele Incoterms aplicabile ale ICC, cu modificările ulterioare.

6. Reținerea titlului de proprietate și a altor garanții

6.1 Furnizorul păstrează titlul de proprietate asupra bunurilor până la stingerea tuturor creanțelor Furnizorului față de Client în temeiul relației de afaceri, inclusiv a oricăror creanțe viitoare, precum și a creanțelor care decurg din contracte încheiate simultan sau ulterior. Această prevedere este valabilă și în cazul în care creanțele Furnizorului, individuale sau totale, au fost luate în considerare, întocmindu-se și confirmându-se situația aferentă. În cazul oricărei încălcări a contractului din partea Clientului, în special în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată, Furnizorul va avea dreptul, după remiterea unui rapel, de a lua înapoi bunurile, cu denunțarea simultană a contractului, iar Clientul va fi obligat să returneze bunurile.

6.2 Clientul are dreptul să dispună de bunuri în cadrul activității obișnuite dacă și în măsura în care au fost îndeplinite condițiile privind asigurarea creanțelor Furnizorului față de Client, astfel cum este prevăzut în clauzele 6.3, 6.4 și 6.5. Orice încălcare a obligației stipulate în dispoziția precedentă dă dreptul Furnizorului la rezilierea imediată a întregii relații de afaceri cu Clientul.

6.3 Prin acest document Furnizorul și Clientul convin că, la încheierea unui contract de furnizare, toate creanțele Clientului în temeiul revânzării sau închirierii viitoare a bunurilor livrate către un terț sau pe baza oricărui alt temei juridic (asigurare, răspundere delictuală etc.) vor fi transmise Furnizorului pentru asigurarea creanțelor Furnizorului în temeiul relației de afaceri cu Clientul. Prin prezentul document, Clientul cesionează Furnizorului toate și orice creanțe, inclusiv drepturile conexe la care este îndreptățit Clientul în temeiul revânzării sau închirierii bunurilor livrate sau în temeiul exploatării Produsului DTO. Prin prezentul document, Furnizorul acceptă această cesiune. Cu toate acestea, Clientul va avea dreptul să încaseze creanțele cesionate până când Furnizorul solicită încheierea cesiunii. Clientului îi este interzis să cesioneze din nou creanțele deja cesionate Furnizorului. Clientul are obligația de a transfera titlul sau orice alt drept asupra oricăror bunuri, piese ale mașinilor, componente și mașini uzate de orice fel, acceptate în locul plății, făcând obiectul revânzării, către Furnizor în momentul în care Clientul dobândește titlul sau alte drepturi. Clientul va depozita gratuit, va trata cu grijă si va asigura în mod rezonabil bunurile menționate mai sus în numele Furnizorului (a se vedea 6.7).

6.4 În cazul în care garanțiile specificate în clauzele 6.1, 6.2 și 6.3 nu sunt recunoscute sau nu pot fi aplicate fără restricții în conformitate cu legislația țării în care se află bunurile, Clientul se obligă, prin prezentul document, să coopereze în toate demersurile necesare (în special în legătură cu orice obligații de înregistrare sau de notificare etc.), în special să dea declarațiile necesare, să permită furnizarea garanțiilor în conformitate cu legislația aplicabilă. Furnizorul are dreptul de a păstra bunurile sau de a împiedica montarea și punerea în funcțiune până când garanțiile necesare au fost furnizate cu producerea efectelor juridice. În cazul în care, luând în considerare cerințele legale, garanțiile furnizate nu pot fi aplicate la nivel local sau nu pot fi realizate din alte motive, Clientul se obligă, prin prezentul document, să ofere garanții echivalente Furnizorului. Clientul este obligat să informeze Furnizorul cu privire la orice cerințe de formă sau alte cerințe legale care sunt în contradicție cu furnizarea garanțiilor în conformitate cu clauzele 6.1, 6.2 și 6.3, fără nicio cerere și fără întârzieri nejustificate la sau după încheierea contractului.

6.5 Prelucrarea sau modificarea bunurilor reținute prin intermediul Clientului se efectuează întotdeauna în numele Furnizorului. În cazul în care bunurile reținute sunt procesate împreună cu alte bunuri care nu aparțin Furnizorului, Furnizorul va dobândi co-proprietatea asupra noilor bunuri în mod proporțional cu valoarea bunurilor reținute în raport cu valoarea celorlalte bunuri prelucrate în momentul prelucrării.

În cazul în care bunurile sunt conectate sau inseparabil amestecate de către Client cu alte bunuri mobile formând un bun unitar și dacă celelalte bunuri trebuie considerate drept principalele componente, Clientul va transfera Furnizorului dreptul proporțional de co-proprietate în măsura în care componenta principală îi aparține.

Clientul deține dreptul de proprietate sau co-proprietate în custodie pentru Furnizor, cu titlu gratuit. În plus, bunurile create prin prelucrare sau modificare sunt supuse acelorași prevederi ca și bunurile reținute.

6.6 În cazul în care valoarea garanțiilor furnizate în conformitate cu clauzele 6.1-6.5 depășește creanțele Furnizorului în temeiul relației de afaceri cu Clientul cu mai mult de 10%, Furnizorul, la cererea Clientului, eliberează orice garanții excedentare, la alegerea sa.

6.7 În cazul în care

 • din cauza reținerii titlului, bunurile nu au intrat încă pe deplin în proprietatea Clientului,
 • ca urmare a unui acord separat care se abate de la clauza 3.2, bunurile - respectiv în cazul Produselor DTO, după recepție - sunt plătite parțial sau integral după livrare (de exemplu, plată în rate, plată amânată, prelungirea termenului de plată convenită în avans sau ulterior, etc.),
 • bunurile (de exemplu, livrare „pentru încercare”, „pentru aprobare” sau similar) sau un produs înlocuitor (de exemplu „ca măsură provizorie” și similar) s-au furnizat Clientului în schimbul plății („regim de închiriere” sau similar) sau gratuit înainte de încheierea unui contract de cumpărare sau din orice alt motiv,

Clientul se obligă să încheie o asigurare ex works, la valoarea de înlocuire, incluzând cheltuielile conexe, asigurare care să acopere toate riscurile, inclusiv incendii, daune cauzate de intemperii, vandalism, furt, transport, manipulare necorespunzătoare, erori ale utilizatorilor etc., și să mențină această asigurare, în funcție de caz, până la transferul integral al titlului, până la plata integrală, până la returnarea, respectiv preluarea definitivă a bunurilor și produselor înlocuitoare către Furnizor, respectiv către Client (asigurare pentru mașini). De asemenea, Clientul se obligă la asigurare pentru riscul operațional asociat bunurilor pentru aceeași perioadă, pe cheltuiala sa (asigurare de răspundere). Clientul se obligă să prezinte Furnizorului dovezi corespunzătoare înainte de furnizarea bunurilor, adică la livrarea ex works (clauza 4.3). Furnizorul are dreptul să refuze livrarea bunurilor până când îi este prezentată dovada corespunzătoare. Furnizorul este, de asemenea, îndreptățit să asigure bunurile el însuși și să perceapă Clientului orice costuri. Prin prezentul document, Clientul cesionează Furnizorului drepturile și creanțele actuale și viitoare față de asigurătorul său în temeiul relației de asigurare. Prin prezentul document, Furnizorul acceptă această cesiune. Drepturile se sting în momentul în care bunurile trec în proprietatea Clientului, iar prețul de cumpărare este plătit integral.

6.8 În cazul sechestrelor, confiscărilor sau altei măsuri impuse de terți asupra bunurilor sau creanțelor asupra cărora Furnizorul are drepturi de garanție, Clientul va notifica Furnizorul fără întârzieri nejustificate și va oferi asistență pentru exercitarea drepturilor Furnizorului. Costurile intervențiilor judiciare sau extrajudiciare vor fi suportate de Client, în măsura în care nu poate fi obținută nicio rambursare din partea terțului.

6.9 Cererea de deschidere a procedurii de insolvență împotriva patrimoniului Clientului dă Furnizorului dreptul de a denunța contractul cu producerea imediată a efectelor și de a solicita returnarea imediată a bunurilor.

6.10 Clauzele 6.1 teza 3 și 6.9 se aplică în mod analog bunurilor, pieselor de mașini, componentelor și mașinilor uzate de orice fel pe care Clientul le-a acceptat în locul plății conform clauzei 6.3.

7. Răspunderea pentru defecte

7.1 În cazul existenței unui defect de calitate constatat în termenul de prescripție, care a fost provocat la momentul transferării riscului, Furnizorul poate, la alegerea sa, fie să înlăture defectul ca execuție ulterioară, fie să livreze un bun fără defecte. Defectul este înlăturat fie prin înlocuirea, fie prin repararea bunului defect la Furnizor, cu excepția cazului în care părțile, în mod expres sau implicit (de exemplu, prin execuție necontestată la fața locului), convin altfel. Piesele înlocuite trec în proprietatea Furnizorului; dispozițiile prevăzute în clauza 6 se aplică în mod analog.

7.2 Orice pretenții ridicate de către Client pe baza răspunderii pentru defecte necesită examinarea bunurilor de către Client pentru a vedea dacă există defecte, fără întârzieri nejustificate, în termen de maxim o săptămână de la data livrării și notificarea Furnizorului în scris, fără întârzieri nejustificate, dacă s-a descoperit vreun defect. Defectele care nu pot fi descoperite în această perioadă, chiar și după o inspecție atentă, trebuie să fie notificate Furnizorului fără întârzieri nejustificate după descoperire. Livrarea, în sensul punctului 1 al prezentei prevederi, este momentul în care Clientul dobândește controlul efectiv asupra bunurilor sau ar fi putut dobândi acest control în condițiile absenței culpei Clientului.

7.3 Modificările aduse construcției sau proiectului realizate înainte de livrarea unor bunuri comandate făcând obiectul unei modificări generale a construcției sau producției la Furnizor nu sunt considerate defecte ale bunurilor, în măsura în care acestea nu fac imposibilă utilizarea bunurilor în scopul intenționat de Client.

7.4 În cazul în care înlăturarea defectului nu se efectuează cu succes, Clientul va trebui să acorde Furnizorului o perioadă suplimentară rezonabilă pentru îmbunătățire sau înlocuire. În cazul în care îmbunătățirea nu se efectuează cu succes, Clientul poate solicita reducerea prețului de achiziție cu suma cu care valoarea bunurilor este redusă din cauza defectului sau poate, la alegerea sa, să denunțe contractul. Dacă există doar un defect minor, Clientul va avea dreptul doar la reducerea prețului contractului.

7.5 Clientul trebuie să acorde Furnizorului sau oricărui terț contractat de către Furnizor timpul și posibilitatea necesare pentru efectuarea lucrărilor făcând obiectul răspunderii sale pentru defecte (îmbunătățire sau înlocuire ulterioară), după consultarea prealabilă. În măsura în care Furnizorul este obligat să înlăture un defect, Clientul poate să înlăture el însuși un astfel de defect sau să dispună înlăturarea acestuia de către un terț numai dacă acest lucru este necesar pentru a evita pericolele iminente pentru siguranța în funcționare sau pentru a evita prejudicii disproporționat de mari și dacă Clientul a obținut acordul prealabil al Furnizorului.

7.6 Garanția Furnizorului nu se extinde asupra niciunui fel de costuri care rezultă din înlăturarea defectului.

În măsura în care un defect a fost cauzat de o piesă pe care Furnizorul a achiziționat-o de la un terț care este furnizor pentru produsele sale, prin prezentul document, Furnizorul transferă Clientului pretențiile în temeiul livrării unei astfel de piese achiziționate sau în temeiul unor contracte de execuție cu terți. Răspunderea pentru defecte este limitată. În cazul în care Clientul nu primește nicio despăgubire adecvată în baza dreptului transferat, Furnizorul va fi în mod subsidiar răspunzător până la expirarea perioadei de garanție în conformitate cu prevederile acestor Termeni și condiții generale.

7.7 Defectele nu sunt clasificate ca defecte de calitate în cazul

 • uzurii obișnuite;
 • utilizării necorespunzătoare;
 • instalării defectuoase, lucrărilor civile necorespunzătoare sau pornirii de către Client sau terți;
 • tratamentului necorespunzător, incorect sau neatent;
 • depozitării sau montării necorespunzătoare sau zonei de construcție necorespunzătoare;
 • ignorării manualelor de utilizare relevante;
 • utilizării mijloacelor de operare necorespunzătoare;
 • utilizării materialelor și pieselor de schimb necorespunzătoare;
 • influențelor chimice, electrochimice, electromagnetice, electrice sau similare;
 • modificărilor bunurilor de către Client (sau orice terț contractat de Client), cu excepția cazului în care nu există o legătură cauzală între defectul de calitate și modificare;
 • instalării componentelor și pieselor de schimb, a pieselor supuse uzurii sau a altor piese, precum și a lubrifianților care nu provin de la producător (așa-numitele produse OEM), cu excepția cazului în care nu există o legătură cauzală între defectele de calitate și piesele instalate;
 • lipsei sau întreținerii necorespunzătoare de către Client sau terți, în măsura în care acestea nu sunt autorizate de către producător pentru întreținerea mașinilor sau Produselor DTO.

7.8 În măsura în care bunurile livrate includ software, răspunderea pentru defecte nu include înlăturarea erorilor de software și a erorilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare, eroarea utilizatorilor, uzura obișnuită, mediul inadecvat al sistemului, condițiile de funcționare altele decât cele enumerate în specificații și întreținerea insuficientă.

7.9 Clientul trebuie să notifice fără întârzieri nejustificate orice defecte de software, în scris și într-o formă ușor de înțeles și detaliată, precizând toate informațiile necesare pentru identificarea și analizarea defectelor. În special, trebuie să se menționeze manifestarea și consecințele defecțiunilor de software.

7.10 Pretențiile pentru defectele de calitate și cele de vicii de titlu de proprietate se prescriu în termen de 12 luni. Perioada de prescripție începe de la transferarea riscului în conformitate cu clauza 5.

7.11 Dispozițiile cuprinse în această clauză 7 reglementează în mod definitiv răspunderea pentru defectele bunurilor livrate de Furnizor. Orice alte pretenții ale Clientului, în special pentru orice prejudiciu care nu afectează bunurile propriu-zise, sunt supuse exclusiv clauzei 8.

7.12 În ceea ce privește mașinile uzate, orice răspundere pentru defectele de calitate este exclusă în mod expres.

8. Răspunderea

8.1 Furnizorul este răspunzător în cazul unor abateri săvârșite cu intenție sau din neglijență gravă, al vătămării culpabile periclitând integritatea corpului, viața și sănătatea, al defectelor nedivulgate în mod fraudulos de Furnizor sau al defectelor pentru care Furnizorul a acordat o garanție de calitate. Furnizorului îi revine răspunderea nelimitată sub aspectul răspunderii pentru produse și în baza altor reglementări legale.

În cazul încălcării culpabile a oricăror obligații contractuale semnificative, Furnizorul va fi, de asemenea, răspunzător în cazul simplei neglijențe, dar răspunderea este limitată la 10% din valoarea comenzii respective. În cazul în care această limitare nu este permisă din motive legale, răspunderea se va limita, în caz de neglijență simplă, la daunele tipice contractului și previzibile în mod rezonabil la încheierea contractului. Obligațiile contractuale semnificative în acest sens înseamnă fie obligațiile semnificative descrise în mod concret, a căror încălcare pune în pericol îndeplinirea scopului contractual, fie în mod abstract obligațiile care constituie condiții sine qua non pentru buna executare a contractului și a căror îndeplinire este opozabilă Clientului în mod regulat.

8.2 Se aduce în atenția Clientului faptul că este necesară o copie de siguranță a datelor înainte de instalare și în mod continuu în timpul utilizării unui software. În cazul oricărei pierderi de date, Furnizorul va fi răspunzător numai pentru cheltuiala și efortul necesar pentru recuperarea datelor atunci când acestea au fost asigurate în mod corespunzător de către Client.

8.3 Suplimentar, este exclusă răspunderea pentru daune, în special daune financiare.
Răspunderea pentru orice și toate daunele indirecte, în special profitul nerealizat, este exclusă.

8.4 Limitarea răspunderii de mai sus se aplică în ceea ce privește cauza și suma și în cazul oricăror cereri de despăgubire ale Clientului față de reprezentanții legali, angajații sau agenții delegați ai Furnizorului.

8.5 Limitarea răspunderii principale se aplică în funcție de motiv și nivel și pentru încălcarea obligațiilor contractuale secundare, în special pentru încălcarea obligațiilor de consultare și clarificare înainte și după încheierea contractului.

9. Drepturile asupra software-ului/protecția datelor

9.1 În măsura în care bunurile livrate includ software, Clientului i se acordă un drept neexclusiv de a utiliza software-ul livrat, inclusiv documentația acestuia, în vederea utilizării pe bunurile relevante. Utilizarea software-ului pe mai multe sisteme este interzisă.

9.2 Clientul nu i se permite să reproducă, să revizuiască sau să traducă software-ul sau să transforme codul obiect în codul sursă, cu excepția cazurilor în care aceste demersuri sunt acordate în mod excepțional prin contract sau permise de lege. Clientul se obligă să nu îndepărteze sau să modifice informațiile producătorului, în special notele privind drepturile de autor, fără acordul prealabil expres al Furnizorului.

9.3 Toate celelalte drepturi asupra software-ului și documentelor, inclusiv asupra copiilor acestora, aparțin în continuare Furnizorului sau furnizorului de software. Acordarea de sub-licențe sau orice transmitere către terți sub orice altă formă este interzisă.

9.4 Furnizorul nu este răspunzător pentru software-ul deja instalat sau instalat în viitor (inclusiv ca upgrade sau actualizare) dacă Clientul utilizează software-ul în mod necorespunzător. Manipulare sau utilizare necorespunzătoare înseamnă în special o situație în care Clientul sau un terț

 • șterge, modifică sau influențează în alt mod orice parametru al bunului furnizat fără acordul scris al Furnizorului, astfel încât funcționalitatea mașinii poate fi afectată;
 • instalează un software (inclusiv ca upgrade sau update) neautorizat de Furnizor pentru tipul respectiv de mașină sau Produs DTO dobândit de Client; și
 • instalează un software (inclusiv ca upgrade și actualizare) fără a scoate mașina complet din funcțiune în timpul întregului proces de instalare, upgrade sau actualizare, fără a observa mașina și monitoriza continuu comportamentul acesteia și fără a ține persoanele la distanță. Clientul trebuie să respecte cu strictețe aceste măsuri de siguranță.

9.5 În plus, se aplică limitarea răspunderii prevăzută în clauzele 7 și 8. Dacă un software este închiriat doar pentru o perioadă limitată de timp, răspunderea se limitează la înlăturarea defectelor conform clauzei 7 în timpul perioadei de închiriere. În măsura în care o astfel de înlăturare nu se efectuează cu succes, Clientul, în cazul închirierii unui software pe termen determinat - în măsura în care se percepe o chirie separată pentru software - are dreptul la reziliere întemeiată și - în măsura în care defectul afectează adecvarea software-ului sau a produsului, nu numai în mod nesemnificativ - are dreptul la reducerea chiriei convenite.

9.6 În măsura în care Clientul a achiziționat un anumit software în cadrul achiziționării unei mașini, a unui Produs DTO sau a componentelor sau separat (de exemplu, în legătură cu un sistem de gestionare a parcului bazat pe web, cum ar fi WITOS etc.), execuția este supusă tehnologiilor de rețea accesibile și circumstanțelor tehnice și geografice la locul de exploatare. Furnizorul nu acordă nicio garanție sau nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele întreruperi provocate de furnizorul rețelei (de exemplu, în cazul unei întrețineri necesare în mod regulat) sau alte limitări ale serviciilor de telecomunicații sau pentru oprirea unei tehnologii de rețea depășite (de exemplu, G2). În cazul în care există nelămuriri, clauzele 7.6 și 8.3 se aplică în mod corespunzător. În cazul în care datele mașinii (de exemplu, cu privire la operațiunile în regim continuu, timpul de așteptare etc.) sunt stocate și transmise Furnizorului, Furnizorul are dreptul să analizeze, să proceseze și să utilizeze aceste date fără restricții, gratuit, în scopuri interne, cu excepția cazului în care Clientul obiectează în mod expres. Orice divulgare către terți, de exemplu, pentru scopuri de referință și comparație, este permisă dacă se face în formă anonimă sau dacă Clientul, la cerere, își dă acordul în mod expres pentru divulgarea respectivă.

9.7 În cazul în care datele cu caracter personal sunt stocate făcând obiectul instalării, upgradării sau actualizării, se aplică următoarele:

Furnizorul declară respectarea regulamentelor legale privind protecția datelor. În special, în măsura în care acest lucru este necesar pentru instalarea software-ului, datele cu caracter personal furnizate nu vor fi divulgate niciunui terț; aceste date cu caracter personal vor fi stocate, prelucrate și utilizate exclusiv intern pentru executarea contractului. Acestea sunt șterse când nu mai sunt necesare. În cazul în care orice perioadă de păstrare legală este în contradicție cu ștergerea, datele sunt blocate în loc să fie șterse în conformitate cu regulamentele legale aplicabile.

Dacă regulamentele legale privind protecția datelor impun acest lucru, înainte de încheierea contractului, Clientul trebuie să obțină consimțământul scris necesar al persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt necesare pentru executarea contractului.

10. Drepturile proprietare ale terților

10.1 Furnizorul este răspunzător pentru orice încălcare a drepturilor terților de către produsul/serviciul său numai în măsura în care produsul/serviciul este utilizat în conformitate cu contractul. Furnizorul este răspunzător pentru încălcarea drepturilor terților numai la locul de utilizare contractuală a produsului/serviciului (locul de livrare). Pretențiile pentru vicii de titlu de proprietate nu există în măsura în care este vorba numai de o abatere nesemnificativă a produsului/serviciului Furnizorului de la calitatea contractuală.

10.2 În cazul în care un terț ridică pretenții față de Client pentru încălcarea drepturilor sale de către produsul/serviciul Furnizorului, Clientul va notifica Furnizorul fără întârzieri nejustificate. Furnizorul are dreptul, fără a fi obligat, să gestioneze pretențiile respective pe cheltuiala sa, în măsura în care posibil. Clientul nu este îndreptățit să recunoască pretențiile unui terț înainte de a da posibilitatea Furnizorului de a gestiona drepturile terților în alt mod.

10.3 În cazul în care s-au ridicat astfel de pretenții, Furnizorul poate să dobândească, pe cheltuiala sa, un drept de utilizare sau de modificare a software-ului (programe cu Iicență) sau să îl schimbe cu un produs echivalent sau - în cazul în care Furnizorul nu poate remedia, cu cheltuieli și eforturi rezonabile - să ia înapoi produsul/serviciul și să restituie prețul de cumpărare sau taxa plătită de Client, cu deducerea unei compensări rezonabile pentru utilizare. În acest sens, interesele Clientului sunt luate în considerare în mod adecvat.

10.4 În ceea ce privește orice cerere de despăgubire și rambursare a cheltuielilor, se aplică și clauza 8.

11. Controlul exporturilor

11.1 Orice livrare în temeiul acestui contract este condiționată de prevederea potrivit căreia execuția nu este în contradicție cu niciun regulament național sau internațional privind controlul exporturilor, de exemplu, embargouri sau alte sancțiuni. Clientul se obligă să furnizeze toate informațiile și documentele necesare exportului sau transferului. Întârzierile cauzate de examinările la export sau procedurile de autorizare vor înlătura orice termene și perioade de livrare. Dacă nu se acordă autorizațiile necesare sau dacă bunurile și serviciile nu pot fi permise, contractul va fi considerat neîncheiat în ceea ce privește părțile vizate ale acestuia.

11.2 Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul fără preaviz, dacă rezilierea la inițiativa Furnizorului este necesară pentru respectarea regulamentelor legale naționale sau internaționale.

11.3 În caz de reziliere în conformitate cu clauza 11.2, se exclud orice cereri de despăgubire sau exercitarea altor drepturi de către Client pe baza rezilierii.

11.4 La transmiterea oricăror bunuri livrate de Furnizor terților pe teritoriul național și în străinătate Clientul trebuie să respecte regulamentele aplicabile ale legislației naționale și internaționale privind controlul exporturilor.

12. Legea aplicabilă, locul de competență, independența clauzelor

12.1 Relația contractuală dintre Furnizor și Client este supusă exclusiv legilor țării în care Furnizorul își are sediul social. Dispozițiile Convenției ONU privind vânzarea internațională a mărfurilor (CISG) nu se aplică.

12.2 Locul exclusiv de competență pentru toate litigiile care decurg din relația contractuală dintre Furnizor și Client, inclusiv pretențiile rezultate din cambii și cecuri, este instanța competentă pentru sediul profesional principal al Furnizorului. Cu toate acestea, Furnizorul are, la alegerea sa, și dreptul de a introduce o acțiune în justiție împotriva Clientului la instanța din locul de competență al acestuia.

12.3 Dacă una sau mai multe prevederi sau părți ale oricărei prevederi a acestor Termeni și condiții de vânzare și furnizare sunt sau devin nevalide din orice motiv, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte prevederi. Clientul și Furnizorul se obligă să înlocuiască prevederile nevalide sau prevederi parțiale cu dispoziții care sunt permise din punct de vedere legal și care, din punct de vedere economic, sunt apropiate de sensul dispozițiilor inițiale. Această prevedere se aplică în mod analog în cazul oricărei omisiuni neintenționate.

General Terms and Conditions of Hire

1. Scope

1.1 All offers to hire machines shall be made exclusively on the basis of these General Terms and Conditions of Hire. Conflicting or deviating terms and conditions of a Lessee shall not be accepted. This shall apply even if the Lessor delivers the machine to the Lessee without restriction with knowledge of the Lessee’s conflicting or deviating terms and conditions. Deviations from these Terms and Conditions of Hire shall only be valid when confirmed by the Lessor in writing.

1.2 These Terms and Conditions of Hire shall also apply to all future transactions of the same kind with the same Lessee, without specific further agreement being required.

1.3 Services involving on-site installation are additionally subject to the Lessor’s Terms and Conditions of Repair and Installation.

2. Offer and conclusion of agreement

2.1 The Lessor’s offers are always subject to confirmation, unless expressly otherwise stated. Cost estimates are non-binding. Unless otherwise agreed, first offers or cost estimates shall be provided free of charge. The Lessor reserves the right to charge a reasonable fee for further offers or cost estimates as well as for draft works if no rental agreement comes into existence.

2.2 A rental agreement shall come into existence only upon written confirmation by the Lessor. Any changes, amendments or side agreements shall also require written confirmation by the Lessor.

2.3 The documents relating to the offer, including but not limited to illustrations, drawings, and details on weight and measurements, are approximations only, unless they are expressly marked as binding by the Lessor.

2.4 The Lessor reserves all ownership and copyrights to illustrations, drawings, cost estimates, calculations and other documents, which shall not be disclosed to any third party without the Lessor’s express prior written consent. They are to be returned to the Lessor without delay
(i) if no rental agreement comes into existence, or
(ii) as soon as the rental agreement has been executed in full.

2.5 Where the Lessor lends the machine (e.g. for demonstration purposes or as an interim measure), the provisions of the rental agreement shall apply mutatis mutandis.

3. Rental period

3.1 Unless otherwise agreed, the rental period shall start upon delivery to the Lessee (see clause 8.1). If the parties have not agreed on an end date, the Lessee and the Lessor shall agree on a basic rental period on a daily, weekly or monthly basis starting on the delivery or on the agreed date. Unless otherwise agreed, the basic rental period shall be one month.

3.2 In the event the machine has not been returned to the Lessor after expiry of the basic rental period, the rental agreement shall be extended automatically by a period which corresponds to the basic rental period, unless such agreement is terminated in good time before expiry of the basic rental period or any subsequently extended rental period. Notice of termination shall be deemed to have been given in good time if it is received by the Lessor not later than three working days before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a daily basis, not later than one week before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a weekly basis, and not later than one month before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a monthly basis.

3.3 Notice of termination must be given in writing without the necessity to specify reasons.

3.4 At the end of the rental relationship, the Lessee must promptly return the machine in a proper condition, e.g. in particular clean and workable. The machine is to be returned completely, e.g. including all add-ons and components, cleaned and undamaged.

3.5 Any defects in or damage to the machine which go beyond normal wear and tear, and/or have arisen through incorrect use, shall be the responsibility of the Lessee.

3.6 In the event the Lessee continues to use the machine after termination of the agreement by giving notice of termination, the rental relationship shall not be regarded as having been extended. A tacit extension of the rental relationship shall not apply. If the Lessee fails to return the machine at the end of the rental relationship, the Lessor may request the agreed rent for the duration of the failure to return as compensation or, in case no rent was agreed, at a usual market rental rate. The Lessee waives any right of retention for whatever reason.

3.7 If the Lessee defaults on payment, the Lessor shall be entitled to claim default interest. The default interest rate per annum amounts to eight percentage points above the basic rate. The basic rate changes every 1st January and 1st July of a year by the percentage by which the reference basic rate has increased or decreased since the last change in the basic rate. The reference base is the interest rate for the most recent principal financing transaction of the European Central Bank before the first calendar day of the relevant half year. The Lessor may assert higher default damage if proof is provided. However, the Lessee is entitled to prove that the damage incurred as a result of the default in payment was lower.

3.8 If the Lessor becomes aware of circumstances that call the Lessee’s creditworthiness into question, then all deferred claims shall immediately fall due for payment. Furthermore, the Lessor may in such case request advance payment or the provision of security.

4. Rent and payment of rent

4.1 The rent shall be charged according to depending on the basic rental period agreed (clause 3.1), i.e. per day, week or month. The calculation of the rent is based on the normal monthly working hours, i.e. a maximum of 8 hours of use per day. If, on this basis, the calculated period of use is expected to be exceeded or is actually exceeded by more than 5%, the Lessor may adjust the rent according to the expected or actual period of use. The Lessee shall notify the Lessor without delay of the actual or expected additional use of the machine.

4.2 The rental price does not include the statutory value added tax. The parties endeavour to avoid any unnecessary expenses or infringements of tax or customs regulations. The Lessee is therefore obliged to provide all requisite information where necessary. The parties will strive in all cases where legally permissible to ensure that the Lessor receives the full rent without any deduction whatsoever. Charges, taxes or customs duties shall be borne by the Lessee.

4.3 The rent does not cover wear and tear of wearing parts. The Lessor is entitled to charge the Lessee the costs for wear and tear in accordance with the use of the machine.
The calculation of the costs for wear and tear of wearing parts shall be based on the data on wear and tear set out in checklists or comparable records providing information on the condition of the machine. The costs shall be calculated as a percentage, depending on the current selling price of the respective wearing parts plus any work time which may be incurred. Other costs for the operation and repair of the machine during the rental period shall be borne by the Lessee.

4.4 The Lessor shall issue rent invoices. The Lessor is entitled to issue partial invoices during the basic rental period. If the basic rental period has been agreed for days or weeks, the Lessor is entitled to invoice at weekly intervals. If the basic rental period is in weeks or months, the Lessor may issue partial invoices at monthly intervals. The amount of the partial invoices shall be determined proportionately.

4.5 The Lessor is entitled to request advance payments. If the Lessor requests an advance payment before delivering the machine for duration of the basic rental period, the Lessor may refuse to surrender the machine until receipt of the advance payment has been received.

4.6 The rent shall be payable, without any deduction, not later than 8 days from the date of invoice.

4.7 The Lessee shall not be entitled to offset, withhold or reduce the rent, unless any counterclaims are either not disputed by the Lessor or have been established by final and non-appealable judgement. The same shall apply in the case of an assertion of warranty claims.

4.8 Any fees under public law, premiums and other charges levied during the agreement due to the rent, possession or use of the machine, shall be borne by the Lessee. This shall also apply to investigations ordered by authorities. If any such claims are asserted against the Lessor or if the Lessor is required to make advance payments, the Lessee is obliged to reimburse the costs to the Lessor.

4.9 Delays in the delivery of the machine due to force majeure or other events which substantially impede or prevent delivery by the Lessor, such as war, terrorist attacks, import and export restrictions, strike, lockout or orders made by the authorities, even if they relate to the suppliers or sub-suppliers of the Lessor, shall not entitle the Lessee to terminate the rental agreement unless otherwise agreed. If possible, the Lessor shall inform the Lessee about the start, end and expected duration of the aforementioned circumstances.

4.10 The Lessor is not in default if the Lessor provides the Lessee with a replacement, in compliance with the agreed delivery date, for the time until the delivery of the actual machine, provided that such replacement meets the Lessee’s technical and functional requirements in all material respects, and the Lessor bears all costs incurred for providing the replacement.

4.11 If the Lessor is in default and the Lessee suffers any damage as a consequence, the Lessee shall be entitled to request lump sum default compensation. Such compensation shall amount to 0.5 % of the value of that part of the entire delivery which cannot be used in time or according to the agreement due to the delay for each full week of delay, up to a maximum of 5 % of such value in total. Any additional claim for damages based on default shall be excluded.

5. Duties of the Lessee

5.1 The Lessee is obliged:

 • to protect the machine from overuse of any kind and to ensure its correct use, particularly by trained personnel;
 • to have the machine serviced and maintained at the Lessee’s expense and at regular intervals either by the Lessor or by a third party commissioned by the Lessor;
 • to follow the service, maintenance, and operating instructions of the Lessor and/or of the manufacturer of the machine;
 • to ensure that inspections are carried out by the Lessor or by a third party commissioned by the Lessor at regular intervals as specified by the manufacturer (for example in a machine service record) at the Lessee’s expense;
 • to ensure the machine's operability for the duration of the rental period by having the necessary repair work done by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor in a due and proper manner using original spare parts at the Lessee’s expense – this provision applies to wearing parts accordingly - and
 • to observe and comply with all laws and regulations in connection with the possession, use or maintenance of the machine.

The Lessee shall indemnify the Lessor against any third party claims that may arise from culpable non-compliance with these duties.

5.2 Upon request, the Lessee shall grant the Lessor or the Lessor’s agents access to the machine at any time during normal working hours and upon prior agreement in order to check the use and operability of the machine. Any costs that are directly or indirectly incurred by either party in this connection shall be borne by such party itself.

6. Sub-letting

6.1 The Lessee may only sub-let the machine to a third party, assign rights under this Agreement or grant rights to the machine of any kind with the Lessor’s prior written consent.

6.2 The Lessee shall be responsible for any fault of a third party which it authorised to use the machine to the same extent as for its own faults and shall accept such fault.

6.3 The Sub-lessee shall be advised that it may acquire the machine only with the consent of the owner (Lessor). On signing the sublease agreement, the Sub-lessee shall confirm in writing knowledge of the ownership relationships and requirements of consent by the Lessor for any intended acquisition of the machine. The Lessee shall immediately notify the Lessor in case of the termination of the sublease.

7. Pledging of the machine or similar

7.1 In the event of acts of authorities, confiscations, pledges or similar, irrespective of whether they are initiated at the instigation of an authority or of a private person, the Lessee shall immediately inform the authority or other party about the ownership relationships verbally and in writing and also notify the Lessor without delay, providing all necessary documents.

7.2 The Lessee shall immediately notify the Lessor if a compulsory sale or compulsory administration is filed with respect to the property on which the machine is located.

7.3 The Lessee shall bear the costs for any measures to rectify any such interventions.

8. Transfer of risk

8.1 The delivery shall be made on the date of the contractually agreed delivery or on the date of the actual delivery, whichever comes first. When the machine is delivered, a checklist or a handover document shall be prepared in order to determine the condition of the machine. The Lessee undertakes to cooperate in preparing and completing the documents on delivery. For this purpose, the Lessee or an authorized employee or a third party shall be present when deliveries are made. If this is not the case, the machine shall be deemed to have been handed over as recorded by the Lessor.

8.2 Upon delivery, the risk of loss or damage to the machine shall pass to the Lessee. Delivery shall be deemed to have been made even if the Lessee is in default of acceptance according to §293 BGB (German Civil Code).
The place of delivery (place of performance) is always the premises of the Lessor, irrespective of whether the machine is shipped by the Lessor, brought to the Lessee’s premises or its place of use by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor or is collected by the Lessee itself or by a third party commissioned by it.
If the machine is located at a different place before the start of the rental period or transfer (for example at the premises or place of use of a previous lessee or at the manufacturer) and if it is shipped or transported from there by the Lessor or an affiliated company or by a third party commissioned by them to the Lessee for use or if the Lessee or a third party commissioned by it collects the machine at such place, this place shall be equivalent to the Lessor's premises.

8.3 The Lessee shall bear the costs of commissioning and maintenance work arising from any damage that occurs after the risk has been transferred to the Lessee. This shall also apply in the event of theft or other loss as well as destruction or significant deterioration which makes repair uneconomical. In this case, the Lessee shall reimburse the Lessor the fair value of the lost machine.

8.4 The Lessee shall cease to bear the risk as soon as the machine has been returned to the Lessor's premises due to or following the end of this Agreement (date of the actual return).
For the return of the machine, the place of delivery shall also be the Lessor’s premises, irrespective of whether the machine is shipped by the Lessee, brought to the Lessor’s premises by the Lessee or a third party commissioned by the Lessee or collected by the Lessor itself or by a third party commissioned by the Lessor.
If the Lessee ships or transfers the machine to a different place (for example to the place of use of a subsequent Lessee or to a purchaser) on prior instruction of the Lessor or if the machine is collected by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor from the Lessee and brought to a place other than the Lessor's premises, this place shall be equivalent to the Lessor's premises.

8.5 If shipping is delayed or omitted due to circumstances not attributable to the Lessor, the risk shall pass to the Lessee as from the date of notification of readiness for shipping or acceptance.

8.6 If the Lessee is in default of delivery or infringes any other obligations to cooperate, the Lessor shall be entitled to request compensation for the damage incurred, including any additional expenses, in particular the costs incurred by the delayed acceptance of delivery.

9. Liability of the Lessee

9.1 The Lessee shall be liable for the operational risk associated with the machine.

9.2 If third parties claim damages from the Lessor or from a company affiliated with the Lessor due to personal injury or damage to property – irrespective of the legal reason – based on the operational risk associated with the rented machine the Lessee shall indemnify the Lessor within their internal relationship against all such claims and costs.

9.3 In the event of a claim of any kind whatsoever the Lessee shall be obliged to immediately notify the Lessor about the circumstances, extent and parties involved and to provide the Lessor with all requisite information.

10. Liability for defects and compensation of damages by the Lessor

For all claims for damages asserted by the Lessee which are not governed by this Agreement – irrespective of the underlying legal foundation – and in particular claims for compensation which do not relate to the machine itself, the Lessor shall be liable only:

 • in the case of wilful intent;
 • in the case of gross negligence by the Lessor's corporate organs or executive employees;
 • in the case of culpable injury to life, body or health;
 • in the case of defects which the Lessor has fraudulently concealed or the absence of which the Lessor has warranted as part of a separate guarantee; or
 • in the case of defects to the rented machine to the extent that the Lessor is liable under the Product Liability Act for personal injury and damage to property which is used privately.

In the case of culpable infringement of material contractual obligations, the Lessor shall also be liable for gross negligence of non-executive employees and for slight negligence, though in the latter case liability shall be limited to typical and reasonably foreseeable damage.
All further claims, in particular liability for consequential damage, shall be excluded.

11 Machine and business liability insurance

11.1 The machine and its operation must be covered by insurance.

11.2 The machine insurance may be taken out by the Lessee or by the Lessor after agreement.
In the event that the parties agree that the Lessee should insure the machine, or if the parties have not made any agreement, the Lessee shall be obliged to take out a machine insurance (including the risk of transportation) at the replacement value, including all ancillary costs, in favour of the Lessor for the duration of the rental period or for the duration of use covering all risks including fire, natural hazards, vandalism, theft, transportation etc.
The Lessee assigns its current and future rights and claims against its machine insurer arising out of the insurance policies for which it has assumed the burden of insurance here and now to the Lessor. The Lessor hereby accepts the assignment.
The insurance of the Lessor must contain the following provisions which the insurer must confirm:

 • The policyholder/Lessee is not authorised to dispose of the rights to which the Lessor is entitled under the insurance policy in its own name. The Lessor is solely entitled to dispose of these rights, in particular to accept compensation, even if it is not in possession of the insurance policy.
 • The policyholder may not cancel the insurance, may not reduce the amount of the premium and must continue it in an unaltered form unless the Lessor has agreed to a different procedure in writing and the policyholder has submitted this declaration of consent to the insurance company, which must have been effected at least one month before expiry to be valid. The Lessor is entitled but not obliged to pay the due insurance premium.

11.3 The following applies to business liability insurance:
The Lessee undertakes to insure the operating risk associated with the machine in all events at its own cost (liability insurance).

11.4 Before the machine is handed over, the Lessee shall prove - by presentation of a suitable insurance certificate or certificates - that the rented machine is covered by business liability insurance for the duration of the rental agreement and, where the Lessee has committed to taking out machine insurance, is covered by machine insurance. The requisite insurance certificate or certificates must contain all necessary details on the type, scope and duration of the respective insurance.
Failure to submit insurance certificates or the submission of incomplete insurance certificates upon the handover of the machine shall entitle the Lessor to retain the machine until such time as the requisite insurance certificates have been provided. If the Lessor does not exercise its right of retention, the Lessee shall submit to the Lessor the requisite insurance certificate(s) without delay and not later than 10 working days after handover of the rented machine. If the insurance certificate(s) are not submitted, the Lessor is entitled to take out the requisite insurance at the Lessee's expense. In the intervening time until insurance certificate(s) have been submitted or the requisite insurance policies have been taken out by the Lessor, the Lessee shall be liable – subject to clause 10 of these Terms and Conditions of Hire – for all damages, including without limitation consequential damages, arising for any reason whatsoever associated with the lack of insurance cover although such cover has been agreed.
In the event of retention, the Lessor is entitled to request the agreed rent at the beginning of the rental period.

11.5 Any deductibles due under the respective insurance policies shall be borne by the Lessee in the case of a claim, irrespective of whether the insurance was taken out by the Lessee or the Lessor.

11.6 If the rented machine has been subjected to a criminal act (theft, possibly also of spare parts, embezzlement, criminal damage to property or similar), the Lessee shall promptly file a complaint with the competent authority (public prosecutor office, police) and notify the Lessor immediately. If the return of the machine is impossible due to the criminal act (particularly in the case of theft or embezzlement), and if no insurance cover exists in whole or in part - for whatever reason -, the Lessee shall also be liable if it is without fault and shall reimburse the Lessor with the fair value of the machine at the time of theft or embezzlement. The fair value shall be equal to the amount which the Lessor must pay to purchase an equivalent machine.

12. Termination without notice

The Lessor shall be entitled to terminate the Agreement without notice if:

 • the Lessee defaults on a rental payment or any other specially agreed payment in whole or in part for longer than five banking days;
 • the Lessee fails to satisfy the obligations set out in clause 5;
 • the Lessee sub-lets the machine to a third party without the Lessor's prior written consent (clause 6);
 • the Lessee assigns rights from this Agreement to a third party or grants third parties rights to the machine, in either case without the permission of the Lessor;
 • the Lessee modifies the machine within the meaning of clause 13 without the consent of the Lessor; or
 • material circumstances become known which fundamentally call into question the Lessee's ability to fulfil the rental agreement, such as discontinuation of payments, bill protests, enforcement measures or insolvency.

13. Modifications to the machine

Modifications to the machine, in particular attaching, installing and removing parts, must not be made without the consent of the Lessor. If changes have been made with the Lessor's consent, the Lessee shall at its own expense restore the machine to its original condition at the end of the rental agreement.

14. Statute of limitations

All claims which the Lessee may have for whatever reason shall fall under the statute of limitations within twelve months. The statutory period shall apply to claims for damages set out in clause 10.

15. Rights to software / data protection

15.1 If the machine contains software, the Lessee is granted a non-exclusive right to use the delivered software, including its documentation, for application on the machine intended for this purpose. Using the software in more than one system is prohibited.

15.2 The Lessee may reproduce, revise or translate the software or convert the object code into the source code only to the extent permitted by law. The Lessee undertakes not to remove or change any manufacturer information, in particular copyright notes, without the Lessor’s express prior approval.

15.3 All other rights to the software and any related documentation, including copies thereof, shall remain with the Lessor or software provider. The granting of sub-licences or any passing-on to third parties in any other form is prohibited.

15.4 The Lessor shall not be liable for software which is already installed or will be installed in the future (including any software upgrades or updates) if the Lessee uses the software improperly. In particular, an improper handling or use is deemed to have occurred if the Lessee or a third party:

 • deletes, changes or otherwise influences any machine parameters of the rented machine without written consent of the Lessor, so that the functionality of the machine can be impaired;
 • installs software (including a software upgrade or update) not authorised by the Lessor for the respective type of machine acquired by the Lessee; or
 • installs software (including a software upgrade and update) authorised by the Lessor for the respective type of machine sold while the engine is running and does not observe the machine during the entire installation, upgrade or update process and fails to continuously monitor its behaviour and keep persons at a distance.

15.5 The Lessor is entitled to equip the machine with Fleet View and similar systems (e.g. WITOS or similar), which store machine data (e.g. on ongoing operations, standby times, etc.) and transmit them to the Lessor. The Lessor is entitled to analyse and process such data and use them without restrictions and without charge for internal purposes, unless the Lessee expressly objects. The data may be disclosed to third parties, e.g. for purposes of reference and comparison, if the data is anonymised or if the Lessee, upon request, expressly consents to the disclosure.

15.6 For the event that personnel data are stored within the scope of installation, upgrade or update, the following shall apply:
The Lessor ensures compliance with the statutory data protection regulations. In particular, as far as this is required for installing software, any provided personal data shall not be disclosed to any third party; rather, any such personal data shall be processed and used exclusively internally for performing the rental agreement. The data shall be deleted when no longer necessary. Should such deletion not be possible due to statutory retention periods, such data shall be blocked instead of deleted, in accordance with the applicable statutory regulations.
Where required by the statutory data protection regulations, the Lessee shall, prior to the conclusion of the respective agreement, obtain the necessary written consent of the person whose personal data are required for satisfying the Agreement.

16. Proprietary rights of third parties

16.1 The Lessor shall only be liable for infringement of third party rights resulting from the use of the machine by the Lessee in accordance with the rental agreement for the intended purpose.

16.2 If any third party asserts claims against the Lessee for infringements of its rights by the Lessee, the Lessee shall notify the Lessor without delay. The Lessor shall be entitled, without being obliged, to defend against the asserted claims at its own expense to the extent permitted by law. The Lessee is not entitled to acknowledge any third party claims before having given the Lessor reasonable opportunity to defend against third party rights by other means.

16.3 Clause 10 shall additionally apply with regard to any claims for damages and reimbursement of expenses.

17. Export control

17.1 Any delivery of the machine outside of the country in which the Lessor is domiciled shall be subject to the proviso that performance does not conflict with any national or international export control regulations, for example embargoes or other sanctions. The Lessee undertakes to provide all information and documents required for the export or transfer. Delays resulting from export controls or permission procedures shall set aside any delivery periods agreed. If necessary permissions are not granted, or if the usage cannot be approved, the rental agreement shall be deemed as not concluded with regard to the subject matter concerned.

17.2 The Lessor is entitled to terminate the rental agreement without notice if termination on the part of the Lessor is required for compliance with national or international legal regulations.

17.3 In the event of a termination under clause 17.2, the assertion of any claim for damages or the assertion of other rights by the Lessee based on the termination shall be excluded.

17.4 The Lessee is not entitled to use or sub-let the machine abroad if this is contrary to national and international export control law.

18. Applicable law, place of jurisdiction, severability clause

18.1 The contractual relationship between the Lessor and the Lessee shall be exclusively subject to the laws of the country in which the Lessor has its registered office.

18.2 Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship between the Lessor and the Lessee, including claims arising from bills of exchange and cheques, shall be the court competent for the Lessor’s principal place of business. However, the Lessor may, at its discretion, also bring action against the Lessee at the latter’s general place of jurisdiction.

18.3 If one or several provisions or parts of any provision of these Terms and Conditions of Hire are or become invalid for any reason whatsoever, this shall not affect the validity of the remaining provisions. The Lessee and the Lessor undertake to replace the invalid provisions or partial provisions by such legally valid provisions which most closely approximate the economic intent of the invalid provisions. The same shall apply for any unintentional gaps.

Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies

1. Scope and Conclusion of the Contract

1.1 These Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies supplement the Wirtgen Group’s General Terms and Conditions of Service and General Terms and Conditions of Sale and Supply.

1.2 Insofar as a Supervised Assembly is not already the subject of a supply or service contract, the Contract is deemed concluded upon written confirmation by the Contractor.

2. Service Performed by the Supplier or Contractor

2.1 Insofar as the terms of a Supervised Assembly have not already been contractually stipulated as part of a supply or service contract, the following Section 2.2 will serve as the contractual description of the Supervised Assembly service.

2.2 The Contractor is responsible for supervising the mechanical assembly, electrical assembly, and commissioning, including a trial period until the system is ready for operation (hereinafter referred to collectively as “Supervised Assembly”), of systems or system components owned by the Client that the Client has purchased from the Contractor and/or from third parties. Insofar as the Client only engages the Contractor to carry out “supervised electrical assembly” and/or “supervised mechanical assembly” and/or “commissioning,” these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly will only apply to this limited scope. The provisions contained herein do not apply insofar as they are of no significance to the underlying contractual relationship.

Mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation of the system or system components are carried out by the Client independently and on the Client’s own responsibility. In this context, the Contractor will provide a supervisor or supervisors who will support the Client by issuing technical instructions and familiarizing the Client’s personnel with the use of the system or system components.

2.3 Supervision and instruction by the Contractor will be carried out by qualified personnel who are familiar with the assembly and operating instructions of the system or components thereof.

3. Assembly and Client’s Duty to Cooperate

3.1 The Client must designate a contact person prior to the commencement of performance who will receive the technical instructions from the supervisor(s). As the Client’s assembly coordinator, this individual will serve as the sole contact person for the Contractor and must have a sufficient command of the German or English language.

3.2 The Client will carry out mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation with sufficient in-house and/or external personnel. The Client must ensure that the personnel employed are qualified to carry out these activities. In particular, these individuals must be qualified to perform mechanical and electrical work. Unless otherwise stipulated in the Contract, agreed at the beginning of Supervised Assembly, or coordinated with the Contractor, the Client must provide skilled workers who have completed vocational training as metalworkers, mechanics, welders, or electronics technicians (in particular with the ability to carry out electrical installation work in the low-voltage range up to 380 V), as well as assistants. If any of the Client’s personnel proves to be insufficiently qualified, the Client is obligated to replace such person(s) at the Contractor’s request. The Client is also obligated to provide additional personnel at the Contractor’s request.

The Client guarantees that the personnel employed are adequately insured, in particular against occupational accidents, in accordance with the legal provisions and any other regulations applicable at the installation site, and that all other applicable legal provisions and other regulations, e.g. with respect to illegal employment, minimum wages, etc., are fully observed.

3.3 The Client guarantees that the supervision and instruction by the Contractor as well as the mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation itself can be carried out safely in accordance with the applicable occupational safety laws and regulations, including regulations on working time, applicable at the assembly site. The Client must instruct its personnel accordingly in this regard and equip said personnel with the personal protective equipment required for the activities.

When carrying out work on site, the Client must comply with the requirements applicable in the country where the installation site is located. In the case of sites in the Federal Republic of Germany, the Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (“Baustellenverordnung”; Ordinance on Safety and Health Protection on Construction Sites (“Construction Site Ordinance”)) particularly applies; in other European Union countries, the provisions of European Directives transposed into national law apply, as will any supplementary national law. In the case of sites in countries outside the European Union, an average European standard should be observed. Stricter national regulations must be observed, and the Client must notify the Contractor of such regulations.

In the event of imminent danger, in particular danger to the life and limb of the Client’s personnel, other third parties, or the supervisor(s) themselves, as well as in the event of danger to major property and assets, the Client’s personnel must immediately cease their activities at the instruction of the Contractor. The Contractor will notify the Client and the installation coordinator of the situation – if possible in writing, if necessary via text message or other messaging service, or verbally. After being notified of the situation, the Client must implement the necessary measures to eliminate the risk. Work may not be resumed until the risk has been fully eliminated.

3.4 The Client is responsible for providing all of the assembly and operating instructions and other documents relevant to the assembly of the system or system components, such as factory standards, tools (including those for calibration), operating and auxiliary materials, media (in particular water, electricity, and compressed air), welding equipment (gas/oxygen), slings and safety equipment (in particular for work at height, such as harnesses, etc.), as well as all operating materials and additives required for trial operation, commissioning, and instruction. In the case of asphalt production systems, the Client must guarantee a daily production of at least 400 tons of asphalt for commissioning (including fine-tuning), unless a different amount has been stipulated in the supply or service contract.

The Client must ensure that a mobile telephone is available to the parties at the site, and that an Internet connection for data transfers that meets the requirements stipulated in the Contract as well as meets an international standard for data transfer, in particular for uploading and downloading via remote service, is simultaneously available.

3.5 The Client must arrange, book, and provide, at its own expense, accommodations for the supervisor(s) in a hotel with a reasonable standard of cleanliness and service in the form of a single room or apartment, each with its own bathroom. Furthermore, the Client is responsible for arranging, at its own expense, transportation between the accommodations and the installation site for the supervisor(s). If Supervised Assembly lasts more than one week, the Client is responsible for ensuring, at its own expense, that the supervisor(s) can travel freely in the vicinity of the assembly site on weekends, for example by providing a rental vehicle (Central European compact car standard).

3.6 If the Client fails to comply with the aforementioned duties to cooperate and/or the duties to cooperate stipulated in the supply or service contract, or fails to do so in a timely manner, and if the assembly work cannot be commenced or continued as a result, the Contractor reserves the right not to commence or to interrupt Supervised Assembly, as the case may be. Scheduled dates will be extended in accordance with the duration of the interruption and an extra fee will be charged for the resumption of Supervised Assembly and any postponement to an unfavorable time of year.

4. Fees

4.1 Unless otherwise stipulated in the contract governing Supervised Assembly, the Contractor’s schedule of fees for Supervised Assembly will apply.

4.2 If the Client does not comply with its duties to cooperate under the supply or service contract and/or these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly, the Contractor is entitled to compensation for the resulting additional expenses for the storage of the system or components in the amount of 0.5% of the value of the goods as specified in the supply contract per full week, up to a maximum of 3%.

In addition, the Contractor is authorized to issue invoices at its own discretion, if necessary in the form of partial invoices, for services rendered to date.

RO