Noteikumi un nosacījumi

Vispārējie pārdošanas un piegādes noteikumi - PDF
Vispārējie nomas noteikumi - PDF
Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies (English) - PDF

Vispārējie pārdošanas un piegādes noteikumi

1. 1. Piemērošanas joma

1.1. Visi WIRTGEN LATVIA SIA (turpmāk tekstā - "Piegādātājs") piedāvājumi, pārdošanas, piegādes un pakalpojumi ir balstīti tikai uz šiem Pārdošanas un piegādes noteikumiem. Klientu pretrunīgā vai atšķirīgā noteikumu izpratne netiek atzīta, pat ja Piegādātājs bez nosacījumiem piegādā Klientam, apzinoties Klienta pretrunīgo vai atšķirīgo noteikumu un nosacījumu izpratni. Atkāpes no šiem Pārdošanas un piegādes noteikumiem ir spēkā tikai tad, ja piegādātājs tās ir rakstiski apstiprinājis.

1.2. Šie Pārdošanas un piegādes noteikumi attiecas arī uz visiem turpmākajiem tāda paša veida darījumiem ar to pašu Klientu bez konkrētas vienošanās nepieciešamības.

1.3. Piegādēm, kas ietver uzstādīšanu uz vietas, papildus tiek piemēroti Piegādātāja pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kā arī Uzstādīšanas noteikumi.

2. Piedāvājums un līguma noslēgšana

2.1. Piegādātāja piedāvājumi vienmēr ir jāapstiprina, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Izmaksu aprēķini nav saistoši. Ja vien nav panākta citāda vienošanās, iekārtu izstrādes koncepcijas (sauktas arī “pēc pasūtījuma izgatavoti produkti” jeb “DTO produkti”), pirmie piedāvājumi vai izmaksu aprēķini tiek sniegti bez maksas. Ja nav noslēgts piegādes līgums, Piegādātājs patur tiesības iekasēt samērīgu samaksu par turpmāku koncepciju, piedāvājumu vai izmaksu aprēķiniem, kā arī par projektiem.

2.2. Piegādes līgums stājas spēkā tikai pēc rakstiska apstiprinājuma no Piegādātāja. Jebkādām izmaiņām, grozījumiem vai papildu vienošanās dokumentiem arī nepieciešams rakstisks apstiprinājums no Piegādātāja.

2.3. Dokumenti, kas attiecas uz piedāvājumu, tostarp, bet ne tikai ilustrācijas, zīmējumi, detaļas par svaru un mērījumiem, vai sagatavotās koncepcijas dod tikai aptuvenas vērtības, ja vien nav skaidri norādīts, ka tās ir saistošas.

2.4. Piegādātājs patur visas īpašumtiesības un autortiesības uz ilustrācijām, zīmējumiem, koncepcijām, izmaksu tāmēm, aprēķiniem un citiem dokumentiem. Tie nedrīkst būt pieejami trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas Piegādātāja piekrišanas. Pēc pieprasījuma tie tiek atdoti atpakaļ Piegādātājam bez nepamatotas vilcināšanās,

(i) ja līgums nestājas spēkā vai
(ii) tiklīdz pasūtījums ir pilnībā izpildīts.

3. Pirkuma cena un samaksa

3.1. Ja vien nav panākta cita vienošanās, piegādātāja cenas tiek piemērotas precei bez iepakojuma un bez iekraušanas (ex works). Klients papildus maksā par montāžu un iekārtas palaišanu, kā arī par speciālo vai parasto atļauju ieguvi un parasto prasību ievērošanu.
Papildus tiek iekasēts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis, kas ir spēkā rēķina izrakstīšanas dienā.

3.2. Ja vien nav panākta cita vienošanās, maksājumi ir jāveic pilnā apmērā, bez Piegādātāja izmaksām, un tie ir jāveic šādā kārtībā:
DTO produkti: kā noteikts atsevišķi saskaņotā maksājuma shēmā;
sastāvdaļas: pirms piegādes, neto;
mehānismi: pirms piegādes, neto;
rezerves daļas: pirms piegādes, neto.
citas preces: 14 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma.

3.3. Vekseļi vai čeki vienmēr tiek pieņemti tikai pēc izpildījuma. Visas izmaksas, kas saistītas ar atlaidēm un rēķinu samaksu, apmaksā Klients.

3.4. Attiecībā uz maksājumiem ar akreditīvu Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie noteikumi "Vienota muitas dokumentācija un prakse dokumentāliem kredītiem” tiek piemēroti spēkā esošajā redakcijā, kas laiku pa laikam tiek grozīta.

3.5. Klientam nav tiesību uz ieskaitu, ieturējumiem vai cenas samazināšanu, ja vien tā pretprasību Piegādātājs neapstrīd vai ir pieņēmis galīgo un neapstrīdamu lēmumu. Tas pats attiecas arī uz prasībām, kas balstītas uz atbildību par defektiem.

3.6. Ja Klients neveic maksājumus, Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma procentus. Gada nokavējuma procentu likme ir astoņi (8) procentu punkti virs bāzes likmes. Bāzes likmes mainās katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā par tik procentu punktiem, par cik bāzes likme ir palielinājusies vai samazinājusies kopš pēdējās bāzes likmes maiņas. Pamata bāze ir Eiropas Centrālās bankas pēdējās galvenās refinansēšanas darījuma procentu likme pirms attiecīgā pusgada pirmās kalendārās dienas. Piegādātājs, iesniedzot pierādījumus, var pieprasīt augstāku zaudējumu atlīdzību par saistību nepildīšanu. Tomēr Klientam ir tiesības pierādīt, ka maksājuma neizpildes rezultātā radušies zaudējumi ir zemāki.

3.7. Ja Piegādātājs uzzina apstākļus, kas apšauba Klienta kredītspēju, tad visi atliktie maksājumi nekavējoties jāapmaksā. Turklāt Piegādātājs šādā gadījumā var pieprasīt avansa maksājumu vai nodrošinājumu.

4. Piegāde

4.1. Datumi (gatavība piegādei, piegāde, montāžas uzsākšana vai nodošana ekspluatācijā vai gatavība darbam un citi), kā arī datumi, kas balstīti uz tiem, katrā gadījumā tiek atsevišķi saskaņoti. Noteikto termiņu ievērošanai un izpildei nepieciešams, lai Klients pildītu savus sadarbības līgumā noteiktos pienākumus, jo īpaši savlaicīgi iesniedzot visus materiālus, dokumentus, atļaujas, izlaidumus un testus, kas jāveic Klientam, kā arī lai Klients ievērotu noteiktos maksāšanas noteikumus, īpaši, jebkura maksājuma samaksu (sk. 3.2. punktu) vai Klienta akreditīva atvēršanu. Ja šīs prasības netiek savlaicīgi un pienācīgi izpildītas, termiņi tiek attiecīgi pagarināti vismaz par kavējuma laiku; tas neattiecas uz gadījumiem, kad par kavējumu ir atbildīgs vienīgi Piegādātājs.

4.2. Jebkura termiņa ievērošana ir atkarīga no nosacījuma, ka Piegādātājs pats saņem pareizu un savlaicīgu piegādi no saviem piegādātājiem, ja Piegādātājs savu pasūtījumu ir iesniedzis savlaicīgi un pareizi.

4.3. Ja vien nav panākta cita vienošanās, katra piegāde ir "ex works"; attiecīgi tiek uzskatīts, ka DTO produkta izgatavošana ir pabeigta laikā, kad tiek izdots paziņojums par gatavību ekspluatācijai. Iekšējās attiecībās ar Piegādātāju Klients uzņemas Piegādātāja saistības saskaņā ar Iepakojuma rīkojumu (VerpackV) un atlīdzina Piegādātājam tādējādi radītos zaudējumus.

4.4. Piegādes termiņš ir ievērots, kad piegādes priekšmets pēc DTO produkta derīguma termiņa beigām ir izvests no Piegādātāja rūpnīcas vai ja ir paziņots par iekārtas gatavību piegādei. DTO produktiem paziņojums par gatavību piegādei tiek aizstāts ar paziņojumu par gatavību ekspluatācijai. Ja nepieciešams akcepts, priekšnosacījums ir akcepta datums, izņemot gadījumus, kad pamatoti atteikts pieņemt pasūtījumu, vai paziņojums par gatavību piegādei, resp., paziņojums par DTO produkta gatavību ekspluatācijai.

4.5. Piegādātājs jebkurā laikā var veikt daļēju piegādi vai daļēju pasūtījuma izpildi.

4.6. Nokavējums saistībā ar nepārvaramas varas apstākļiem un notikumiem, kas būtiski kavē piegādi, tostarp, bet ne tikai, karš, teroristu uzbrukums, importa un eksporta ierobežojumi, streiki, lokauti vai iestāžu rīkojumi, pat ja tie attiecas uz Piegādātāja paša piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, pagarina saskaņotos piegādes termiņus par šādu piegādes un izpildes nokavējuma laiku, kā arī ņemot vērā saprātīgu iekārtas palaišanas laiku. Ja iespējams, Piegādātājs informē Klientu par iepriekš minēto apstākļu sākumu, beigām un paredzamo ilgumu.

4.7. Piegādātājs nav pārkāpis līguma noteikumus gadījumā, ja Piegādātājs nodrošina Klientam aizvietojumu līgumā noteiktajā piegādes termiņā uz laiku līdz faktiski pasūtītā priekšmeta piegādei, ar nosacījumu, ka šāds aizvietojums atbilst Klienta tehniskajām un funkcionālajām prasībām visos būtiskajos aspektos, un Piegādātājs apmaksā visas izmaksas, kas radušās šāda aizvietojuma nodrošināšanai.

4.8. Piegādātāja saistību neizpildes gadījumā Klients piešķir Piegādātājam saprātīgu papildu laiku līguma izpildei.

4.9. Ja Piegādātājs nav izpildījis savas līgumsaistības pat pēc atbilstoša labvēlības perioda, un Klientam tādējādi ir nodarīts kaitējums, Klientam ir tiesības pieprasīt vienreizēju kompensāciju par līgumsaistību neizpildi. Šāda kompensācija tiek noteikta 0,5% apmērā par katru pilnu kavējuma nedēļu, bet kopā ne vairāk par 5%, DTO Produktu gadījumā maksimālais kompensācijas apmērs ir līdz 3% no šīs detaļas vērtības visā darbības laikā, pamatojoties uz neto cenu ex works bez transporta, montāžas vai citām papildu izmaksām, ko kavēšanās dēļ nevar izmantot laikā vai saskaņā ar līgumu. Nekādas papildu prasības par zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz saistību neizpildi, netiek pieņemtas. Ja, ņemot vērā normatīvajos aktos paredzētos izņēmumus, Klients divreiz piešķir saprātīgu termiņu izpildei Piegādātājam, kurš nav izpildījis savas saistības, un ja netiek ievērots pēdējais piešķirtais termiņš, tad Klientam ir tiesības atteikties no līguma saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Riska pāreja, transportēšana, nepieņemšana, gatavība ekspluatācijai

5.1. Risks pāriet uz Klientu, kad pasūtītais priekšmets ir sagatavots paņemšanai, vai DTO produkta gadījumā – kad Piegādātājs paziņo par gatavību ekspluatācijai (sk. 4.3. punktu), kā arī gadījumā, ja tiek veiktas daļējas piegādes vai Piegādātājs ir papildus piekritis arī citiem pakalpojumiem, piemēram, piegādes izmaksām vai piegādei un uzstādīšanai. Ja ir paredzēta pieņemšana, tā ir priekšnosacījums riska pārejai. Tā ir jāveic bez nepamatotas kavēšanās pieņemšanas dienā, vai pēc tam, kad Piegādātājs ir paziņojis par gatavību pieņemšanai. Klientam nav tiesību atteikties pieņemt pasūtījumu neliela defekta gadījumā. Ja Klients atsakās pieņemt pasūtījumu, pat ja nav konstatēts defekts vai ir tikai neliels defekts, tad pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu pēc viena mēneša termiņa beigām no paziņojuma par gatavību pieņemšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad sūtījums ir izvests no rūpnīcas (“ex works”). DTO produkta piegādes un montāžas gadījumā pieņemšanu aizstāj ar paziņojumu par gatavību ekspluatācijai.

5.2. Ja nosūtīšana tiek aizkavēta vai prece netiek nosūtīta no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ, risks pāriet Klientam no dienas, kad paziņots par gatavību piegādei vai pieņemšanai, respektīvi, ekspluatācijai.

5.3. Ja vien nav panākta cita vienošanās, Klients apmaksā piegādājamo preču transportēšanu un uzņemas risku.

5.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma un uz Pasūtītāja rēķina Piegādātājs apdrošina sūtījumu pret transportēšanas riskiem.

5.5. Ja Klients nepilda pieņemšanas saistības vai pārkāpj citus sadarbības pienākumus, Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem, ieskaitot jebkādus papildu izdevumus, jo īpaši izmaksas, kas radušās saistībā ar pieņemšanas aizkavēšanos – aizkavēts montāžas sākums un nodošana ekspluatācijā vai sagatavošana tai.

5.6. Ciktāl tiek izmantoti tādi komerciāli termini kā FOB, CFR, CIF u.c., tie jāinterpretē saskaņā ar spēkā esošajiem Starptautiskās Tirdzniecības palātas Incoterms terminiem, kas laiku pa laikam tiek grozīti.

6. Īpašumtiesību saglabāšana un citas garantijas

6.1. Piegādātājs saglabā īpašumtiesības uz pasūtīto priekšmetu, līdz tiek apmierinātas visas Piegādātāja prasības pret Klientu saskaņā ar darījuma attiecībām, ieskaitot jebkādas nākotnes prasības, kā arī no vienlaicīgi vai vēlāk noslēgtiem līgumiem. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Piegādātāja individuālie vai visi prasījumi ir apvienoti vienā kontā, un atlikums ir sastādīts un apstiprināts. Gadījumā, ja Klients jebkādā veidā ir pārkāpis līgumu, jo īpaši maksājuma neizpildes gadījumā, Piegādātājs pēc atgādinājuma nosūtīšanas ir tiesīgs atsaukt pasūtīto priekšmetu ar vienlaicīgu paziņojumu par atkāpšanos no līguma, un Klientam ir pienākums atdot šādu preci atpakaļ Piegādātājam.

6.2. Klientam ir tiesības atsavināt pasūtītos priekšmetus parastā uzņēmējdarbības gaitā, ja tiek nodrošināti 6.3., 6.4. un 6.5. punktā noteikto Piegādātāja prasību pret Klientu izpildes nosacījumi. Jebkurš iepriekš minētajā teikumā noteiktā pienākuma pārkāpums dod tiesības Piegādātājam nekavējoties izbeigt visas darījumu attiecības ar Klientu.

6.3. Ar šo Piegādātājs un Klients vienojas, ka, noslēdzot piegādes līgumu, visas Klienta prasības, kas izriet no pasūtīto priekšmetu pārdošanas vai iznomāšanas trešajai personai, vai atsavināšanas saskaņā ar jebkuru citu juridisku pamatu (apdrošināšana, pārkāpums u.c.), pāriet Piegādātājam visu Piegādātāja prasību nodrošināšanai saskaņā ar darījumu attiecībām ar Klientu. Ciktāl tas ir iespējams, Klients jau šeit un tagad pilnībā nodod Piegādātājam visus un jebkurus prasījumus, tai skaitā papildu tiesības, kuras Klientam piemīt saskaņā ar pasūtīto priekšmetu pārdevuma vai nomas līgumiem vai DTO produktu ekspluatāciju. Piegādātājs jau šeit un tagad pieņem šādu asignējumu. Tomēr Klientam ir tiesības saņemt asignētos prasījumus līdz brīdim, kad Piegādātājs pieprasa atklāt asignējumu. Klientam ir aizliegts atkārtoti piešķirt jau Piegādātājam piešķirtās prasības. Klientam ir pienākums nodot Piegādātājam visas jebkādu priekšmetu, mehānismu daļu, sastāvdaļu un lietotu mehānismu īpašumtiesības, kas pieņemtas maksājuma vietā nomas maksas apmērā brīdī, kad Klients iegūst īpašumtiesības vai citas tiesības uz tiem. Pasūtītājs bez maksas glabā, rūpīgi izturas un saprātīgi apdrošina minētos priekšmetus Piegādātāja vārdā (sk. 6.7. punktu).

6.4. Ja 6.1., 6.2. un 6.3. punktā minētās garantijas netiek atzītas vai nav neierobežoti izpildāmas saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas pasūtītās preces, tad Klients šeit un tagad apņemas sadarboties visos nepieciešamajos posmos (jo īpaši saistībā ar reģistrācijas vai paziņošanas pienākumiem utt.), jo īpaši, lai sniegtu vajadzīgās deklarācijas garantiju nodrošināšanai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Piegādātājs ir tiesīgs paturēt pasūtītos priekšmetus vai iejaukties montāžā un nodošanā ekspluatācijā, līdz tiek nodrošināts nepieciešamo garantiju juridiskais spēks. Ja, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības, garantiju nodrošināšana nav lokāli izpildāma vai to nevar realizēt jebkādu citu iemeslu dēļ, Klients jau šeit un tagad apņemas piedāvāt Piegādātājam līdzvērtīgas garantijas. Klientam ir pienākums bez pieprasījuma un bez nepamatotas kavēšanās pie līguma noslēgšanas vai pēc līguma noslēgšanas informēt Piegādātāju par jebkurām prasībām vai citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas ir pretrunā ar garantiju sniegšanu saskaņā ar 6.1., 6.2. un 6.3. punktu.

6.5. Saglabāto priekšmetu apstrāde vai pārveidošana, izmantojot Klientu, vienmēr ir jāveic Piegādātāja vārdā. Ja saglabātais priekšmets tiek apstrādāts ar citiem priekšmetiem, kas nepieder Piegādātājam, Piegādātājs kļūst par jaunā priekšmeta kopīpašnieku proporcionāli saglabātā priekšmeta vērtībai pret citiem saglabātājiem priekšmetiem apstrādes laikā.

Ja Klients savieno preces vai tās ir neatdalāmi savienotas ar citu kustamo mantu, veidojot vienotu preci, un, ja otrs priekšmets ir uzskatāms par galveno sastāvdaļu, tad Klients nodod Piegādātājam proporcionāli kopīpašuma tiesības, ciktāl tam pieder galvenā sastāvdaļa.

Klients bez maksas nodrošina Piegādātāja īpašumtiesības vai kopīpašnieka tiesības. Turklāt apstrādes vai pārveidošanas rezultātā radītais priekšmets ir pakļauts tiem pašiem noteikumiem kā saglabātās preces.

6.6. Ja saskaņā ar 6.1. - 6.5. punktu nodrošināto garantiju vērtība pārsniedz Piegādātāja prasības saskaņā ar darījumu attiecībām ar Klientu vairāk nekā 10%, Piegādātājs pēc Klienta pieprasījuma pēc saviem ieskatiem atbrīvo Klientu no visām pārsniegtām garantijām.

6.7. Gadījumā, ja:

 • īpašumtiesību saglabāšanas dēļ pasūtītais priekšmets vēl nav pilnībā nodots Klienta īpašumā,
 • saistībā ar atsevišķu vienošanos, kas atšķiras no 3.2. punkta, pasūtītais priekšmets vai DTO Produkts pēc pieņemšanas tas tiek apmaksāts daļēji vai pilnībā tikai pēc piegādes (piemēram, maksājot pa daļām, veicot atlikto maksājumu, iepriekš vai vēlāk pagarināts maksājuma termiņš u.t.t.),
 • piegādes priekšmets (piemēram, piegāde "izmēģinājumam", "apstiprināšanai" vai tamlīdzīgi) vai aizvietojuma ierīce (piemēram, "kā pagaidu pasākums" un tamlīdzīgi) tika izsniegta Klientam par samaksu ("nomā" vai tamlīdzīgi) vai bez maksas jau pirms pirkuma līguma noslēgšanas vai cita iemesla dēļ,

Klients apņemas veikt apdrošināšanu (ex works), pēc aizvietošanas ierīces nominālvērtības, ieskaitot visas papildu izmaksas, kas aptver visus riskus, tostarp ugunsgrēku, elementu bojājumus, vandālismu, zādzību, transportu, nepareizu apstrādi, lietotāja kļūdas, negadījumu u.t.t., un saglabāt šādu apdrošināšanu, atkarībā no konkrētā gadījuma, līdz pilnīgai īpašumtiesību nodošanai, līdz pilnīgai samaksai, līdz pasūtītā priekšmeta un aizvietošanas ierīces atdošanai atpakaļ vai galīgai pārņemšanai attiecīgi Piegādātāja un Klienta rīcībā (mehānismu apdrošināšana). Turklāt Klients apņemas apdrošināt ekspluatācijas risku, kas saistīts ar piegādāto preci tajā pašā laika periodā, par saviem līdzekļiem (atbildības apdrošināšana). Klients apņemas iesniegt Piegādātājam atbilstošus pierādījumus pirms pasūtītās preces piegādes, t.i., piegādājot preces rūpnīcā (4.3. punkts). Piegādātājs ir tiesīgs atteikt preču piegādi, kamēr nav iesniegts atbilstošs pierādījums. Piegādātājs arī ir tiesīgs apdrošināt pasūtīto priekšmetu un iekasēt no Klienta jebkādas izmaksas. Klients jau šeit un tagad piešķir Piegādātājam savas pašreizējās un nākotnes tiesības un prasības pret savu apdrošinātāju saskaņā ar apdrošināšanas attiecībām. Piegādātājs ar šo pieņem šādu asignējumu. Tiesības zaudē spēku brīdī, kad preces beidzot nonāk Klienta īpašumā, un pirkuma cena ir pilnībā apmaksāta.

6.8. Gadījumos, kad trešās personas apķīlā, konfiscē vai citādi piekļūst precēm vai prasījumiem, uz kuriem Piegādātājam ir garantijas tiesības, Klients bez nepamatotas kavēšanās informē Piegādātāju un sniedz atbalstu Piegādātāja tiesību apstiprināšanai. Jebkuras tiesas vai ārpustiesas darbību izmaksas sedz Klients, ciktāl no trešās puses nav iespējams saņemt atlīdzību.

6.9. Lūgums par maksātnespējas procesa uzsākšanu pret Klienta aktīviem dod tiesības Piegādātājam nekavējoties atkāpties no līguma un pieprasīt tūlītēju pasūtītās preces atdošanu atpakaļ.

6.10. Noteikumu 6.1. punkta 3. teikums un 6.9. punkts pēc analoģijas attiecas uz jebkura veida priekšmetiem, mehānismu daļām, sastāvdaļām un lietotajām iekārtām, ko Klients var pieņemt maksājuma vietā saskaņā ar 6.3. punktu.

7. Atbildība par trūkumiem

7.1. Gadījumā, ja noilguma termiņā pastāv kvalitātes trūkums, kas radies jau riska pārejas brīdī, Piegādātājs pēc savas izvēles var vai nu novērst trūkumu turpmākajā darbībā, vai arī piegādāt nevainojamu preci. Trūkums tiek novērsts, nomainot vai labojot bojāto priekšmetu pie Piegādātāja, ja vien puses nepārprotami vai netieši (piemēram, neapstrīdami izpildot uz vietas) nevienojas citādi. Aizstātās detaļas nonāk Piegādātāja īpašumā; pēc analoģijas tiek piemēroti 6. punkta noteikumi.

7.2. Jebkuras uz Klienta atbildību par trūkumiem balstītas pretenzijas apstiprināšanai nepieciešams, lai Klients bez nepamatotas kavēšanās, ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no piegādes brīža pārbauda, vai piegādātajiem priekšmetiem nav trūkumu, un rakstiski paziņo Piegādātājam, ja ir atklāts trūkums. Par trūkumiem, kurus šajā laika posmā nevar atklāt pat rūpīgas pārbaudes laikā, bez nepamatotas kavēšanās jāpaziņo Piegādātājam pēc trūkuma atklāšanas. Piegāde šā noteikuma 1. teikuma izpratnē ir brīdis, kad Klients gūst faktisku kontroli pār piegādāto priekšmetu vai varēja iegūt šādu kontroli bez Klienta vainas.

7.3. Izmaiņas izgatavošanā vai projektēšanā, kas veiktas pirms pasūtījuma piegādes vispārēju izgatavošanas vai ražošanas izmaiņu ietvaros, netiek uzskatītas par pasūtītā priekšmeta trūkumiem, ciktāl tās nepadara pasūtīto priekšmetu par nederīgu paredzētajam mērķim.

7.4. Ja trūkumu novērst neizdodas, Klients piešķir Piegādātājam saprātīgu papildu termiņu turpmākai uzlabošanai vai nomaiņai, pieprasa pirkuma cenas samazināšana par summu, par kādu trūkuma vērtība samazina pasūtītās preces vērtību, vai pēc savas izvēles var atkāpties no līguma. Ja pastāv tikai neliels trūkums, Klientam ir tiesības prasīt samazināt līguma cenu.

7.5. Klientam ir pienākums piešķirt Piegādātājam vai jebkurai Piegādātāja pilnvarotajai trešajai personai nepieciešamo laiku un iespēju, lai veiktu darbu, par kuru tā ir atbildīga saistībā ar trūkumiem (turpmāku uzlabošanu vai nomaiņu), iepriekš konsultējoties. Ciktāl Piegādātājam ir pienākums novērst trūkumu, Klients pats var novērst šādu trūkumu vai arī to var novērst trešā persona tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nenovēršamas briesmas ekspluatācijas drošībai vai novērstu nesamērīgi lielu kaitējumu un ja Klients ir saņēmis Piegādātāja iepriekšēju piekrišanu.

7.6. Piegādātāja garantija neattiecas uz jebkādām izrietošām izmaksām, kas rodas no trūkuma novēršanas.

Ciktāl trūkumu ir izraisījusi detaļa, ko Piegādātājs ir iegādājies no trešās personas kā piegādātāja saviem produktiem, Piegādātājs jau šeit un tagad piešķir savas prasības tiesības Klientam saskaņā ar šādi iegādātās detaļas piegādi vai saskaņā ar atbilstošiem trešo pušu izpildes līgumiem. Atbildība par šādiem trūkumiem ir ierobežota. Ja Klients nesaņem atbilstošu kompensāciju saskaņā ar piešķirtajām prasījuma tiesībām, Piegādātājs ir atbildīgs līdz garantijas termiņa beigām saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem.

7.7. Trūkumi netiek kvalificēti kā neatbilstība noteiktiem kvalitātes standartiem, ja:

 • iekārta dabiski nolietojusies;
 • iekārta lietota neatbilstoši vai nepareizi;
 • iekārta nekvalitatīvi uzstādīta, slikti veikti būvdarbi vai Klients vai trešās personas nepareizi uzsākušas darbu;
 • notikusi neatbilstoša, nepareiza vai bezrūpīga apiešanās ar iekārtu;
 • iekārta neatbilstoši uzglabāta, novietota vai bijusi slikta apbūves teritorija;
 • netiek ievērotas attiecīgās lietošanas instrukcijas;
 • tiek izmantoti nepiemēroti ekspluatācijas veidi;
 • tiek izmantoti nepiemēroti rezerves materiāli un detaļas;
 • iekārta tiek pakļauta ķīmiskai, elektro-ķīmiskai, elektromagnētiskai, elektriskai vai līdzvērtīgai ietekmei;
 • Pasūtītāja (vai jebkuras Klienta pilnvarotas trešās puses) veiktās izmaiņas pasūtītajā priekšmetā, ja vien nav nekādas cēloņsakarības starp kvalitātes trūkumu un veiktajām izmaiņām;
 • sastāvdaļu un rezerves daļu, nolietojamo detaļu vai citu detaļu, kā arī smērvielu, kas nav izgatavoti pie ražotāja (tā saucamo OEM (oriģinālā iekārtu ražotāja) produktu) izmantošana, ja vien nav nekādas cēloņsakarības starp kvalitātes trūkumu un uzstādīto detaļu;
 • Klienta vai trešo personu veikta nepietiekama vai nepareiza iekārtu apkope, ciktāl ražotājs to nav pilnvarojis veikt mehānismu vai DTO produktu apkopi.

7.8. Ciktāl piegādes apjoms ietver programmatūru, atbildība par trūkumiem neietver programmatūras kļūdu novēršanu un tādu kļūdu novēršanu, ko izraisa nepareiza lietošana, lietotāja kļūda, dabiska nolietošanās, neatbilstoša sistēmas vide, ekspluatācijas nosacījumi, kas nav minēti specifikācijās, un nepietiekama apkope.

7.9. Klients bez nepamatotas kavēšanās rakstiski un saprotamā un detalizētā veidā paziņo par visiem programmatūras trūkumiem, norādot visu informāciju, kas ir lietderīga trūkumu identificēšanai un analīzei. Jo īpaši jānorāda programmatūras trūkuma izpausme un sekas.

7.10. Prasības par kvalitātes trūkumiem un īpašumtiesību trūkumiem zaudē spēku 12 mēnešu laikā. Noilguma termiņš sākas pēc riska pārejas saskaņā ar 5. punktu.

7.11. Noteikumi, kas ietverti 7. punktā, reglamentē atbildību par trūkumiem Piegādātāja piegādātajiem priekšmetiem. Jebkādām turpmākām Klienta prasībām, jo īpaši par zaudējumiem, kas neietekmē pasūtīto priekšmetu, piemērojams tikai 8. punkts.

7.12. Piegādātājs neuzņemas nekādu atbildību par lietotu mehānismu kvalitātes trūkumiem.

8. Atbildība

8.1. Piegādātājs ir atbildīgs par tīšas rīcības un rupjas neuzmanības, ļaunprātīga miesas bojājuma, dzīvībai un veselībai radīto kaitējumu, Piegādātāja negodīgi noklusētiem trūkumiem vai tādiem trūkumiem, par kuriem Piegādātājs sniedzis kvalitātes garantiju. Piegādātājam ir neierobežota atbildība, kas balstīta uz atbildību par produktiem un uz citiem obligātiem normatīvajiem aktiem.

Ja tiek pārkāptas jebkādas būtiskas līgumsaistības, Piegādātājs ir atbildīgs arī vienkāršas nolaidības gadījumā, bet atbildība ir ierobežota līdz 10% no attiecīgās pasūtījuma vērtības. Ja šis ierobežojums nav pieļaujams juridisku iemeslu dēļ, atbildība vienkāršas nolaidības gadījumā tiek aprobežota ar zaudējumiem, kas ir tipiski līgumam un pamatoti paredzami līguma noslēgšanas gadījumā. Šajā ziņā būtiskas līgumsaistības nozīmē vai nu konkrēti aprakstītus būtiskus pienākumus, kuru pārkāpums apdraud līguma mērķa sasniegšanu, vai arī abstrakti nozīmē saistības, kas ir nepieciešams priekšnosacījums (sine qua non) līguma pareizai izpildei, un uz kuru izpildi Klients var regulāri paļauties.

8.2. Klientam ir norādīts, ka datu dublēšana ir nepieciešama pirms instalēšanas un nepārtraukti programmatūras lietošanas laikā. Gadījumā, ja dati tiek zaudēti, Piegādātājs ir atbildīgs tikai par izdevumiem un darbībām, kas nepieciešamas datu atgūšanai, ja Klients tos ir pienācīgi nodrošinājis.

8.3. Piegādātājs neuzņemas turpmāku atbildību par zaudējumiem, jo īpaši finansiāliem zaudējumiem.

Piegādātājs neuzņemas nekādu atbildību par izrietošajiem zaudējumiem, jo īpaši atrauto peļņu.

8.4. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz cēloņiem un summām arī tad, ja pretenzijas par Klienta zaudējumiem tiek vērstas pret Piegādātāja likumīgajiem pārstāvjiem, darbiniekiem vai vietniekiem.

8.5. Galvenie atbildības ierobežojumi pēc pamatojuma un pakāpes attiecas arī uz līgumisko blakus saistību pārkāpumiem, jo īpaši par konsultāciju un skaidrošanas pienākumu pārkāpumiem pirms un pēc līguma noslēgšanas.

9. Tiesības uz programmatūru / datu aizsardzība

9.1. Ciktāl piegādes apjoms ietver programmatūru, Klientam ir piešķirtas neekskluzīvas tiesības izmantot piegādāto programmatūru, tostarp tās dokumentāciju attiecīgā piegādes priekšmeta lietošanai. Programmatūras izmantošana vairāk nekā vienā sistēmā ir aizliegta.

9.2. Klients nedrīkst reproducēt, pārskatīt vai tulkot programmatūru vai konvertēt objekta kodu pirmkodā, izņemot gadījumus, kad šie mērījumi ir izņēmuma kārtā piešķirti līgumā vai ar likumu. Klients apņemas neizņemt vai nemainīt ražotāja informāciju, jo īpaši par autortiesībām, bez Piegādātāja iepriekšējas piekrišanas.

9.3. Visas pārējās tiesības uz programmatūru un dokumentāciju, ieskaitot to kopijas, paliek piegādātāja vai programmatūras piegādātāja ziņā. Apakšlicences piešķiršana vai jebkāda cita veida nodošana trešām personām ir aizliegta.

9.4. Piegādātājs nav atbildīgs par programmatūru, kas jau ir instalēta vai tiks instalēta nākotnē (ieskaitot jauninājumus vai uzlabojums), ja Klients izmanto programmatūru nepareizi. Par nepareizu apstrādi vai lietošanu tiek uzskatīts, ja Klients vai trešā persona

 • dzēš, maina vai citādi ietekmē piegādātā priekšmeta parametrus bez Piegādātāja rakstiskas piekrišanas, kā rezultātā varētu pasliktināties iekārtas funkcionalitāte;
 • instalē programmatūru (tai skaitā kā jauninājumu vai uzlabojumu), kuru nav atļāvis Piegādātājs attiecīgajam iekārtas vai DTO produkta veidam, ko iegādājies Klients; un
 • instalē programmatūru (tostarp kā jauninājumu un uzlabojumu), visā instalācijas, jaunināšanas vai uzlabojumu procesā pilnīgi neatslēdzot mehānismu, neuzraugot mehānismu un nepārtraukti neuzraugot tā darbību, un nenodrošinot cilvēku atrašanos drošā attālumā. Klientam ir stingri jāievēro šie drošības pasākumi.

9.5. Papildus tiek piemēroti 7. un 8. punktā noteiktie atbildības ierobežojumi. Ja programmatūra tiek iznomāta tikai uz ierobežotu laiku, tad atbildība ir jāattiecina tikai uz trūkumu novēršanu saskaņā ar 7. punktu nomas laikā. Ciktāl šāda novēršana neizdodas, Klientam fiksēta laika programmatūras nomas gadījumā, ja vien par programmatūru tiek iekasēta atsevišķa nomas maksa, ir pamatotas tiesības nomas līgumu izbeigt - ciktāl trūkums traucē programmatūras vai produkta piemērotību, ne tikai nenozīmīgi - ir tiesības samazināt saskaņoto nomas maksu.

9.6. Ciktāl Klients ir iegādājies konkrētu programmatūru kopā ar mehānismu, DTO produktu vai sastāvdaļas vai atsevišķi (piemēram, saistībā ar tīmekļvietnē balstītu flotes pārvaldības sistēmu, piemēram, WITOS u.t.t.), programmatūras veiktspēja ir atkarīga no pieejamā tīkla tehniskiem un ģeogrāfiskiem apstākļiem ekspluatācijas vietā. Piegādātājs neuzņemas nekādu garantiju vai atbildību par tīkla operatora radītiem pārtraukumiem (piemēram, regulāri pieprasītas apkopes gadījumā) vai citiem telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumiem vai pat novecojušu tīkla tehnoloģiju izslēgšanu (piemēram, G2). Šaubu gadījumā attiecīgi piemēro 7.6. un 8.3. punktu. Gadījumā, ja mehānismu dati (piemēram, notiekošās darbības, gaidīšanas laiks u.c.) tiek uzglabāti un nosūtīti piegādātājam, Piegādātājs ir tiesīgs analizēt, apstrādāt un bez ierobežojumiem izmantot šādus datus bez maksas iekšējiem mērķiem, ja vien Klients nav skaidri aizliedzis. Jebkura izpaušana trešajām personām, piemēram, atsauces un salīdzināšanas nolūkos, ir pieļaujama, ja to veic anonīmā veidā vai ja Klients pēc pieprasījuma skaidri piekrīt izpaušanai.

9.7. Gadījumā, ja personas dati tiek glabāti instalācijas, atjaunināšanas vai uzlabošanas vajadzībām, piemēro šādus noteikumus:

Piegādātājs iesniedz pierādījumu par atbilstību likumā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem. Jo īpaši, ciktāl tas ir nepieciešams programmatūras instalēšanai, nekādi sniegtie personas dati netiks izpausti trešajām personām; drīzāk šādus personas datus glabās, apstrādās un izmantos tikai iekšēji līguma izpildei. Tie tiek izdzēsti, kad vairs nav vajadzīgi. Ja kāds no likumā noteiktajiem saglabāšanas periodiem ir pretrunā ar dzēšanu, dati tiek bloķēti tā vietā, lai tos dzēstu, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ja to prasa likumā noteiktie datu aizsardzības noteikumi, Klients pirms attiecīgā līguma noslēgšanas saņem vajadzīgo rakstisko piekrišanu no personas, kuras personas dati ir nepieciešami līguma izpildei.

10. Trešo personu īpašumtiesības

10.1. Piegādātājs ir atbildīgs par jebkādiem trešās puses tiesību pārkāpumiem, ko veic tā izstrādājums / pakalpojums, tikai tad, ja šāds produkts / pakalpojums tiek izmantots saskaņā ar līgumu. Piegādātājs ir atbildīgs par trešo pušu tiesību pārkāpumiem tikai produkta / pakalpojuma līguma izmantošanas (piegādes) vietā. Nav iespējams prasības par īpašumtiesību trūkumiem, ciktāl tas attiecas tikai uz piegādātāja produkta / pakalpojuma nenozīmīgo novirzi no līguma kvalitātes.

10.2. Ja kāda trešā persona iesniedz pretenzijas pret Pasūtītāju par to tiesību pārkāpumu, ko veic Piegādātāja produkts / pakalpojums, Klients paziņo Piegādātājam bez nepamatotas kavēšanās. Piegādātājs ir tiesīgs, neuzliekot sev par pienākumu, novērst apgalvotās prasības uz sava rēķina, ciktāl tas ir pieļaujams. Klients nav tiesīgs atzīt trešās personas prasības pirms tam, kad ir sniedzis Piegādātājam saprātīgu iespēju novērst trešo personu tiesību pārkāpumu citā veidā.

10.3. Ja šādas prasības ir apstiprinātas, Piegādātājs var uz sava rēķina iegūt tiesības lietot vai mainīt programmatūru (licences programmas) vai apmainīt to pret līdzvērtīgu produktu, vai - ja Piegādātājs nevar sasniegt nekādus līdzekļus ar saprātīgiem izdevumiem un darbībām, paņemt atpakaļ preci / pakalpojumu un atlīdzināt Klienta samaksāto pirkuma cenu vai maksu, atņemot saprātīgu kompensāciju par lietošanu. Šajā gadījumā attiecīgi jāņem vērā Klienta intereses.

10.4. Attiecībā uz jebkādām prasībām par zaudējumu atlīdzību un izdevumu atlīdzināšanu papildus piemēro 8. punktu.

11. Eksporta kontrole

11.1. Jebkura piegāde saskaņā ar šo līgumu ir pakļauta noteikumam, ka izpilde nav pretrunā ar valsts vai starptautiskiem eksporta kontroles noteikumiem, piemēram, embargo vai citām sankcijām. Klients apņemas sniegt visu eksportam vai nodošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus. Eksporta pārbaužu vai atļauju izsniegšanas procedūru kavējumi atliek visus noilgumus un piegādes termiņus. Ja nepieciešamās atļaujas netiek piešķirtas vai ja piegāde un pakalpojums netiek atļauts, līgumu uzskata par nenoslēgtu daļā, ko skar atļaujas trūkums.

11.2. Piegādātājs ir tiesīgs izbeigt līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja līguma izbeigšana no Piegādātāja puses ir nepieciešama, lai izpildītu valsts vai starptautisko tiesību aktu prasības.

11.3. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar 11.2. punktu, netiek pieļauts nekāds prasījums par zaudējumu atlīdzību vai citāda Klienta tiesību aizstāvēšana, pamatojoties uz līguma izbeigšanu.

11.4. Klientam, nododot visas Piegādātāja piegādātas preces trešām personām mājās un ārvalstīs, ir jāatbilst attiecīgajiem piemērojamiem valsts un starptautiskiem eksporta kontroles likumu noteikumiem.

12. Piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija, nodalāmības klauzula

12.1. Līgumiskās attiecības starp Piegādātāju un Klientu ir pakļautas vienīgi tās valsts likumiem, kurā ir Piegādātāja juridiskā adrese. ANO Konvencijas par starptautisko preču pārdošanu (CISG) noteikumi netiek piemēroti.

12.2. Ekskluzīva jurisdikcijas vieta visiem strīdiem, kas izriet no līgumattiecībām starp Piegādātāju un Klientu, ieskaitot prasības, kas izriet no vekseļiem un čekiem, ir kompetenta tiesa Piegādātāja galvenajā uzņēmējdarbības vietā. Tomēr Piegādātājs pēc savas izvēles ir tiesīgs celt prasību pret Klientu tā vispārējā jurisdikcijas vietā.

12.3. Ja viens vai vairāki šo Pārdošanas un piegādes noteikumu punkti vai daļas nav spēkā vai zaudē spēku jebkāda iemesla dēļ, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esību. Klients un Piegādātājs apņemas aizstāt spēkā neesošos noteikumus vai daļēji spēkā esošos noteikumus ar tādiem noteikumiem, kas ir juridiski pieļaujami un kuri ekonomiskā ziņā visvairāk atbilst sākotnējam regulējumam. Tas pats attiecas uz jebkādu neparedzētu nepilnību.

Vispārējie nomas noteikumi

1. Tvērums

1.1. Visi piedāvājumi nomāt iekārtas tiek izteikti tikai un vienīgi uz šo Vispārējo nomas noteikumu pamata. Nomnieka pretrunīgi noteikumi vai noteikumi ar atkāpi netiek pieņemti. Šie noteikumi ir attiecināmi pat tad, ja Iznomātājs piegādā Nomniekam iekārtu bez ierobežojumiem, esot informēts par Nomnieka pretrunīgajiem noteikumiem vai noteikumiem ar atkāpi. Atkāpes no šiem Nomas noteikumiem ir spēkā tikai tad, ja Iznomātājs tās rakstiski apstiprinājis.

1.2. Šie Nomas noteikumi ir attiecināmi arī uz visiem turpmākajiem tāda paša veida darījumiem ar to pašu Nomnieku bez nepieciešamības pēc konkrētas turpmākas vienošanās.

1.3. Pakalpojumi, kuros ietilpst uzstādīšana objektā, papildus attiecināmi Iznomātāja Remonta un uzstādīšanas noteikumi.

2. Piedāvājums un vienošanās noslēgšana

2.1. Iznomātāja piedāvājumi vienmēr ir jāapstiprina, ja vien nepārprotami nav noteikts citādi. Izmaksu tāmes nav saistošas. Ja nepastāv citāda vienošanās, pirmos piedāvājumus vai izmaksu tāmes sniedz bez maksas. Iznomātājs patur tiesības iekasēt saprātīgu maksu par turpmākiem piedāvājumiem vai izmaksu tāmēm, kā arī darbu projektiem, ja vienošanās par nomu netiek noslēgta.

2.2. Vienošanās par nomu tiek noslēgta tikai ar Iznomātāja rakstisku apstiprinājumu. Jebkurām izmaiņām, grozījumiem vai blakus vienošanās arī ir nepieciešams rakstisks Iznomātāja apstiprinājums.

2.3. Dokumenti, kas ir saistīti ar piedāvājumu, tostarp, bet ne tikai ilustrācijas, rasējumi un informācija par svaru un mērījumiem ir tikai aptuveni, ja vien Iznomātājs tos īpaši nav norādījis kā saistošus.

2.4. Iznomātājs rezervē visas īpašumtiesības un autortiesības uz ilustrācijām, rasējumiem, izmaksu tāmēm, aprēķiniem un citiem dokumentiem, ko nedrīkst izpaust jebkurai trešajai personai bez īpašas, iepriekšējas, rakstiskas Iznomātāja piekrišanas. Tie ir jānodod atpakaļ Iznomātājam bez liekas kavēšanās

(i) ja vienošanās par nomu netiek noslēgta, vai
(ii) tiklīdz vienošanās par nomu ir pilnībā izpildīta.

2.5. Ja Iznomātājs aizdod iekārtu (piem., demonstrēšanas nolūkos vai kā pagaidu pasākumu), vienošanās par nomu noteikumi ir attiecināmi mutatis mutandis.

3. Nomas periods

3.1. Ja nav citas vienošanās, tad nomas periods sākas pēc piegādes veikšanas Nomniekam (skatīt 8.1. punktu). Ja puses nav vienojušās par beigu datumu, Nomnieks un Iznomātājs vienojas par dienas, nedēļas vai mēneša nomas periodu, sākot ar piegādes datumu vai datumā pēc pušu vienošanās. Ja nav citas vienošanās, pamata nomas periods ir viens mēnesis.

3.2. Ja iekārta nav atgriezta Iznomātājam pēc pamata nomas perioda beigām, vienošanās par nomu tiek automātiski pagarināta par periodu, kas atbilst pamata nomas periodam, ja vien šāds līgums ir izbeigts labu laiku pirms pamata nomas perioda beigu termiņa vai jebkura attiecīgi pagarināta nomas perioda beigu termiņa. Paziņojumu par izbeigšanu uzskata par savlaicīgi iesniegtu, ja Iznomātājs to saņem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms nomas perioda beigām, ja pamata nomas periods tiek noteikts katru dienu, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms nomas perioda beigu termiņa, ja pamata nomas periods tiek noteikts katru nedēļu, un ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms nomas perioda beigu termiņa, ja pamata nomas periods tiek noteikts katru mēnesi.

3.3. Paziņojums par izbeigšanu jāiesniedz rakstiski bez nepieciešamības norādīt iemeslus.

3.4. Izbeidzoties nomas attiecībām, Nomniekam nekavējoties jāatdod atpakaļ iekārta atbilstošā stāvoklī, piem., konkrēti tai jābūt tīrai un darba kārtībā. Iekārta ir jāatgriež pilnībā, piem., ar tīrām un nebojātām pievienojumierīcēm un komponentiem.

3.5. Jebkuri iekārtas defekti vai bojājumi, kas pārsniedz normālu nolietojumu un/vai ir radušies nepareizas lietošanas rezultātā, ir Nomnieka atbildība.

3.6. Ja Nomnieks turpina iekārtu lietot pēc vienošanās izbeigšanas, paziņojot par izbeigšanu, nomas attiecības netiek uzskatītas par pagarinātām. Nomas attiecību pagarināšana klusējot nav attiecināma. Ja Nomnieks neatdod iekārtu atpakaļ, nomas attiecībām izbeidzoties, Iznomātājs var pieprasīt nolīgto nomas maksu kā kompensāciju par laiku, kad iekārta nav bijusi atdota atpakaļ, par parasto nomas likmi tirgū, ja puses nav vienojušās par nomas maksu. Nomnieks atsakās no jebkurām saglabāšanas tiesībām jebkura iemesla dēļ.

3.7. Ja Nomnieks neizpilda maksājumu, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt procentus par neizpildi. Gada neizpildes procentu likme ir astoņi procentpunkti virs pamatlikmes. Pamatlikme tiek mainīta katra gada 1. janvārī un 1. jūlijā par procentiem, par kuriem atsauces bāze ir palielināta vai samazināta kopš pēdējām pamatlikmes izmaiņām. Atsauces likme ir procentu likme par Eiropas Centrālās Bankas nesenāko galveno finansēšanas darījumu pirms attiecīgā pusgada pirmās kalendārās dienas. Nomnieks var noteikt augstāku kompensāciju par zaudējumiem neizpildes dēļ, ja tiek sniegti pierādījumi. Tomēr Nomniekam ir tiesības pierādīt, ka zaudējumi, kas radušies maksājumu neizpildes gadījumā, ir mazāki.

3.8. Ja Iznomātājam kļūst zināmi apstākļi, kuru dēļ ir apšaubāma Nomnieka kredītspēja, tad visas atliktās prasības ir nekavējoties samaksājamas. Turklāt Iznomātājs šādā gadījumā var pieprasīt priekšapmaksu vai nodrošinājuma iesniegšanu.

4. Nomas maksa un nomas maksas samaksa

4.1. Nomas maksa tiek iekasēta atkarībā no nomas pamatperioda, par kuru puses ir vienojušās (3.1. punkts), t.i., par dienu, nedēļu vai mēnesi. Nomas maksas aprēķins ir balstīts uz parastajām mēneša darba stundām, t..i., maksimāli 8 lietošanas stundām dienā. Ja uz šī pamata paredzams, ka aprēķinātais lietošanas periods tiks pārsniegts vai faktiski tiek pagarināts par vairāk nekā 5%, Iznomātājs var pielāgot nomas maksu saskaņā ar paredzamo vai faktisko lietošanas periodu. Nomnieks nekavējoties ziņo Iznomātājam par iekārtas faktisko vai paredzamo papildu lietošanu.

4.2. Nomas maksā neietilpst likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Puses cenšas izvairīties no jebkuriem nevajadzīgiem izdevumiem vai nodokļu vai muitas noteikumu pārkāpumiem. Tādēļ Nomniekam ir pienākums sniegt visu attiecīgo informāciju pēc nepieciešamības. Visos gadījumos, kad tas ir juridiski pieļaujams, puses dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Iznomātājs saņem pilnu nomas maksu bez jebkādiem atvilkumiem. Maksas, nodokļus vai muitas nodevas sedz Nomnieks.

4.3. Nomas maksa nesedz dilstošo daļu nodilumu. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka izmaksu segšanu par nolietojumu atbilstoši iekārtas lietojumam.

Dilstošo daļu nodiluma izmaksu aprēķinu pamato uz kontrolsarakstos izklāstītajiem datiem par nolietojumu vai salīdzināmā uzskaitē, kur norādīta informācija par iekārtas stāvokli. Izmaksas aprēķina procentuāli atkarībā no pašreizējās attiecīgo dilstošo daļu pārdošanas cenas plus jebkura darba laika, kas var rasties. Citas izmaksas par iekārtas darbību un remontu nomas periodā sedz Nomnieks.

4.4. Iznomātājs izraksta rēķinus par nomas maksu. Iznomātājam ir tiesības izrakstīt daļējus rēķinus pamata nomas periodā. Ja par pamata nomas periodu vienojas uz dienu vai nedēļu pamata, Iznomātājam ir tiesības izrakstīt rēķinu katru nedēļu. Ja pamata nomas periods ir noteikts uz nedēļām vai mēnešiem, Iznomātājs var izrakstīt daļējus rēķinus katru mēnesi. Daļēju rēķinu summu nosaka proporcionāli.

4.5. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt avansa maksājumus. Ja Iznomātājs pieprasa avansa maksājumu pirms iekārtas piegādes par pamata nomas perioda termiņu, Iznomātājs var atteikties nodot iekārtu līdz tiek saņemts avansa maksājums.

4.6. Nomas maksa ir jāmaksā bez jebkādiem atvilkumiem ne vēlāk kā 8 dienas no rēķina izrakstīšanas dienas.

4.7. Nomniekam nav tiesību uz ieskaitu, nomas maksas aizturēšanu vai samazināšanu, ja vien Iznomātājs tā jebkuras pretprasības neapstrīd vai nav pieņemts galīgs un nepārsūdzams spriedums. Tas pats ir attiecināms jebkuru garantijas prasījumu gadījumā.

4.8. Jebkuras maksas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, prēmijas un citi maksājumi, ko iekasē vienošanās laikā par iekārtas iznomāšanu, turēšanu vai lietošanu, sedz Nomnieks. Tas ir attiecināms arī uz iestāžu veiktajām izmeklēšanām. Ja jebkuri šādi prasījumi tiek celti pret Iznomātāju vai ja Iznomātājam tiek pieprasīts veikt avansa maksājumus, tad Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātāja izmaksas.

4.9. Iekārtas piegādes kavējumi nepārvaramas varas vai citu notikumu dēļ, kas būtiski traucē vai kavē Iznomātāja veikto piegādi, tādu kā karš, teroristu uzbrukumi, importa un eksporta ierobežojumi, streiks, lokauts vai iestāžu izdoti rīkojumi, pa ja tie attiecas uz Iznomātāja piegādātājiem vai apakšpiegādātājiem, nedod Nomniekam tiesības izbeigt vienošanos par nomu, ja vien nepastāv citāda vienošanās. Ja iespējams, Iznomātājs informē Nomnieku par iepriekšminēto apstākļu iestāšanos, beigšanos un gaidāmo ilgumu.

4.10. Iznomātāja rīcību neuzskata par neizpildi, ja Iznomātājs nodrošina Nomniekam aizstājēju saskaņā ar līgumā noteiktajiem piegādes termiņiem uz laiku, kamēr tiek piegādāta iekārta, ar noteikumu, ka šāds aizstājējs atbilst Nomnieka tehniskajām un funkcionālajām prasībām visos būtiskajos aspektos, un Iznomātājs uzņemas segt visas izmaksas, kas radušās ar aizstājēja piegādi.

4.11. Ja Iznomātājs neizpilda savas saistības un rezultātā Nomnieks cieš jebkādus zaudējumus, Nomniekam ir tiesības pieprasīt vienreizēju maksājumu kā kompensāciju par neizpildi. Šāda kompensācija ir līdz 0,5 % no visas tās piegādes daļas vērtības, ko nevar laicīgi izmantot, vai saskaņā ar vienošanos par katru pilnu nokavējuma nedēļu kopumā maksimāli līdz 5 % no šādas vērtības. Jebkurš papildu prasījums par zaudējumiem uz neizpildes pamata tiek izslēgts.

5. Nomnieka pienākumi

5.1. Nomniekam ir pienākumi:

 • sargāt iekārtu no jebkura veida pārmērīgas lietošanas un nodrošināt tās pareizu ekspluatāciju, it īpaši apmācītam personālam;
 • veikt iekārtas apkopi un uzturēšanu uz Nomnieka rēķina un regulāros intervālos vai nu pie Iznomātāja vai pie Iznomātāja norīkotas trešās personas;
 • ievērot Iznomātāja un/vai ražotāja norādījumus par apkopi, uzturēšanu un ekspluatāciju;
 • nodrošināt, ka Iznomātājs vai Iznomātāja norīkota trešā persona regulāri veic pārbaudes saskaņā ar ražotāja norādījumiem (piemēram, iekārtas servisa uzskaite) uz Nomnieka rēķina;
 • nodrošināt iekārtas darbību nomas perioda laikā, Iznomātājam vai Iznomātāja norīkotai trešajai personai veicot nepieciešamos remontdarbus pienācīgā un atbilstošā veidā, izmantojot oriģinālās rezerves daļas uz Nomnieka rēķina – šis noteikums atbilstoši attiecas uz dilstošajām daļām - un
 • ievērot un izpildīt visus tiesību aktus un noteikumus saistībā ar iekārtas turēšanu, ekspluatāciju vai apkopi.

Nomnieks atlīdzina Iznomātājam visus trešo personu prasījumus, kas var izrietēt no šo pienākumu vainojamas neievērošanas.

5.2. Pēc pieprasījuma Nomnieks nodrošina Iznomātājam vai Iznomātāja aģentiem piekļuvi iekārtai jebkurā laikā parastajā darba laikā un pēc iepriekšējas vienošanās, lai pārbaudītu iekārtas ekspluatāciju un darbību. Jebkuras izmaksas, kas jebkurai pusei tieši vai netieši radušās šajā sakarā, sedz pati šāda puse.

6. Apakšnoma

6.1. Nomnieks drīkst nodot iekārtu apakšnomā trešajai personai, nodot šī Līguma tiesības vai piešķirt tiesības uz jebkura veida iekārtu vienīgi ar Iznomātāja iepriekšēju rakstisku atļauju.

6.2. Nomnieks ir atbildīgs par jebkuru tādas trešās personas vainu, kuru ir pilnvarojis lietot iekārtu, tādā pašā apjomā kā par savu vainu, un pieņem šādu vainu.

6.3. Apakšnomnieks tiek informēts par to, ka var iegādāties iekārtu tikai ar īpašnieka (Iznomātāja) atļauju. Parakstot apakšnomas vienošanos, Apakšnomnieks rakstiski apliecina, ka ir informēts par īpašumtiesību attiecībām un Iznomātāja piekrišanas nepieciešamību jebkurai paredzētai iekārtas iegādei. Nomnieks nekavējoties ziņo Iznomātājam, ja apakšnoma tiek izbeigta.

7. Iekārtas ieķīlāšana vai tamlīdzīgi aspekti

7.1. Iestāžu rīcības, konfiskāciju, ķīlu vai līdzīgos gadījumos, neraugoties uz to, vai tos ierosina iestāde vai privātpersona, Nomnieks nekavējoties informē iestādi vai citu personu par īpašumtiesību attiecībām gan mutiski, gan rakstiski, kā arī nekavējoties paziņo par to Iznomātājam, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus.

7.2. Nomnieks nekavējoties paziņo Iznomātājam, ja attiecībā uz īpašumu, kurā atrodas iekārta, ir iesniegta prasība par piespiedu pārdošanu vai piespiedu administratīvo procesu.

7.3. Nomnieks sedz izmaksas par jebkuriem pasākumiem, lai novērstu jebkuru šādu intervenci.

8. Riska nodošana

8.1. Piegāde tiek veikta līgumā noteiktās piegādes datumā vai faktiskās piegādes datumā, atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Kad iekārta tiek piegādāta, tiek sagatavots kontrolsaraksts vai nodošanas-pieņemšanas dokuments, lai noteiktu iekārtas stāvokli. Nomnieks apņemas sadarboties piegādes dokumentu sagatavošanā un aizpildīšanā. Tādēļ Nomnieks vai pilnvarots darbinieks vai trešā persona ir klātesoša, kad tiek veikta piegāde. Ja tā nav, tad iekārta tiek uzskatīta par nodotu saskaņā ar Iznomātāja veiktajiem pierakstiem.

8.2. Piegādes laikā risks par iekārtas bojāeju vai bojājumiem tiek nodots Nomniekam. Piegāde tiek uzskatīta par notikušu pat tad, ja Nomnieks neizpilda pieņemšanas noteikumus saskaņā ar §293 BGB (Vācijas Civilkodekss).

Piegādes vieta (izpildes vieta) vienmēr ir Iznomātāja telpas, neraugoties uz to, vai Iznomātājs ir iekārtu nosūtījis, vai Iznomātāja vai Iznomātāja norīkota trešā persona to ir piegādājusi Nomnieka telpās vai lietošanas vietā, vai pats Nomnieks vai tā norīkota trešā persona ir to savākusi.

Ja iekārta atrodas citā vietā pirms nomas perioda sākuma vai pirms nodošanas (piemēram, iepriekšējā nomnieka telpās vai lietošanas vietā vai pie ražotāja) un ja Iznomātājs vai tā norīkots saistītais uzņēmums vai trešā persona to no turienes ir nosūtījusi vai transportē vai ja Nomnieks vai tā norīkota trešā persona savāc iekārtu šādā vietā, šī vieta tiek uzskatīta par ekvivalentu Iznomātāja telpām.

8.3. Nomnieks sedz norīkošanas vai apkopes darba izmaksas, kas rodas jebkura zaudējuma gadījumā, kas ir radies pēc riska nodošanas Nomniekam. Tas ir attiecināms arī zādzības vai cita nozaudēšanas, kā arī iznīcināšanas vai būtisku bojājumu gadījumā, kuru labošana nav ekonomiski izdevīga. Šajā gadījumā Nomnieks atmaksā Iznomātājam zaudētās iekārtas patieso vērtību.

8.4. Nomnieks pārstāj uzņemties risku, tiklīdz iekārta ir nonākusi atpakaļ Iznomātāja telpās sakarā ar šīs Vienošanās izbeigšanos vai pēc tās (faktiskās atgriešanas datums).

Iekārtas atgriešanai, piegādes vieta būs arī Iznomātāja telpas, neraugoties uz to, vai Nomnieks ir iekārtu nosūtījis, vai Nomnieks vai Nomnieka norīkota trešā persona to ir nogādājusi Nomnieka telpās, vai pats Iznomātājs vai Iznomātāja norīkota trešā persona ir to savākusi.

Ja Nomnieks nosūta vai nodod iekārtu citā vietā (piemēram, uz nākamā Nomnieka lietošanas vietu vai pircējam) saskaņā ar Iznomātāja iepriekšējiem norādījumiem vai ja iekārtu Iznomātājs vai Iznomātāja norīkota trešā persona savāc no Nomnieka un nogādā uz citu vietu, kas nav Iznomātāja telpas, tad šī vieta tiek uzskatīta par ekvivalentu Iznomātāja telpām.

8.5. Ja nosūtīšana ir aizkavējusies vai nav veikta tādu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Iznomātāja, risku pārņem Nomnieks no dienas, kad tiek paziņots par gatavību veikt sūtījumu vai gatavību saņemt pieņemšanu.

8.6. Ja Nomnieks nepilda savas saistības par piegādi vai pārkāpj jebkuras citas sadarbības saistības, tad Iznomātājam ir tiesības pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzinājumu, tostarp jebkurus papildu izdevumus, it īpaši izmaksas, kas radušās piegādes kavētas pieņemšanas dēļ.

9. Nomnieka atbildība

9.1. Nomnieks ir atbildīgs par operacionālo risku, kas ir saistīts ar iekārtu.

9.2. Ja trešās personas pieprasa no Iznomātāja vai ar Iznomātāju saistīta uzņēmuma kompensāciju par zaudējumiem miesas bojājuma vai īpašuma bojājuma dēļ – neatkarīgi no juridiskā iemesla – pamatojoties uz operacionālo risku, kas ir saistīts ar iznomāto iekārtu, Nomnieks atmaksā Iznomātājam zaudējumus iekšējo attiecību ietvaros par visiem šādiem prasījumiem un izmaksām.

9.3. Jebkura veida prasījuma gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties ziņot Iznomātājam par apstākļiem, apjomu un iesaistītajām personām un nodrošināt Iznomātājam visu attiecīgo informāciju.

10. Atbildība par defektiem un Iznomātāja kompensācija par zaudējumiem

Attiecībā uz visiem Nomnieka izteiktajiem prasījumiem par kompensāciju par zaudējumiem, kas nav atrunāti šajā Vienošanās – neatkarīgi no juridiskā pamatojuma – un īpaši attiecībā uz prasījumiem par zaudējumu atlīdzināšanu, kas nav saistīta ar pašu iekārtu, Iznomātājs ir atbildīgs tikai šādos gadījumos:

 • apzināta kaitējuma gadījumā;
 • Iznomātāja uzņēmuma struktūru vai izpildes darbinieku rupjas nolaidības gadījumā;
 • vainojama kaitējuma gadījumā dzīvībai, miesai vai veselībai;
 • defektu gadījumā, ko Iznomātājs ir krāpnieciski slēpis vai kuru neesamību Iznomātājs ir garantējis ar atsevišķu garantiju; vai
 • defektu gadījumā nomātajai iekārtai, par kuru apjomu Iznomātājs ir atbildīgs saskaņā ar Produkta atbildības likumu par miesas kaitējumu un īpašuma zaudējumiem, lietojot produktu privāti.

Vainojama būtisku līgumsaistību pārkāpuma gadījumā Iznomātājs būs atbildīgs arī par parastu darbinieku rupju nolaidību un par nelielu nolaidību, lai gan pēdējā gadījumā atbildība ir ierobežota līdz tipiskiem un saprātīgi paredzamiem zaudējumiem.

Visi turpmākie prasījumi, it īpaši atbildība par izrietošajiem bojājumiem, tiek izslēgta.

11. Iekārtas un uzņēmējdarbības atbildības apdrošināšana

11.1. Iekārta un tās darbība ir jāapdrošina.

11.2. Iekārtas apdrošināšanu izņem Nomnieks vai Iznomātājs pēc vienošanās.

Ja puses vienojas, ka Nomnieks apdrošina iekārtu, vai ja puses nav nekādi vienojušās, tad Nomniekam ir pienākums izņemt iekārtas apdrošināšanu (ieskaitot transportēšanas risku) par aizvietošanas vērtību, tostarp papildu izmaksām, par labu Iznomātājam uz nomas perioda ilgumu vai lietošanas ilgumu, apdrošinot visus riskus, tostarp ugunsgrēka, dabas katastrofu, vandālisma, zādzības, transporta u.c. gadījumiem.

Nomnieks šeit un tagad piešķir Iznomātājam pašreizējās un turpmākās tiesības un prasījumus pret iekārtas apdrošinātāju, kas izriet no apdrošināšanas polisēm, par kurām tas ir uzņēmies apdrošināšanas slogu. Ar šo Iznomātājs pieņem šādu tiesību nodošanu.

Iznomātāja apdrošināšanā jāiekļauj šādi noteikumi, kas ir jāapstiprina apdrošinātājam:

 • Apdrošinājuma ņēmējs/Nomnieks nav pilnvarots brīvi rīkoties ar tiesībām, kas pienākas Iznomātājam saskaņā ar apdrošinājuma polisi tā paša vārdā. Iznomātājam vienīgajam ir tiesības brīvi rīkoties ar šīm tiesībām, it īpaši pieņemt kompensāciju, pat ja tas nav apdrošināšanas polises turētājs.
 • Apdrošinājuma ņēmējs nedrīkst atcelt apdrošināšanu, samazināt prēmijas summu, un tam jāturpina saglabāt apdrošināšana nemainītā veidā, ja vien Iznomātājs rakstiski nav piekritis citādākai procedūrai un apdrošinājuma ņēmējs šo piekrišanu ir iesniedzis apdrošināšanas uzņēmumam, kas ir jāizpilda vismaz vienu mēnesi pirms iestājies beigu termiņš. Iznomātājam ir tiesības maksāt pienācīgo apdrošināšanas prēmiju, taču tam nav obligāti tas jādara.

11.3. Uz uzņēmējdarbības atbildības apdrošināšanu attiecināmi šādi noteikumi:

Nomnieks apņemas apdrošināt operacionālo risku, kas ir saistīts ar iekārtu, pret visiem gadījumiem uz sava rēķina (atbildības apdrošināšana).

11.4. Pirms iekārta tiek nodota, Nomniekam jāpierāda – uzrādot atbilstošu apdrošināšanas apliecību vai apliecības – ka uz nomāto iekārtu attiecas uzņēmējdarbības atbildības apdrošināšana uz nomas vienošanās laiku, un, ja Nomnieks ir apņēmies izņemt iekārtas apdrošināšanu, tad uz iekārtu attiecas iekārtas apdrošināšana. Šajā apdrošināšanas apliecībā vai apliecībās jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai par attiecīgās apdrošināšanas veidu, darbības jomu un spēkā esamības termiņu.

Ja iekārtas nodošanas laikā netiks iesniegtas apdrošināšanas apliecības vai tiks iesniegtas nepilnīgas apdrošināšanas apliecības, Iznomātājam ir tiesības paturēt iekārtu līdz brīdim, kad ir nodrošinātas attiecīgās apdrošināšanas apliecības. Ja Iznomātājs neizmanto paturēšanas tiesības, Nomnieks nekavējoties iesniedz Iznomātājam attiecīgo(ās) apdrošināšanas apliecību(as) un ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc nomātās iekārtas nodošanas. Ja apdrošināšanas apliecība(s) netiek iesniegta(s), Iznomātājam ir tiesības izņemt attiecīgo apdrošināšanu uz Nomnieka rēķina. Laikā, līdz apdrošināšanas apliecība(s) ir iesniegta(s) vai Iznomātājs ir izņēmis attiecīgās apdrošināšanas polises, Nomnieks ir atbildīgs – saskaņā ar šo Nomas noteikumu 10. punktu – par visiem bojājumiem, tostarp, bet ne tikai izrietošiem bojājumiem, kas radušies jebkura iemesla dēļ, kas saistītas ar apdrošināšanas seguma trūkumu, lai gan par šādu segumu bija noslēgta vienošanās.

Ja Iznomātājs patur iekārtu, tam ir tiesības pieprasīt nolīgot nomas maksu nomas perioda sākumā.

11.5. Jebkurus atskaitījumus saskaņā ar attiecīgajām apdrošināšanas polisēm prasījuma gadījumā sedz Nomnieks, neatkarīgi no tā, vai apdrošināšanu izņēmis Nomnieks vai Iznomātājs.

11.6. Ja iznomātā iekārta ir pakļauta noziedzīgai rīcībai (zādzība, iespējams arī rezerves daļu, piesavināšanās, noziedzīgi bojājumi īpašumam vai tamlīdzīgi), Nomnieks nekavējoties iesniedz sūdzību kompetentajai iestādei (valsts prokuratūrai, policijai) un nekavējoties par to paziņo Iznomātājam. Ja iekārtas atgriešana ir neiespējama noziedzīgas darbības dēļ (it īpaši zādzības vai piesavināšanās gadījumā) un ja pilnībā vai daļēji nav apdrošināšanas seguma – jebkura iemesla dēļ – Nomnieks arī ir atbildīgs, pa ja nav vainīgs, un atmaksā Iznomātājam iekārtas patieso vērtību zādzības vai piesavināšanās laikā. Patiesā vērtība ir vienāda ar vērtību, kas Iznomātājam jāmaksā, lai iegādātos ekvivalentu iekārtu.

12. Izbeigšana bez iepriekšēja paziņojuma

Iznomātājam ir tiesības izbeigt Vienošanos bez iepriekšēja paziņojuma, ja:

 • Nomnieks pilnībā vai daļēji ilgāk par piecām bankas darba dienām neizpilda nomas maksājumu vai jebkuru citu maksājumu, par kuru puses īpaši vienojušās;
 • Nomnieks neizpilda 5. punktā noteiktās saistības;
 • Nomnieks nodod iekārtu apakšnomā trešajai personai bez Iznomātāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas (6. punkts);
 • Nomnieks nodot šīs Vienošanās tiesības trešajai personai vai nodot trešajām personām tiesības uz iekārtu, jebkurā gadījumā bez Iznomātāja atļaujas;
 • Nomnieks modificē iekārtu 13. punkta nozīmē bez Iznomātāja piekrišanas; vai
 • kļūst zināmi būtiski apstākļi, kas fundamentāli rada šaubas par Nomnieka spēju izpildīt vienošanos par nomu, tādi kā maksājumu pārtraukšana, protesti pret rēķinu apmaksu, piespiedu pasākumi vai maksātnespēja.

13. Iekārtas modifikācijas

Iekārtas modifikācijas, it sevišķi daļu pievienošana, uzstādīšana vai noņemšana, nedrīkst tikt veiktas bez Iznomātāja piekrišanas. Ja izmaiņas ir veiktas ar Iznomātāja piekrišanu, Nomnieks par saviem līdzekļiem nomas vienošanās beigās atjauno iekārtu tās sākotnējā stāvoklī.

14. Noilgums

Visi prasījumi, kas Nomniekam var būt jebkura iemesla dēļ, ir pakļauti divpadsmit mēnešu noilgumam. Noilgums ir attiecināms uz prasījumiem par zaudējumu atlīdzināšanu, kā noteikts 10. punktā.

15. Tiesības uz programmatūru / datu aizsardzība

15.1. Ja iekārtā ietilpst programmatūra, Nomniekam tiek piešķirtas neekskluzīvas tiesības lietot piegādāto programmatūru, tostarp tās dokumentāciju, lai to piemērotu šim mērķim paredzētajai iekārtai. Programmatūras izmantošanai vairāk nekā vienā sistēmā ir aizliegta.

15.2. Nomnieks var pavairot, pārskatīt vai tulkot programmatūru vai konvertēt objekta kodu pirmkodā tikai tiesību aktos atļautajā apjomā. Nomnieks apņemas nedzēst vai nemainīt nekādu ražotāja informāciju, it īpaši piezīmes par autortiesībām, bez īpaša iepriekšēja Iznomātāja apstiprinājuma.

15.3. Visas citas tiesības uz programmatūru un jebkādu saistītu dokumentāciju, tostarp to kopijām, saglabā Iznomātājs vai programmatūras nodrošinātājs. Apakšlicenču piešķiršana vai jebkura nodošana trešajām personām jebkādā veidā ir aizliegta.

15.4. Iznomātājs nav atbildīgs par jau uzstādīto vai vēl uzstādāmo programmatūru (tostarp jebkādiem programmatūras uzlabojumiem vai atjauninājumiem), ja Nomnieks programmatūru izmanto neatbilstoši. It īpaši jebkura neatbilstoša rīcība vai lietošana tiek uzskatīta par notikušu, ja Nomnieks vai trešā persona:

 • dzēš, maina vai citādi ietekmē jebkurus iznomātās iekārtas parametrus bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas, tā ka iekārtas funkcionalitāte ir traucēta;
 • uzstāda programmatūru (tostarp programmatūras uzlabojumu vai atjauninājumu), ko Iznomātājs nav pilnvarojis attiecīgajam Nomnieka iegādātajam iekārtas veidam; vai
 • uzstāda programmatūru (tostarp programmatūras uzlabojumu un atjauninājumu), ko pilnvarojis Iznomātājs attiecīgajam pārdotajam iekārtas veidam, kamēr dzinējs darbojas, un visas uzstādīšanas, uzlabojumu vai atjaunojumu procesa laikā nenovēro iekārtu un nepārtraukti neuzrauga tās darbību, un cilvēkiem neļauj būt tuvumā.

15.5. Iznomātājam ir tiesības aprīkot iekārtu ar Fleet View un līdzīgām sistēmām (piem., WITOS vai līdzīgu), kurā tiek glabāti iekārtas dati (piem., notiekošās darbības, gaidstāves laiki u.c.) un tiek pārsūtīti Iznomātājam. Iznomātājam ir tiesības analizēt un apstrādāt šādus datus un izmantot tos bez ierobežojumiem un bez maksas iekšējiem mērķiem, ja vien Nomnieks nepārprotami iebilst. Datus var izpaust trešajām personām, piem., atsauces un salīdzināšanas mērķiem, ja dati ir anonimizēti vai ja Nomnieks pēc pieprasījuma nepārprotami piekrīt izpaušanai.

15.6. Ja uzstādīšanas, uzlabošanas vai atjaunināšanas ietvaros tiek glabāti personāla dati, šādi noteikumi ir attiecināmi:

Iznomātājs nodrošina, ka ievēro tiesību aktos noteiktos datu aizsardzības noteikumus. Īpaši, ciktāl tas prasīts programmatūras uzstādīšanai, jebkuri sniegtie personas dati netiks izpausti nevienai trešajai personai, drīzāk šādi personas dati tiks apstrādāti un lietoti tikai un vienīgi iekšēji nomas vienošanās izpildei. Kad dati vairs nebūs vajadzīgi, tie tiks dzēsti. Ja šāda dzēšana nav iespējama likumā noteikto glabāšanas periodu dēļ, šādi dati tiek bloķēti nevis dzēsti, atbilstoši piemērojamajām tiesību aktu normām.

Ja tiesību aktu datu aizsardzības noteikumos ir tādas prasības, Nomnieks pirms attiecīgās vienošanās slēgšanas saņem tās personas nepieciešamo rakstisko piekrišanu, kuras personas dati ir nepieciešami vienošanās izpildei.

16. Trešo personu īpašumtiesības

16.1. Iznomātājs ir atbildīgs par trešās personas tiesību pārkāpšanu, kas izriet no tā, ka Nomnieks izmanto iekārtu, tikai tad, ja tas notiek saskaņā ar nomas vienošanos paredzētajam mērķim.

16.2. Ja trešā persona iesniedz prasījumus pret Nomnieku par tiesību pārkāpumu, ko izdarījis Nomnieks, tad Nomnieks nekavējoties par to ziņo Iznomātājam. Iznomātājam ir tiesības bez obligāta pienākuma aizstāvēties pret celtajiem prasījumiem par saviem līdzekļiem tiesību aktos atļautajā apmērā. Nomniekam nav tiesību atzīt jebkuras trešās personas prasījumus, pirms tas ir devis Iznomātājam atbilstošu iespēju citādi aizstāvēties pret trešo personu tiesībām.

16.3. Papildus attiecībā uz jebkuriem prasījumiem par zaudējumu atlīdzināšanu un izmaksu segšanu attiecas 10. punkts.

17. Eksporta kontrole

17.1. Jebkura iekārtas piegāde ārpus Iznomātāja rezidences valsts saskaņā ar šo līgumu ir pakļauta noteikumam, ka tā izpilde nav pretrunā ar jebkuriem nacionāliem vai starptautiskiem eksporta kontroles noteikumiem, piemēram, embargo vai citām sankcijām. Nomnieks apņemas sniegt visu eksportam vai nodošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus. Kavēšanās, kas izriet no eksporta kontroles vai atļaujas procedūrām, atliek jebkurus piegādes laikus, par kuriem puses bija vienojušās. Ja nepieciešamās atļaujas netika dotas vai ja lietošanu nevar apstiprināt, vienošanās par nomu tiek uzskatīta par nenoslēgtu attiecībā uz šo priekšmetu.

17.2. Iznomātājam ir tiesības izbeigt vienošanos par nomu bez iepriekšēja paziņojuma, ja izbeigšana no Iznomātāja puses ir nepieciešama, lai ievērotu nacionālos un starptautiskos tiesiskos regulējumus.

17.3. Ja izbeigšana notiek saskaņā ar 17.2. punktu, jebkuru Nomnieka prasījumu iesniegšana par zaudējumu atlīdzību vai citu tiesību izmantošana izbeigšanas laikā tiek izslēgta.

17.4. Nomniekam nav tiesību ekspluatēt vai nodot iekārtu apakšnomā ārzemēs, ja tas ir pretrunā ar nacionālajiem vai starptautiskajiem eksporta kontroles tiesību aktiem.

18. Piemērojamie tiesību akti, jurisdikcijas vieta, nodalāmības klauzula

18.1. Līgumattiecības starp Iznomātāju un Nomnieku ir pakļautas vienīgi tās valsts tiesību aktiem, kurā ir Iznomātāja juridiskā adrese.

18.2. Vienīgā jurisdikcijas vieta visu strīdu izskatīšanai, kas izriet no līgumattiecībām starp Iznomātāju un Nomnieku, tostarp prasījumiem, kas izriet no tratām un čekiem, ir Iznomātāja galvenās uzņēmējdarbības veikšanas vietas kompetentā tiesa. Tomēr Iznomātājs var pēc saviem ieskatiem iesniegt tiesvedību pret Nomnieku Nomnieka vispārējā jurisdikcijas vietā.

18.3. Ja viens vai vairāki šo Nomas noteikumu nosacījumi vai jebkura nosacījuma daļa ir vai kļūst spēkā neesoši jebkāda iemesla dēļ, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību. Nomnieks un Iznomātājs apņemas aizvietot spēkā neesošos nosacījumus vai daļējos nosacījumus ar tādiem juridiski spēkā esošiem nosacījumiem, kuri visvairāk līdzinās spēkā neesošo nosacījumu ekonomiskajam nodomam. Tas pats ir attiecināms uz jebkuru nejaušu trūkumu.

Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies

1. Scope and Conclusion of the Contract

1.1 These Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies supplement the Wirtgen Group’s General Terms and Conditions of Service and General Terms and Conditions of Sale and Supply.

1.2 Insofar as a Supervised Assembly is not already the subject of a supply or service contract, the Contract is deemed concluded upon written confirmation by the Contractor.

2. Service Performed by the Supplier or Contractor

2.1 Insofar as the terms of a Supervised Assembly have not already been contractually stipulated as part of a supply or service contract, the following Section 2.2 will serve as the contractual description of the Supervised Assembly service.

2.2 The Contractor is responsible for supervising the mechanical assembly, electrical assembly, and commissioning, including a trial period until the system is ready for operation (hereinafter referred to collectively as “Supervised Assembly”), of systems or system components owned by the Client that the Client has purchased from the Contractor and/or from third parties. Insofar as the Client only engages the Contractor to carry out “supervised electrical assembly” and/or “supervised mechanical assembly” and/or “commissioning,” these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly will only apply to this limited scope. The provisions contained herein do not apply insofar as they are of no significance to the underlying contractual relationship.

Mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation of the system or system components are carried out by the Client independently and on the Client’s own responsibility. In this context, the Contractor will provide a supervisor or supervisors who will support the Client by issuing technical instructions and familiarizing the Client’s personnel with the use of the system or system components.

2.3 Supervision and instruction by the Contractor will be carried out by qualified personnel who are familiar with the assembly and operating instructions of the system or components thereof.

3. Assembly and Client’s Duty to Cooperate

3.1 The Client must designate a contact person prior to the commencement of performance who will receive the technical instructions from the supervisor(s). As the Client’s assembly coordinator, this individual will serve as the sole contact person for the Contractor and must have a sufficient command of the German or English language.

3.2 The Client will carry out mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation with sufficient in-house and/or external personnel. The Client must ensure that the personnel employed are qualified to carry out these activities. In particular, these individuals must be qualified to perform mechanical and electrical work. Unless otherwise stipulated in the Contract, agreed at the beginning of Supervised Assembly, or coordinated with the Contractor, the Client must provide skilled workers who have completed vocational training as metalworkers, mechanics, welders, or electronics technicians (in particular with the ability to carry out electrical installation work in the low-voltage range up to 380 V), as well as assistants. If any of the Client’s personnel proves to be insufficiently qualified, the Client is obligated to replace such person(s) at the Contractor’s request. The Client is also obligated to provide additional personnel at the Contractor’s request.

The Client guarantees that the personnel employed are adequately insured, in particular against occupational accidents, in accordance with the legal provisions and any other regulations applicable at the installation site, and that all other applicable legal provisions and other regulations, e.g. with respect to illegal employment, minimum wages, etc., are fully observed.

3.3 The Client guarantees that the supervision and instruction by the Contractor as well as the mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation itself can be carried out safely in accordance with the applicable occupational safety laws and regulations, including regulations on working time, applicable at the assembly site. The Client must instruct its personnel accordingly in this regard and equip said personnel with the personal protective equipment required for the activities.

When carrying out work on site, the Client must comply with the requirements applicable in the country where the installation site is located. In the case of sites in the Federal Republic of Germany, the Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (“Baustellenverordnung”; Ordinance on Safety and Health Protection on Construction Sites (“Construction Site Ordinance”)) particularly applies; in other European Union countries, the provisions of European Directives transposed into national law apply, as will any supplementary national law. In the case of sites in countries outside the European Union, an average European standard should be observed. Stricter national regulations must be observed, and the Client must notify the Contractor of such regulations.

In the event of imminent danger, in particular danger to the life and limb of the Client’s personnel, other third parties, or the supervisor(s) themselves, as well as in the event of danger to major property and assets, the Client’s personnel must immediately cease their activities at the instruction of the Contractor. The Contractor will notify the Client and the installation coordinator of the situation – if possible in writing, if necessary via text message or other messaging service, or verbally. After being notified of the situation, the Client must implement the necessary measures to eliminate the risk. Work may not be resumed until the risk has been fully eliminated.

3.4 The Client is responsible for providing all of the assembly and operating instructions and other documents relevant to the assembly of the system or system components, such as factory standards, tools (including those for calibration), operating and auxiliary materials, media (in particular water, electricity, and compressed air), welding equipment (gas/oxygen), slings and safety equipment (in particular for work at height, such as harnesses, etc.), as well as all operating materials and additives required for trial operation, commissioning, and instruction. In the case of asphalt production systems, the Client must guarantee a daily production of at least 400 tons of asphalt for commissioning (including fine-tuning), unless a different amount has been stipulated in the supply or service contract.

The Client must ensure that a mobile telephone is available to the parties at the site, and that an Internet connection for data transfers that meets the requirements stipulated in the Contract as well as meets an international standard for data transfer, in particular for uploading and downloading via remote service, is simultaneously available.

3.5 The Client must arrange, book, and provide, at its own expense, accommodations for the supervisor(s) in a hotel with a reasonable standard of cleanliness and service in the form of a single room or apartment, each with its own bathroom. Furthermore, the Client is responsible for arranging, at its own expense, transportation between the accommodations and the installation site for the supervisor(s). If Supervised Assembly lasts more than one week, the Client is responsible for ensuring, at its own expense, that the supervisor(s) can travel freely in the vicinity of the assembly site on weekends, for example by providing a rental vehicle (Central European compact car standard).

3.6 If the Client fails to comply with the aforementioned duties to cooperate and/or the duties to cooperate stipulated in the supply or service contract, or fails to do so in a timely manner, and if the assembly work cannot be commenced or continued as a result, the Contractor reserves the right not to commence or to interrupt Supervised Assembly, as the case may be. Scheduled dates will be extended in accordance with the duration of the interruption and an extra fee will be charged for the resumption of Supervised Assembly and any postponement to an unfavorable time of year.

4. Fees

4.1 Unless otherwise stipulated in the contract governing Supervised Assembly, the Contractor’s schedule of fees for Supervised Assembly will apply.

4.2 If the Client does not comply with its duties to cooperate under the supply or service contract and/or these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly, the Contractor is entitled to compensation for the resulting additional expenses for the storage of the system or components in the amount of 0.5% of the value of the goods as specified in the supply contract per full week, up to a maximum of 3%.

In addition, the Contractor is authorized to issue invoices at its own discretion, if necessary in the form of partial invoices, for services rendered to date.

LV