stavební údržba, renovace a obnova

Velká zatížení, jimž podléhají silnice, neprochází beze stopy. Přijde doba, kdy musí být každá silnice opravována. Ale sotva která škoda urovná jinou. Jaké metody renovace poškozené silnice zachrání? V čem se liší? Které mohou být prováděny jako putovní stavby?

Výměna povrchové vrstvy

Jedním ze standardních postupů pro renovaci silničních staveb je výměna povrchové vrstvy. Výzva spočívá v tom, odstranit pouze skutečně poškozené vrstvy - a to při zachování plynulého provozu. Za těchto předpokladů přichází pro mnoho stavebních opatření v úvahu pouze jeden postup: frézování za studena.

Sejmutí vrstvy silnice provádí frézy za studena. Většinou pracují v týmu různě velké stroje: velká fréza odkrývá plochu, "malá" se stará o odfrézování silničních upevnění jako jsou kryty kanálů a patníky. Ať se jedná o asfalt nebo beton: V jednom pracovním kroku dopraví stroje frézovaný materiál přímo na nákladní auto, které materiál odveze.

jemné frézování

Jako alternativa k nákladné a časově náročné kompletní sanaci platí jemné frézování. To se používá především tehdy, když bezpečnost provozu ohrožují zvlnění a vyjeté koleje nebo kluzké povrchy.

Tento postup je modifikací standardního frézování za studena, pouze vzdálenost nože na frézovacím válci je menší. Je-li tzv. vzdálenost řezné linie 8 mm nebo méně, hovoříme o jemném frézování. Cílem je vytvoření nové, definované povrchové struktury. Jemné frézování nemůže sice odstranit vady, které jsou hluboko v silnici, ale zvládnou drsné a rovné povrchy. Tento vznikne pouze jednou pracovní operací - další stavební kroky jako pokládka nové povrchové vrstvy mohou ve většině případů odpadnout.

pokládka tenké vrstvy DSH

Pokud silnice vykazuje pouze povrchové vady, nemusí se rovnou vyměňovat celý povrch vozovky. Zvlášť hospodárná a ekologicky šetrná alternativa je postup "pokládky tenké vrstvy zatepla", dále jen DSH.

Při pokládce tenkých vrstev se přednostně používá silniční finišer s integrovaným rozstřikovacím modulem. Samočinně rozstřikuje přilnavé propojení z polymerem modifikované asfaltové emulze a tím podklad zapečetí. Ve stejném pracovním kroku pokládá tenkou vrstvu asfaltu 1,2 až 2,0 cm. Aby se spodní studená vrstva při zhutňování nepoškodila, je optimální dynamické zhutnění s oscilací. Alternativně je možné také zhutňovat staticky, ne však s vibrací.

pokládka tenké vrstvy DSK

Rychlou a úspornou alternativou ke kompletní výměně povrchu jsou také "tenké vrstvy v pokládce za studena" (DSK), v zahraničí lépe známé jako Microsurfacing.

Nejprve připraví frézy za studena pomocí jemných frézovacích válců povrch silnice pro nanesení DSK povlaku. Vzniklý jemný frézovaný profil zdrsněné vozovky poskytuje optimální základ, se kterým je možné dobře spojit DSK povlak. "Drážky" jemného frézovaného profilu se při tom pevně spojí s vrstvami DSK povlaku, vznikne bezvadné spojení vrstev. Tenké vrstvy v pokládce za studena jsou úsporné, ale také rychlé řešení. Tenkovrstvý potah je možné pokládat formou přechodné stavby, která umožní již po krátké době sjízdnost silnice.

InLine Pave

InLine Pave je postup, který je oficiálně zakotven jako stavební metoda v německých předpisech. Pokládka vázací a krycí vrstvy se přitom provádí "in line", tedy v jednom pracovním kroku za sebou "teplé na teplé". Použité stroje potřebují pouze 3 m na šířku, provoz tedy může pokračovat ve zbývajících jízdních pruzích.

Velmi vysoké předběžné zhutnění zamezuje smíchání vázací a krycí vrstvy a zaručuje jednoznačné oddělení vrstev a rovněž optimální uzavření povrchu. Mezi vázací a krycí vrstvou je docíleno vynikající spojení. Výborné spojení vrstev šetří nejen nanášení asfaltové emulze, nýbrž také zvyšuje dobu použitelnosti silnice.

recyklace za tepla

Porézní a zdeformované krycí vrstvy je možné sanovat postupem recyklace za tepla, který se provádí výhradně jako putovní stavba. Předpokladem pro to je intaktní navrstvení. U recyklace za tepla se zlepší všechny relevantní znaky povrchu a profilu vozovky a rovněž složení frakcí horniny v krycí vrstvě.

Při tom topný stroj zahřívá plynem poháněnými infračervenými topnými poli povrchovou vrstvu až na 150°C, tak že recyklátor za tepla může měkký asfalt rozptýlit, odstranit, upravit a opět položit. Chybějící Grip je tak možné obnovit, je možné zaručit odtok vody a odstranit vyjeté koleje. Potenciál úspory je při tom enormní.

recyklace za studena in situ

Silnice, které podléhají velkým zatížením kamionovou přepravou, vykazují často škody na podkladu. Pro odstranění musí být upravena celá struktura stavby silnice. Recyklace za studena je postup, kterým se renovuje celá struktura stavby, dává silnicím novou stabilitu.

Na rozdíl od recyklace za studena "in plant" provádí postup "in situ" celý proces v jednom pracovník kroku. To se děje následovně: speciální recyklátory za studena rozmělní poškozené vrstvy silnice na granule, většinou krycí a vázací vrstvu a rovněž část nosné vrstvy, promísí frézovaný granulát s pojivem a opět jej pokládají. Tento postup je výhodný krátkou dobou stavby a vysokou hospodárností.

recyklace za studena in plant

U recyklace za studena "in plant" je většinou v blízkosti stavby umístěno zařízení na recyklaci za studena a míchání. Nákladním autem se tam odstraněný asfalt dopraví přímo ze stavby. Toto zařízení poskytuje v podstatě to stejné jako recyklátor za studena při postupu "in situ": Starý asfalt je recyklován s přidáním jednoho nebo více pojiv ke 100% recyklátu. Následně nákladní auto dopraví recyklovanou směs zpět na stavbu.

Pokud mobilní recyklační zařízení za studena a míchací zařízení upraví studenou směs s pěnovým asfaltem, nemusí se ihned znovu pokládat. Je možné pak směs uložit na delší dobu "na hromadu". Směs tak nemusí pocházet ze stejné stavby, na kterou bude později položena.

CS