selektivní získávání užitkových materiálů

Materiály z ložiska a minerální suroviny jsou využívány pro nejrůznější účely, jako výchozí materiál pro stavební hmoty nebo také jako nositel energie. Jak se ale získávají. Jaké postupy nabízí hospodárné řešení pro selektivní dopravu horniny všech druhů?

Vrtání a odstřelování v horských, pozemních a skalních stavbách již není v souladu s požadavky doby. Odpovědí WIRTGEN GROUP je: Surface Mining - buďto v přímé nakládce nebo ukládáním do náspů.

Surface Mining: přímá nakládka

Jednou z nejdůležitějších charakteristik těžebního stroje WIRTGEN jeho schopnost nakládat odfrézovaný materiál přímo na nákladní automobily. V závislosti na modelu, jsou povrchové těžební stroje WIRTGEN konstruovány buď s předním nebo zadní m nakládáním

Čelní nakládka

2200 SM fréza s čelním nakládáním, ve které je nakládací dopravník je umístěn v přední části stroje. Pás se může otáčet na obě strany, a výška shozu je nastavitelná. V závislosti na velikosti nákladního automobilu, jsou tyto nakládány buď zezadu nebo ze strany. Obsluha zařízení má volný výhled na nákladní automobil.

Zadní nakládání

Další modely, jako např. 2500 SM a 4200 SM jsou zadní nakladače, jejichž nakládací dopravník je umístěn v zadní části stroje. Pás lze otáčet o 90 ° na každou stranu a výška shozu je nastavitelná. Obsluha zařízení má nákladní automobil stále v zorném poli, neboť může sedadlo vychýlit napravo nebo nalevo.

Jemné nakládání nákladních automobilů drobným materiálem

Ve všech případech zaručuje jemnozrnný materiál odfrézovaný povrchovým těžebním strojem WIRTGEN materiálu rovnoměrné, plynulé a úplné naložení nákladního automobilu.Tyto charakteristiky nakládky umožňují pružnost při volbě velikosti nákladního automobilu . Za určitých okolností lze použít automobily s hliníkovými korbami a zvýšit tak užitečné zatížení.

Její přednosti:

 • Opakovaná nakládka je zbytečná.
 • Přímá nakládka automobilů je nejhospodárnější pro přepravní vzdálenosti větší než 500 m.

Surface Mining: ukládání výbuchových zplodin

Při ukládání materiálu do řádků je odfrézovaný materiál ukládám přímo za strojem bez použití nakládacího pásu. Proces frézování je tak nezávislý na nakládce (automobilů). Ovšem nakládka materiálu musí být provedena pomocí čelního nakladače.

V případě častějšího použití vyrovnává vyšší produktivita metody ukládání do řádků v porovnání s přímým nakládáním dodatečné náklady pro opětovnou nakládku materiálu ( např. čelním nakladačem).

Navíc při použití této metody nevzniká opotřebení pásu a odpadají náklady na dopravní zařízení.

Její přednosti:

 • Žádné čekací doby na nákladní automobily.
 • Žádné opotřebení pásů/vyšší dostupnost.
 • Vyšší produktivita než při nakládce pásem.
 • Hrubší materiál.
 • Lepší výběr ve strmě a šikmo probíhajících vrstvách materiálu.
 • Nejhospodárnější pracovní postup při přepravních vzdálenostech do 150 m při nakládce čelním nakladačen a 500 m u shrnování.

Povrchová těžba: boční ukládka do náspů

Boční ukládka do náspů znamená, že je vytvářena halda, přičemž je materiál z různých frézovacích operací pomocí pásu vysypáván na haldu. Podle úhlu vyklopení pásu může být na haldu vysypán materiál ze 3 až 5 vedle sebe ležících frézovaných pruhů. V závislosti na výšce takto vzniklé haldy může být materiál opět nakládán pomocí čelního nakladače.

Její přednosti:

 • Promísení materiálu při těžení.
 • Tvorba hald v lomu.
 • Žádné čekací doby na nákladní automobily.
 • Nezávislý provoz.

Inovativní postupy snižují v porovnání s konvenčními metodami nároky na zařízení, personál a dobu výroby. Ve stejnou dobu mohou být vytvářeny rovné a stabilní povrchy a náspy a jakož lze i selektivně těžit horninu po vrstvách. Ale to není všechno: tato metoda bez vibrací, prachu a hluku umožňuje účinnou těžbu nerostů i v blízkosti obydlených oblastí a silnic.

Snížení nákladů, zvýšení produktivity a účinnosti.

Vytěžený a již nadrcený materiál je v takový malých kusech, že může být dále rentabilně zpracováván bez nebo pouze s malým podílem dalšího opracování. Těžba bauxitu, fosfátů, kimberlitu může být více zisková a dokonce může být bez nutnosti odstřelu těžen tvrdý vápenec nebo žula do pevnosti až 260 MPa.

CS