General terms and conditions

Общи условия на доставка и продажба - PDF
Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies (English) - PDF

Общи условия на доставка и продажба

1. Обхват

1.1 Всички оферти, продажби, доставки и услуги на "Виртген България" ЕООД (наричано по-долу "доставчик") се извършват изключително въз основа на тези условия за продажба и доставка. Противоречиви или отклоняващи се условия на клиента не се признават. Това важи и в случаите, когато доставчикът извършва доставката на клиента безусловно, знаейки за противоречиви или отклоняващи се условия на клиента. Отклоненията от тези условия на продажба и доставка са действителни само, ако са потвърдени писмено от доставчика.

1.2 Настоящите условия за продажба и доставка важат без специално споразумение и за всички бъдещи подобни сделки с един и същи клиент.

1.3 За доставки, свързани с монтаж на място, важат допълнително условията за ремонт и монтаж на доставчика.

2. Оферта и сключване на договор

2.1 Офертите на доставчика винаги подлежат на потвърждение, освен ако изрично не е посочено друго. Оценки на разходите не са задължителни. Първоначалните оферти или оценки на разходите се предоставят безплатно, освен ако не е уговорено друго. Доставчикът си запазва правото да начислява разумна такса за допълнителни оферти, оценки за разходи или проекти, ако не се стигне до договор за доставка.

2.2 Договор за доставка се счита за сключен само след писменото потвърждение от доставчика. Промените, допълненията или допълнителните споразумения също изискват писменото потвърждение на доставчика.

2.3 Документи към офертата, като илюстрации, чертежи, тегла или размери са само ориентировъчни, освен ако не са били определени изрично като обвързващи.

2.4 Доставчикът си запазва всички права на собственост и авторско право върху илюстрации, чертежи, оценки на разходите, калкулации и други документи. Те не могат да се предоставят на трети страни без изричното предварително писмено съгласие на доставчика. Те трябва да се върнат незабавно на доставчика:

а) ако дадена поръчка не се осъществи, или
б) след приключване на изпълнението.

3. Покупна цена и плащане

3.1 Цените на доставчика са „от завода“ и без опаковка, освен ако не е уговорено друго. Допълнителните разходи, особено за инсталиране и въвеждане в експлоатация, както и за получаване на специални разрешителни от властите и за изпълнение на регулаторни изисквания, се поемат от клиента, освен ако не е уговорено друго.

Допълнително се начислява законният данък добавена стойност в деня на изготвяне на фактурата.

3.2 Ако не е договорено друго, плащанията се извършват в пълен размер, без такси за доставчика, както следва:

Инсталации: Съгласно отделно договорен погасителен план
Компоненти от инсталации: Преди експедиция, нето.
Машини: Преди експедиция, нето.
Резервни части: Преди експедиция, нето.
Други: В рамките на 14 дни от датата на фактурата, нето.

3.3. Менителници или чекове се приемат за изпълнение, като разноските са за сметка на клиента.

3.4 За плащания с акредитив се прилагат регламентите, издадени от Международната търговска палата за „Uniform Customs and Practice for Documentary Credits“ (Еднообразни правила и обичаи за документарните акредитиви) в текущата им версия.

3.5 Клиентът няма право на прихващане, задържане или намаляване, освен ако неговата насрещна претенция не е оспорена от доставчика, или е законно установена. Същото се отнася и за случаите на предявяване на претенции за отговорност за недостатъци.

3.6 Ако клиентът е в забава за плащане, доставчикът има право да изиска лихви за забава. Лихвеният процент за забава за годината е с 8 процентни пункта над основния лихвен процент. За годината основният лихвен процент се променя на 1 януари и на 1 юли с процентните пунктове, с които референтната база се е увеличила или намалила след последната промяна на основния лихвен процент. Референтната база е лихвеният процент за последната основна рефинансираща транзакция на Европейската централна банка преди първия календарен ден на съответното полугодие. Ако доставчикът докаже по-големи щети от забавата, той може да ги претендира. Клиентът обаче има право да докаже, че вследствие на забавата на плащането е възникнала по-малка вреда.

3.7 Ако на доставчика станат известни обстоятелства, които поставят под съмнение кредитоспособността на клиента, всички отсрочени вземания стават дължими незабавно. Освен това доставчикът може да изиска в този случай авансово плащане или обезпечение.

4. Доставка

4.1 Срокове (готовност за доставка, доставка, начало на монтаж, пускане в експлоатация, готовност за работа и т.н.) се договарят отделно. Началото и спазването на договорените срокове за доставка изискват изпълнението на задължението за оказване на съдействие от страна на клиента, по-специално своевременното получаване от клиента на всички документи, материали, разрешителни, разрешения, изследвания, спазване на договорените условия за плащане, по-специално извършването на договорените плащания (3.2) или отварянето на акредитив (3.4). Ако тези условия не са изпълнени надлежно своевременно, сроковете за доставка се удължават съразмерно, но най-малко с периода на забава; това не се прилага, ако доставчикът сам е отговорен за забавата.

4.2 Спазването на срока за доставка зависи от условието самият доставчик да получава точна и навременна доставка от собствените си доставчици.

4.3 Освен ако не е договорено друго, всяка доставка се извършва "от завода", съответно една инсталация е произведена от момента на настъпването на готовността за работа. Изпълнението на задълженията във връзка с Наредбата за опаковките спрямо доставчика е за сметка на клиента и в този смисъл доставчикът е освободен от тях.

4.4 Срокът за доставка е спазен, ако предметът на доставка е напуснал завода на доставчика до изтичането му или доставчикът е обявил готовност за експедиция. При инсталациите важи на мястото на готовността за експедиция съобщението за готовност за работа. Ако се извършва приемане, меродавен е срокът на приемане (с изключение на обоснован отказ от приемане), алтернативно – съобщението за готовност за приемане, съответно при инсталациите съобщението за готовност за работа.

4.5 Доставчикът има право на частични доставки и услуги по всяко време.

4.6 Забавите на доставки и изпълнение поради форсмажорни обстоятелства и събития, които затрудняват доставчика значително или правят доставката невъзможна, като например: война, терористични атаки, ограничения за внос и износ, стачка, блокиране или наредби на властите, дори и те да засягат доставчици или поддоставчици на доставчика, удължават договорените срокове за доставка с продължителността на забавянето на доставката или изпълнението плюс разумно време за започване. Ако е възможно, доставчикът ще уведоми клиента за началото, края и очакваната продължителност на гореспоменатите обстоятелства.

4.7 Доставчикът не е в забава, ако до времето на доставка на действителния предмет достави на клиента в съответствие с договорните срокове на доставка заместващ предмет, който отговаря на техническите и функционални изисквания на клиента във всички съществени аспекти. Доставчикът поема всички разходи, свързани с предоставянето на заместващия предмет.

4.8 В случай на забава на доставчика клиентът ще му определи разумен допълнителен срок за изпълнение на договора.

4.9 Ако доставчикът е в забава и след разумен допълнителен срок и за клиента настъпи щета, той има право да поиска обезщетение за забава в размер на 0,5% за всяка пълна седмица на забава. Но общо не повече от 5%, а при инсталациите не повече от 3% от стойността на тази част от общата услуга на база нето доставна стойност от завода, но без транспорт, монтаж или други допълнителни разходи, която вследствие на забавата не е своевременна или не може да се използва в съответствие с договора. Всяка друга претенция за обезщетение поради забава е изключена.

Ако клиентът предостави на доставчика в забава - като се вземат предвид законните случаи на изключения - два пъти разумен срок за изпълнение и последно определеният срок не е бил спазен, клиентът има право по силата на закона да се откаже от договора.

5. Прехвърляне на риск, транспорт, забава на приемането, готовност за работа

5.1 Рискът се прехвърля на клиента, ако предметът на доставка е предоставен за взимане, съответно при инсталациите е била обявена готовността за работа (вж. Раздел 4.3), както и ако са извършени частични доставки или доставчикът е поел други услуги, напр. разходи за изпращане, или доставка и инсталиране. Ако следва приемане, то е решаващо за прехвърлянето на риска. То трябва да се извърши незабавно към датата на приемане или алтернативно след уведомлението на доставчика за готовност за приемане. Клиентът не може да откаже приемането, ако е налице несъществен дефект. Ако клиентът не декларира приемане, въпреки че няма или е налице незначителен дефект, доставчикът счита приемането за извършено след изтичането на един месец след декларирането на готовността за приемане, но и най-късно шест месеца след напускане на завода. В случай на доставка и монтаж на инсталация важи вместо приемането съобщението за готовност за работа.

5.2 Ако изпращането се забави или пропусне поради обстоятелства, които не могат да бъдат приписани на доставчика, рискът преминава върху клиента от деня на уведомление за готовност за изпращане или приемане.

5.3 Освен ако не е договорено друго, транспортът на предмета на доставка е за сметка на клиента и рискът е негов.

5.4 По желание на клиента и за негова сметка доставчикът ще застрахова пратката срещу опасности при транспорта.

5.5 Ако клиентът е в забава за приемане или наруши други задължения за сътрудничество, доставчикът има право да поиска обезщетение за настъпилата вреда, включително всякакви допълнителни разходи, по-специално разходите, възникнали от забавеното приемане на доставката, съответно разходите, възникнали от забавения старт на монтажа, пускането в експлоатация и забавената готовност за работа.

5.6 Ако се използват търговски клаузи като FOB, CFR, CIF и т.н., те се тълкуват съгласно съответните Incoterms на Международната търговска палата.

6. Запазване правото на собственост и други обезпечения

6.1 Доставчикът запазва правото си на собственост върху предмета на доставка, докато се заплатят всички вземания на доставчика от клиента, произтичащи от сделката, включително бъдещи вземания от междувременно или по-късно сключени договори. Това се отнася и за случаите, когато доставчикът е включил отделно вземане или всички вземания в текуща фактура и салдото е съставено и признато. При поведение на клиента, нарушаващо договора, по-специално при забава на плащане, доставчикът има право след напомняне да вземе обратно предмета на доставка и да декларира същевременно отказ от договора, а клиентът е длъжен да го върне.

6.2 Клиентът има право да се разпорежда с доставките в нормалния търговски обмен, ако и докато са изпълнени посочените в точки 6.3, 6.4 и 6.5 условия за обезпечаване на вземанията на доставчика от клиента. Нарушение на задължението, посочено в предходното изречение, дава право на доставчика да прекрати незабавно всички бизнес отношения с клиента.

6.3 С настоящото доставчикът и клиентът се договарят, че със сключването на договор за доставка всички вземания на клиента, произтичащи от бъдеща препродажба или отдаване под наем на доставената стока на трети лица или по някаква друга правна причина (застраховка, непозволено увреждане и т.н.) за обезпечаване на всички вземания на доставчика от бизнес отношенията с клиента, преминават върху доставчика. От този момент клиентът прехвърля на доставчика всички вземания от препродажба или отдаване под наем на доставката или от вземанията във връзка с работата на инсталацията с акцесорни права в пълен размер, които доставчикът приема. Но клиентът има право да събира прехвърлените вземания, докато доставчикът изиска огласяване на прехвърлянето. Повторно прехвърляне на вече прехвърлени на доставчика вземания е забранено на клиента. Клиентът се задължава да прехвърли на доставчика собствеността или друго право върху приетите вместо плащане в рамките на препродажбата вещи, части от машини или употребявани машини от всякакъв вид в момента, в който клиентът придобива правото на собственост или другото право. Клиентът трябва да пази горепосочените вещи безплатно за доставчика, да се грижи за тях и да ги застрахова адекватно (вж. 6.7).

6.4 Ако обезпеченията, посочени в точки 6.1, 6.2 и 6.3 не са признати или неограничено изпълними съгласно правния ред на държавата, в която се намират стоките, предмет на доставката, клиентът се задължава още сега да сътрудничи във всички необходими стъпки (особено във връзка със задължения за регистрация, уведомяване и т.н.), най-вече да дава необходимите декларации, за да се осигурят обезпеченията в съответствие със съответния правен ред. Доставчикът има право да задържи доставките или да прекъсне работите по монтаж и пускане в експлоатация до момента, в който необходимите обезпечения са получили правно действие. Ако осигуряването на обезпеченията не е приложимо на място или не може да бъде реализирано по други причини при спазване на законовите изисквания, клиентът вече се задължава да предложи на доставчика еквивалентни обезпечения. Клиентът е длъжен да информира доставчика непоискано за всички официални и други правни изисквания, които противоречат на осигуряването на обезпеченията съгласно т. 6.1, 6.2 и 6.3 непосредствено при или след сключването на договора.

6.5 Преработката или преобразуването на запазени вещи от клиента е в полза на доставчика. Ако запазената вещ се обработва с други предмети, които не принадлежат на доставчика, доставчикът придобива съсобственост върху новата вещ пропорционално на стойността на запазената вещ към момента на обработката.

Ако клиентът свързва или смесва неразделно стоки с други движими вещи в една единна вещ и другата вещ се разглежда като основна, клиентът прехвърля на доставчика пропорционална съсобственост, ако основната вещ му принадлежи.

Клиентът упражнява правото на собственост или съсобственост без разноски за доставчика. За възникналата от преработка или преобразуване вещ важи същото като за запазената вещ.

6.6 Ако стойността на предоставеното обезпечение съгласно точки от 6.1 до 6.5 надвиши претенциите на доставчика от бизнес отношението с клиента повече от 10%, доставчикът ще разреши по искане на клиента други обезпечения по негов избор.

6.7 В случай, че

 • предметът на доставка въз основа на запазване правото на собственост още не е преминал изцяло в собственост на клиента,
 • предметът на доставка въз основа на специално споразумение, отклоняващо се от т. 3.2, бъде платен едва след експедиция отчасти или изцяло (напр. разсрочено плащане, отсрочено плащане, предварително или допълнително договорено удължено плащане, и т.н.)
 • предметът на доставка (напр. доставка "за проба", "оглед" или други подобни) или заместващо устройство (напр. "заместваща машина" и други подобни) вече е бил предоставен на клиента преди сключване на договор за продажба или по други причини срещу заплащане (напр. "под наем" или други подобни) или безвъзмездно.

клиентът се задължава да сключи „от завода“ застраховка върху новата стойност, включително всички допълнителни разходи, покриващи всички рискове, вкл. пожар, повреди по елементи, вандализъм, кражба, транспорт, неправилно боравене, некомпетентна работа, оперативни грешки, катастрофа и т.н., и в зависимост от случая да я поддържа до пълното прехвърляне на собствеността, до пълното заплащане, до момента на връщане или окончателното приемане на предмета на доставка или заместващото устройство на доставчика или клиента (застраховка на машина). Освен това клиентът се задължава да застрахова за същия период операционния риск, произтичащ от доставената вещ, за своя сметка (застраховка гражданска отговорност). Преди предоставяне предмета на доставка, тоест при експедицията от завода (т.4.3) клиентът се задължава да приложи на доставчика съответното доказателство. Доставчикът има право да откаже експедицията на стоката, докато не е получил съответното доказателство. Доставчикът освен това има право да застрахова сам предмета на доставка и да начисли разходите на клиента. Клиентът прехвърля настоящите и бъдещите си права и искове спрямо своя застраховател по застрахователното правоотношение на доставчика. Доставчикът приема прехвърлянето. Правата изтичат в момента, в който стоката окончателно премине в собственост на клиента и покупната цена е платена изцяло.

6.8 При запори, изземвания или друг достъп на трети лица до предмети или вземания, върху които доставчикът има обезпечителни права, клиентът трябва да го информира незабавно и да съдейства при предявяване на правата му. Разходите за съдебни или извънсъдебни интервенции се поемат от клиента, ако тяхното възстановяване не може да бъде получено от третата страна.

6.9 Заявлението за откриване на производство по несъстоятелност на клиента дава право на доставчика да се оттегли от договора незабавно и да поиска незабавното връщане на предмета на доставка.

6.10 Точки 6.1, изречение 3 и 6.9 се прилагат аналогично за платените от клиента съгласно т. 6.3 артикули, машинни части и употребявани машини от всякакъв вид.

7. Отговорност за недостатъци:

7.1 При наличие на недостатъци в рамките на давностния срок, причината за които е съществувала още в момента на прехвърляне на риска, доставчикът може по свой избор да отстрани недостатъка като последващо изпълнение на задълженията си или да достави изправна стока. Отстраняването на недостатъка се извършва чрез замяна или ремонт на дефектната стока при доставчика, освен ако страните не са постигнали друго споразумение - изрично или с мълчаливо съгласие (например за безусловно изпълнение на място). Подменените части стават собственост на доставчика; прилагат се съответно клаузите на т.6

7.2 Предпоставка за клиента да предяви претенции за отговорност в случай на недостатък е да провери доставените стоки за дефекти незабавно или най-късно в срок до една седмица след извършване на доставката и ако бъде установен недостатък, веднага да уведоми доставчика в писмена форма. За недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в този срок дори след внимателна проверка, клиентът трябва да уведоми доставчика в писмена форма веднага, след като ги открие. Под момент на доставка по смисъла на изречение 1 от тази клауза се разбира моментът, в който доставената стока е предадена във владение на клиента, или в който е трябвало да му е предадена, но това е било невъзможно, без доставчикът да има вина за това.

7.3 Изменения на конструкцията или изпълнението, предприети от доставчика преди доставката на поръчаната стока в рамките на общи конструктивни или производствени промени, не се считат за недостатък на доставената стока, ако не водят до това клиентът да не може да използва стоката за желаната от него цел.

7.4 Ако отстраняването на недостатъка е неуспешно, клиентът трябва да предостави на доставчика разумен допълнителен срок за отстраняване на недостатъка или за заместваща доставка. Ако и срокът за отстраняване на недостатъкът не била отстранен в този срока, клиентът може да изиска намаляване на продажната цена със сумата, с която е намалена стойността на доставената стока заради недостатъка, или по свой избор да се откаже от договора. Ако е налице само незначителен дефект, клиентът има право да изиска единствено намаление на цената по договора.

7.5 При отговорност за недостатъци (отстранявания или доставки на резервни части), клиентът, след договорка, трябва да предостави на доставчика или възложено от него трето лице необходимото време и възможност за това. Клиентът може да извърши сам отстраняването на недостатък, чието задължение е на доставчика, или да го възложи на трето лице за сметка на доставчика само, ако трябва да се избегне спешен риск за безопасността при експлоатация респ. да се предотвратят изключително големи щети и преди това е получил съгласието на доставчика.

7.6 Гаранцията на доставчика не покрива последващи разходи, произтекли след отстраняването на недостатъка.

Когато недостатъкът се дължи на отделен детайл, който доставчикът е закупил за своите продукти от трети лица, той прехвърля на клиента още в този момент своите претенции от доставката на новозакупената част или от съответните договори за външни услуги. Отговорността за недостатъци в този случай е ограничена. Ако клиентът не получи съответната компенсация вследствие на преотстъпеното право, доставчикът носи субсидиарна отговорност до изтичане на гаранционния срок съгласно разпоредбите на тези Общи търговски условия.

7.7 За недостатък не се считат:

 • естественото износване;
 • неподходяща или неправомерна употреба;
 • неправилен монтаж и строителни работи или пуск в експлоатация от клиента или трето лице;
 • неправомерно, неправилно или небрежно обслужване;
 • неправилно съхранение, инсталиране или грешен строителен терен;
 • неспазване на предоставените ръководства за експлоатация;
 • употреба на неподходящи производствени средства;
 • употреба на неподходящи материали и части, подлежащи на подмяна;
 • химични, електрохимични, електромагнитни, електрически или други подобни въздействия;
 • промени по предмета на доставка, извършени от клиента (или упълномощено от него трето лице), освен ако недостатъкът няма причинна връзка с промяната;
 • монтаж на компоненти, резервни части, износващи се части и други части, както и използване на неподходящи смазочни материали, които не са от производителя (т.нар.OEM), освен ако недостатъкът няма причинна връзка с монтираната част;
 • липса или неправилно обслужване от страна на клиента или трето лице, ако те не са оторизирани от производителя за обслужване на машините или инсталациите.

7.8 Ако в обема на доставка е включен софтуер, отговорността за недостатъци не включва отстраняване на грешки на софтуера и грешки, причинени от неправомерно ползване, грешки при обслужване, естествено износване, недостатъчно добра експлоатационна среда за системата, използване при условия, различни от тези, посочени в спецификацията, както и недостатъчно техническо обслужване.

7.9 Клиентът е длъжен незабавно да докладва писмено за недостатъци на софтуера в разбираема и подробна форма, като посочи необходимата информация за идентифициране и анализ на недостатъка. По-специално трябва да се посочи начина, по който те се проявяват и последствията от тях.

7.10 Претенциите за отговорност за недостатъци и за обремененост на вещта с права на трети лица имат давностен срок от 12 месеца. Той започва да тече с прехвърляне на риска съгласно т. 5.1.

7.11 Съдържащите се в т. 7 клаузи уреждат отговорността за недостатъци за доставени от доставчика вещи. Други претенции на клиента, най-вече за щети, които не са възникнали не доставената вещ, се предявяват по реда на т.8.

7.12 За употребявани машини се изключва изрично всякаква отговорност за недостатъци.

8. Отговорност

8.1 Доставчикът е отговорен за умисъл и груба небрежност, виновно увреждане на тялото и живота, здравето, при недостатъци, които доставчикът е премълчал или за които е дал гаранция за качество. Доставчикът носи неограничена отговорност в рамките на отговорността за продукта и поради други задължителни законови разпоредби.

В случай на виновно нарушение на съществени договорни задължения доставчикът носи отговорност и за обикновена небрежност, но ограничена до 10% от стойността на съответната поръчка. Ако по правни причини това ограничение не е допустимо, отговорността за обикновена небрежност се ограничава до вредите, типични за договора и разумно предвидими при сключване на договора. Значителни договорни задължения в този смисъл обозначават или конкретно описани съществени задължения, чието нарушение застрашава постигането на целта на договора, или абстрактно задълженията, чието изпълнение въобще прави възможно правилното изпълнение на договора и на чието спазване клиентът може да се доверява системно.

8.2 Обръща се внимание на клиента, че преди инсталацията и по време на използването на софтуер трябва да прави текущо архивиране на данни. При загуба на данни доставчикът носи отговорност само за разходите, необходими за възстановяването на данни при надлежно архивиране от страна на клиента.

8.3 По-нататъшна отговорност за вреди, по-специално имуществени вреди се изключва.

Отговорност за последващи щети, включително пропуснати ползи, е изключена.

8.4 Горните ограничения важат като основание и размер и в случай на евентуални претенции за обезщетение на клиента спрямо законни представители на доставчика, неговите служители или посредници.

8.5 Горните ограничения важат като основание и размер и за нарушение на договорни допълнителни задължения, по-специално за нарушаване на задълженията за консултиране и изясняване преди и след приключване на договора.

9. Права върху софтуер / Защита на данни

9.1 Ако в обхвата на доставка е включен софтуер, клиентът получава неизключително право да използва доставения софтуер, включително неговата документация на предназначената за него стока (машина или съоръжение, наричана по-нататък само машината). Използването на софтуера на повече от една система е забранено.

9.2 Клиентът може да копира, преработва или превежда софтуера или да преобразува обектния код в изходен код само до степен, разрешена от закона. Клиентът се задължава да не премахва или променя информацията за производителя, по-специално бележките за авторски права без предварителното изрично съгласие на доставчика.

9.3 Всички други права върху софтуера и документацията, включително копията, остават при доставчика или доставчика на софтуера. Не се разрешава предоставянето на подлицензии или предаване на трети лица в друга форма.

9.4 Доставчикът не носи отговорност за вече инсталиран или бъдещ инсталиран софтуер (също като ъпгрейд или ъпдейт), ако клиентът използва софтуера неправилно. Неправилна употреба или използване е налице най-вече, ако клиентът или трета страна

 • изтрива, променя или влияе по друг начин на параметрите на машината без писменото съгласие на доставчика, така че функционалността на машината може да бъде нарушена;
 • инсталира софтуер (също като ъпгрейд или ъпдейт), който не е разрешен от доставчика за съответния тип машина или инсталация, която клиентът придобива или е придобил;
 • инсталира софтуер (също като ъпгрейд или ъпдейт), без да е изключил напълно машината или инсталацията по време на целия процес на инсталиране, ъпгрейд или ъпдейт, не наблюдава машината, не проверява текущо нейното поведение и не държи лица на разстояние. Изискванията за безопасност трябва да се спазват задължително.

9.5 Освен това се прилагат ограниченията на отговорността, посочени в точки 7 и 8. При софтуер, разрешен само за ограничен период от време, за срока на предоставянето му отговорността е ограничена до отстраняване на неизправността съгласно т.7. Ако това отстраняване е неуспешно, клиентът, в случай на фиксиран срок на предоставяне на софтуер и на фактуриран наем, има право на прекратяване по основателна причина, а ако дефектът уврежда годността на софтуера или на продукта не само несъществено, тогава има право на намаление на договорения наем.

9.6 Ако клиентът е придобил определен софтуер като част от машина, инсталация или компонент или отделно (напр. уеб-базирана система за управление на машинния парк като WITOS и др.), предоставянето зависи от наличната мрежова технология и от техническите и географски условия на мястото на употреба. Доставчикът не поема никаква гаранция или отговорност за прекъсвания, причинени от доставчика на мрежата (напр. поддръжка, необходима за правилното функциониране на мрежата), други ограничения на телекомуникационни услуги или дори за спиране на остаряла мрежова технология (например G2). Точки 7.6 и 8.3 се прилагат съответно в случай на съмнение. Ако се съхраняват и предават на доставчика данни за машината (напр. за текуща работа, време на престой и др.), доставчикът има право безплатно да ги анализира, обработва и използва без ограничение за вътрешни цели, ако клиентът изрично не възрази. Всяко предоставяне на трети страни, напр. за справка и сравнение, е допустимо, ако е направено в анонимна форма, или клиентът изрично се съгласи с предоставянето след запитване.

9.7 В случай, че в рамките на инсталация, ъпгрейд или ъпдейт се съхраняват лични данни, се прилага следното:

Доставчикът гарантира спазването на законовите разпоредби за защита на данни. По-специално, ако инсталирането на софтуера го изисква, предоставени лични данни не се разкриват на трети страни, а се запаметяват, обработват и използват вътрешно само за изпълнение на договора. Те се изтриват, когато вече не са необходими. Ако законовите срокове за съхранение са в противоречие с изтриването, данните се блокират вместо да се изтрият, в съответствие с приложимите законови разпоредби.

Ако законовите разпоредби за защита на данни изискват това, преди сключването на съответния договор клиентът трябва да получи необходимите писмени декларации за съгласие на лицето, чиито лични данни са необходими за изпълнение на договора.

10. Права на собственост на трети страни

10.1 Доставчикът носи отговорност за своята услуга при нарушение на правата на трети лица само, ако услугата се използва съгласно договора. Доставчикът носи отговорност за своята услуга при нарушение на правата на трети лица само на мястото на договорното ползване на услугата (мястото на доставка). Претенции от обремененост на вещта с права на трети лица не съществуват, доколкото се касае само за незначително отклонение на услугата на доставчика от договорното качество.

10.2 Ако трета страна предяви претенции срещу клиента за нарушаване на правата му от услуга на доставчика, клиентът незабавно уведомява доставчика. Доставчикът има право, без да е задължен, да отстрани предявените претенции за своя сметка, доколкото това е допустимо. Клиентът няма право да признава претенции на трети страни, преди да е дал на доставчика достатъчна възможност да защити правата на третата страна по друг начин.

10.3 Ако такива претенции са били предявени, доставчикът може за своя сметка да придобие право на ползване или да промени софтуера (лицензионни програми) или да го замени с еквивалентен продукт, или, ако доставчикът не може да постигне отстраняване с разумен разход, да вземе обратно услугата, като възстанови плащането на клиента, приспадайки разумна компенсация за ползване. Тук интересите на клиента се вземат под внимание.

10.4 За искове за обезщетение за вреди и възстановяване на разходи се прилага допълнително т.8.

11. Експортен контрол

11.1 Доставките по този договор подлежат на изпълнение при условие, че за изпълнението няма пречки, свързани с национални или международни разпоредби за експортен контрол, като ембарго или други санкции. Клиентът се задължава да предоставя цялата информация и документи, необходими за износ или транспорт. Закъсненията, дължащи се на проверки за износ или процедури за одобрение, обезсилват всички срокове и срокове за доставка. Ако не са предоставени необходимите одобрения или ако доставката и услугата не са разрешени, се счита, че съответните клаузи от договора нямат действие между страните.

11.2 Доставчикът има право да прекрати договора без предизвестие, ако е необходимо прекратяване от страна на доставчика с оглед спазване на национални или международни правни разпоредби.

11.3 В случай на прекратяване съгласно т. 11.2 се изключва предявяване от страна клиента на обезщетения за вреди или за други права, произтичащи от прекратяването на договора.

11.4 При предаване на доставените от доставчика стоки на трети лица в България и в чужбина клиентът трябва да спазва съответно приложимите разпоредби на националното и международно право за експортен контрол.

12. Приложимо право, подсъдност, норми с временно действие

12.1 Договорните отношения между доставчика и клиента се подчиняват изключително на правото на страната, в която доставчикът има седалище. Разпоредбите на единната Конвенция на ООН за международната продажба на стоки (CISG) не се прилагат.

12.2 Изключителното място на подсъдност за всички спорове, произтичащи от договорните отношения между доставчика и клиента, включително искове от менителници и чекове, е компетентният съд по седалището на доставчика. Но доставчикът по свой избор има право да заведе дело срещу клиента и в съда по седалището му.

12.3 За договорните отношения единствено българският текст на тези условия за продажба и доставка е правно обвързващ.

12.4 Ако една или повече клаузи или части от клауза на настоящите условия на продажба и доставка са или станат невалидни по някаква причина, останалите клаузи няма да бъдат засегнати. Клиентът и доставчикът се задължават да заменят невалидните клаузи или части от тях с клаузи, които са законово допустими и икономически най-добре отговарят на първоначалната клауза. Същото важи и в случай на неволен пропуск.

General Terms and Conditions of Hire

1. Scope

1.1 All offers to hire machines shall be made exclusively on the basis of these General Terms and Conditions of Hire. Conflicting or deviating terms and conditions of a Lessee shall not be accepted. This shall apply even if the Lessor delivers the machine to the Lessee without restriction with knowledge of the Lessee’s conflicting or deviating terms and conditions. Deviations from these Terms and Conditions of Hire shall only be valid when confirmed by the Lessor in writing.

1.2 These Terms and Conditions of Hire shall also apply to all future transactions of the same kind with the same Lessee, without specific further agreement being required.

1.3 Services involving on-site installation are additionally subject to the Lessor’s Terms and Conditions of Repair and Installation.

2. Offer and conclusion of agreement

2.1 The Lessor’s offers are always subject to confirmation, unless expressly otherwise stated. Cost estimates are non-binding. Unless otherwise agreed, first offers or cost estimates shall be provided free of charge. The Lessor reserves the right to charge a reasonable fee for further offers or cost estimates as well as for draft works if no rental agreement comes into existence.

2.2 A rental agreement shall come into existence only upon written confirmation by the Lessor. Any changes, amendments or side agreements shall also require written confirmation by the Lessor.

2.3 The documents relating to the offer, including but not limited to illustrations, drawings, and details on weight and measurements, are approximations only, unless they are expressly marked as binding by the Lessor.

2.4 The Lessor reserves all ownership and copyrights to illustrations, drawings, cost estimates, calculations and other documents, which shall not be disclosed to any third party without the Lessor’s express prior written consent. They are to be returned to the Lessor without delay
(i) if no rental agreement comes into existence, or
(ii) as soon as the rental agreement has been executed in full.

2.5 Where the Lessor lends the machine (e.g. for demonstration purposes or as an interim measure), the provisions of the rental agreement shall apply mutatis mutandis.

3. Rental period

3.1 Unless otherwise agreed, the rental period shall start upon delivery to the Lessee (see clause 8.1). If the parties have not agreed on an end date, the Lessee and the Lessor shall agree on a basic rental period on a daily, weekly or monthly basis starting on the delivery or on the agreed date. Unless otherwise agreed, the basic rental period shall be one month.

3.2 In the event the machine has not been returned to the Lessor after expiry of the basic rental period, the rental agreement shall be extended automatically by a period which corresponds to the basic rental period, unless such agreement is terminated in good time before expiry of the basic rental period or any subsequently extended rental period. Notice of termination shall be deemed to have been given in good time if it is received by the Lessor not later than three working days before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a daily basis, not later than one week before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a weekly basis, and not later than one month before the end of the rental period if the basic rental period has been agreed on a monthly basis.

3.3 Notice of termination must be given in writing without the necessity to specify reasons.

3.4 At the end of the rental relationship, the Lessee must promptly return the machine in a proper condition, e.g. in particular clean and workable. The machine is to be returned completely, e.g. including all add-ons and components, cleaned and undamaged.

3.5 Any defects in or damage to the machine which go beyond normal wear and tear, and/or have arisen through incorrect use, shall be the responsibility of the Lessee.

3.6 In the event the Lessee continues to use the machine after termination of the agreement by giving notice of termination, the rental relationship shall not be regarded as having been extended. A tacit extension of the rental relationship shall not apply. If the Lessee fails to return the machine at the end of the rental relationship, the Lessor may request the agreed rent for the duration of the failure to return as compensation or, in case no rent was agreed, at a usual market rental rate. The Lessee waives any right of retention for whatever reason.

3.7 If the Lessee defaults on payment, the Lessor shall be entitled to claim default interest. The default interest rate per annum amounts to eight percentage points above the basic rate. The basic rate changes every 1st January and 1st July of a year by the percentage by which the reference basic rate has increased or decreased since the last change in the basic rate. The reference base is the interest rate for the most recent principal financing transaction of the European Central Bank before the first calendar day of the relevant half year. The Lessor may assert higher default damage if proof is provided. However, the Lessee is entitled to prove that the damage incurred as a result of the default in payment was lower.

3.8 If the Lessor becomes aware of circumstances that call the Lessee’s creditworthiness into question, then all deferred claims shall immediately fall due for payment. Furthermore, the Lessor may in such case request advance payment or the provision of security.

4. Rent and payment of rent

4.1 The rent shall be charged according to depending on the basic rental period agreed (clause 3.1), i.e. per day, week or month. The calculation of the rent is based on the normal monthly working hours, i.e. a maximum of 8 hours of use per day. If, on this basis, the calculated period of use is expected to be exceeded or is actually exceeded by more than 5%, the Lessor may adjust the rent according to the expected or actual period of use. The Lessee shall notify the Lessor without delay of the actual or expected additional use of the machine.

4.2 The rental price does not include the statutory value added tax. The parties endeavour to avoid any unnecessary expenses or infringements of tax or customs regulations. The Lessee is therefore obliged to provide all requisite information where necessary. The parties will strive in all cases where legally permissible to ensure that the Lessor receives the full rent without any deduction whatsoever. Charges, taxes or customs duties shall be borne by the Lessee.

4.3 The rent does not cover wear and tear of wearing parts. The Lessor is entitled to charge the Lessee the costs for wear and tear in accordance with the use of the machine.
The calculation of the costs for wear and tear of wearing parts shall be based on the data on wear and tear set out in checklists or comparable records providing information on the condition of the machine. The costs shall be calculated as a percentage, depending on the current selling price of the respective wearing parts plus any work time which may be incurred. Other costs for the operation and repair of the machine during the rental period shall be borne by the Lessee.

4.4 The Lessor shall issue rent invoices. The Lessor is entitled to issue partial invoices during the basic rental period. If the basic rental period has been agreed for days or weeks, the Lessor is entitled to invoice at weekly intervals. If the basic rental period is in weeks or months, the Lessor may issue partial invoices at monthly intervals. The amount of the partial invoices shall be determined proportionately.

4.5 The Lessor is entitled to request advance payments. If the Lessor requests an advance payment before delivering the machine for duration of the basic rental period, the Lessor may refuse to surrender the machine until receipt of the advance payment has been received.

4.6 The rent shall be payable, without any deduction, not later than 8 days from the date of invoice.

4.7 The Lessee shall not be entitled to offset, withhold or reduce the rent, unless any counterclaims are either not disputed by the Lessor or have been established by final and non-appealable judgement. The same shall apply in the case of an assertion of warranty claims.

4.8 Any fees under public law, premiums and other charges levied during the agreement due to the rent, possession or use of the machine, shall be borne by the Lessee. This shall also apply to investigations ordered by authorities. If any such claims are asserted against the Lessor or if the Lessor is required to make advance payments, the Lessee is obliged to reimburse the costs to the Lessor.

4.9 Delays in the delivery of the machine due to force majeure or other events which substantially impede or prevent delivery by the Lessor, such as war, terrorist attacks, import and export restrictions, strike, lockout or orders made by the authorities, even if they relate to the suppliers or sub-suppliers of the Lessor, shall not entitle the Lessee to terminate the rental agreement unless otherwise agreed. If possible, the Lessor shall inform the Lessee about the start, end and expected duration of the aforementioned circumstances.

4.10 The Lessor is not in default if the Lessor provides the Lessee with a replacement, in compliance with the agreed delivery date, for the time until the delivery of the actual machine, provided that such replacement meets the Lessee’s technical and functional requirements in all material respects, and the Lessor bears all costs incurred for providing the replacement.

4.11 If the Lessor is in default and the Lessee suffers any damage as a consequence, the Lessee shall be entitled to request lump sum default compensation. Such compensation shall amount to 0.5 % of the value of that part of the entire delivery which cannot be used in time or according to the agreement due to the delay for each full week of delay, up to a maximum of 5 % of such value in total. Any additional claim for damages based on default shall be excluded.

5. Duties of the Lessee

5.1 The Lessee is obliged:

 • to protect the machine from overuse of any kind and to ensure its correct use, particularly by trained personnel;
 • to have the machine serviced and maintained at the Lessee’s expense and at regular intervals either by the Lessor or by a third party commissioned by the Lessor;
 • to follow the service, maintenance, and operating instructions of the Lessor and/or of the manufacturer of the machine;
 • to ensure that inspections are carried out by the Lessor or by a third party commissioned by the Lessor at regular intervals as specified by the manufacturer (for example in a machine service record) at the Lessee’s expense;
 • to ensure the machine's operability for the duration of the rental period by having the necessary repair work done by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor in a due and proper manner using original spare parts at the Lessee’s expense – this provision applies to wearing parts accordingly - and
 • to observe and comply with all laws and regulations in connection with the possession, use or maintenance of the machine.

The Lessee shall indemnify the Lessor against any third party claims that may arise from culpable non-compliance with these duties.

5.2 Upon request, the Lessee shall grant the Lessor or the Lessor’s agents access to the machine at any time during normal working hours and upon prior agreement in order to check the use and operability of the machine. Any costs that are directly or indirectly incurred by either party in this connection shall be borne by such party itself.

6. Sub-letting

6.1 The Lessee may only sub-let the machine to a third party, assign rights under this Agreement or grant rights to the machine of any kind with the Lessor’s prior written consent.

6.2 The Lessee shall be responsible for any fault of a third party which it authorised to use the machine to the same extent as for its own faults and shall accept such fault.

6.3 The Sub-lessee shall be advised that it may acquire the machine only with the consent of the owner (Lessor). On signing the sublease agreement, the Sub-lessee shall confirm in writing knowledge of the ownership relationships and requirements of consent by the Lessor for any intended acquisition of the machine. The Lessee shall immediately notify the Lessor in case of the termination of the sublease.

7. Pledging of the machine or similar

7.1 In the event of acts of authorities, confiscations, pledges or similar, irrespective of whether they are initiated at the instigation of an authority or of a private person, the Lessee shall immediately inform the authority or other party about the ownership relationships verbally and in writing and also notify the Lessor without delay, providing all necessary documents.

7.2 The Lessee shall immediately notify the Lessor if a compulsory sale or compulsory administration is filed with respect to the property on which the machine is located.

7.3 The Lessee shall bear the costs for any measures to rectify any such interventions.

8. Transfer of risk

8.1 The delivery shall be made on the date of the contractually agreed delivery or on the date of the actual delivery, whichever comes first. When the machine is delivered, a checklist or a handover document shall be prepared in order to determine the condition of the machine. The Lessee undertakes to cooperate in preparing and completing the documents on delivery. For this purpose, the Lessee or an authorized employee or a third party shall be present when deliveries are made. If this is not the case, the machine shall be deemed to have been handed over as recorded by the Lessor.

8.2 Upon delivery, the risk of loss or damage to the machine shall pass to the Lessee. Delivery shall be deemed to have been made even if the Lessee is in default of acceptance according to §293 BGB (German Civil Code).
The place of delivery (place of performance) is always the premises of the Lessor, irrespective of whether the machine is shipped by the Lessor, brought to the Lessee’s premises or its place of use by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor or is collected by the Lessee itself or by a third party commissioned by it.
If the machine is located at a different place before the start of the rental period or transfer (for example at the premises or place of use of a previous lessee or at the manufacturer) and if it is shipped or transported from there by the Lessor or an affiliated company or by a third party commissioned by them to the Lessee for use or if the Lessee or a third party commissioned by it collects the machine at such place, this place shall be equivalent to the Lessor's premises.

8.3 The Lessee shall bear the costs of commissioning and maintenance work arising from any damage that occurs after the risk has been transferred to the Lessee. This shall also apply in the event of theft or other loss as well as destruction or significant deterioration which makes repair uneconomical. In this case, the Lessee shall reimburse the Lessor the fair value of the lost machine.

8.4 The Lessee shall cease to bear the risk as soon as the machine has been returned to the Lessor's premises due to or following the end of this Agreement (date of the actual return).
For the return of the machine, the place of delivery shall also be the Lessor’s premises, irrespective of whether the machine is shipped by the Lessee, brought to the Lessor’s premises by the Lessee or a third party commissioned by the Lessee or collected by the Lessor itself or by a third party commissioned by the Lessor.
If the Lessee ships or transfers the machine to a different place (for example to the place of use of a subsequent Lessee or to a purchaser) on prior instruction of the Lessor or if the machine is collected by the Lessor or a third party commissioned by the Lessor from the Lessee and brought to a place other than the Lessor's premises, this place shall be equivalent to the Lessor's premises.

8.5 If shipping is delayed or omitted due to circumstances not attributable to the Lessor, the risk shall pass to the Lessee as from the date of notification of readiness for shipping or acceptance.

8.6 If the Lessee is in default of delivery or infringes any other obligations to cooperate, the Lessor shall be entitled to request compensation for the damage incurred, including any additional expenses, in particular the costs incurred by the delayed acceptance of delivery.

9. Liability of the Lessee

9.1 The Lessee shall be liable for the operational risk associated with the machine.

9.2 If third parties claim damages from the Lessor or from a company affiliated with the Lessor due to personal injury or damage to property – irrespective of the legal reason – based on the operational risk associated with the rented machine the Lessee shall indemnify the Lessor within their internal relationship against all such claims and costs.

9.3 In the event of a claim of any kind whatsoever the Lessee shall be obliged to immediately notify the Lessor about the circumstances, extent and parties involved and to provide the Lessor with all requisite information.

10. Liability for defects and compensation of damages by the Lessor

For all claims for damages asserted by the Lessee which are not governed by this Agreement – irrespective of the underlying legal foundation – and in particular claims for compensation which do not relate to the machine itself, the Lessor shall be liable only:

 • in the case of wilful intent;
 • in the case of gross negligence by the Lessor's corporate organs or executive employees;
 • in the case of culpable injury to life, body or health;
 • in the case of defects which the Lessor has fraudulently concealed or the absence of which the Lessor has warranted as part of a separate guarantee; or
 • in the case of defects to the rented machine to the extent that the Lessor is liable under the Product Liability Act for personal injury and damage to property which is used privately.

In the case of culpable infringement of material contractual obligations, the Lessor shall also be liable for gross negligence of non-executive employees and for slight negligence, though in the latter case liability shall be limited to typical and reasonably foreseeable damage.
All further claims, in particular liability for consequential damage, shall be excluded.

11 Machine and business liability insurance

11.1 The machine and its operation must be covered by insurance.

11.2 The machine insurance may be taken out by the Lessee or by the Lessor after agreement.
In the event that the parties agree that the Lessee should insure the machine, or if the parties have not made any agreement, the Lessee shall be obliged to take out a machine insurance (including the risk of transportation) at the replacement value, including all ancillary costs, in favour of the Lessor for the duration of the rental period or for the duration of use covering all risks including fire, natural hazards, vandalism, theft, transportation etc.
The Lessee assigns its current and future rights and claims against its machine insurer arising out of the insurance policies for which it has assumed the burden of insurance here and now to the Lessor. The Lessor hereby accepts the assignment.
The insurance of the Lessor must contain the following provisions which the insurer must confirm:

 • The policyholder/Lessee is not authorised to dispose of the rights to which the Lessor is entitled under the insurance policy in its own name. The Lessor is solely entitled to dispose of these rights, in particular to accept compensation, even if it is not in possession of the insurance policy.
 • The policyholder may not cancel the insurance, may not reduce the amount of the premium and must continue it in an unaltered form unless the Lessor has agreed to a different procedure in writing and the policyholder has submitted this declaration of consent to the insurance company, which must have been effected at least one month before expiry to be valid. The Lessor is entitled but not obliged to pay the due insurance premium.

11.3 The following applies to business liability insurance:
The Lessee undertakes to insure the operating risk associated with the machine in all events at its own cost (liability insurance).

11.4 Before the machine is handed over, the Lessee shall prove - by presentation of a suitable insurance certificate or certificates - that the rented machine is covered by business liability insurance for the duration of the rental agreement and, where the Lessee has committed to taking out machine insurance, is covered by machine insurance. The requisite insurance certificate or certificates must contain all necessary details on the type, scope and duration of the respective insurance.
Failure to submit insurance certificates or the submission of incomplete insurance certificates upon the handover of the machine shall entitle the Lessor to retain the machine until such time as the requisite insurance certificates have been provided. If the Lessor does not exercise its right of retention, the Lessee shall submit to the Lessor the requisite insurance certificate(s) without delay and not later than 10 working days after handover of the rented machine. If the insurance certificate(s) are not submitted, the Lessor is entitled to take out the requisite insurance at the Lessee's expense. In the intervening time until insurance certificate(s) have been submitted or the requisite insurance policies have been taken out by the Lessor, the Lessee shall be liable – subject to clause 10 of these Terms and Conditions of Hire – for all damages, including without limitation consequential damages, arising for any reason whatsoever associated with the lack of insurance cover although such cover has been agreed.
In the event of retention, the Lessor is entitled to request the agreed rent at the beginning of the rental period.

11.5 Any deductibles due under the respective insurance policies shall be borne by the Lessee in the case of a claim, irrespective of whether the insurance was taken out by the Lessee or the Lessor.

11.6 If the rented machine has been subjected to a criminal act (theft, possibly also of spare parts, embezzlement, criminal damage to property or similar), the Lessee shall promptly file a complaint with the competent authority (public prosecutor office, police) and notify the Lessor immediately. If the return of the machine is impossible due to the criminal act (particularly in the case of theft or embezzlement), and if no insurance cover exists in whole or in part - for whatever reason -, the Lessee shall also be liable if it is without fault and shall reimburse the Lessor with the fair value of the machine at the time of theft or embezzlement. The fair value shall be equal to the amount which the Lessor must pay to purchase an equivalent machine.

12. Termination without notice

The Lessor shall be entitled to terminate the Agreement without notice if:

 • the Lessee defaults on a rental payment or any other specially agreed payment in whole or in part for longer than five banking days;
 • the Lessee fails to satisfy the obligations set out in clause 5;
 • the Lessee sub-lets the machine to a third party without the Lessor's prior written consent (clause 6);
 • the Lessee assigns rights from this Agreement to a third party or grants third parties rights to the machine, in either case without the permission of the Lessor;
 • the Lessee modifies the machine within the meaning of clause 13 without the consent of the Lessor; or
 • material circumstances become known which fundamentally call into question the Lessee's ability to fulfil the rental agreement, such as discontinuation of payments, bill protests, enforcement measures or insolvency.

13. Modifications to the machine

Modifications to the machine, in particular attaching, installing and removing parts, must not be made without the consent of the Lessor. If changes have been made with the Lessor's consent, the Lessee shall at its own expense restore the machine to its original condition at the end of the rental agreement.

14. Statute of limitations

All claims which the Lessee may have for whatever reason shall fall under the statute of limitations within twelve months. The statutory period shall apply to claims for damages set out in clause 10.

15. Rights to software / data protection

15.1 If the machine contains software, the Lessee is granted a non-exclusive right to use the delivered software, including its documentation, for application on the machine intended for this purpose. Using the software in more than one system is prohibited.

15.2 The Lessee may reproduce, revise or translate the software or convert the object code into the source code only to the extent permitted by law. The Lessee undertakes not to remove or change any manufacturer information, in particular copyright notes, without the Lessor’s express prior approval.

15.3 All other rights to the software and any related documentation, including copies thereof, shall remain with the Lessor or software provider. The granting of sub-licences or any passing-on to third parties in any other form is prohibited.

15.4 The Lessor shall not be liable for software which is already installed or will be installed in the future (including any software upgrades or updates) if the Lessee uses the software improperly. In particular, an improper handling or use is deemed to have occurred if the Lessee or a third party:

 • deletes, changes or otherwise influences any machine parameters of the rented machine without written consent of the Lessor, so that the functionality of the machine can be impaired;
 • installs software (including a software upgrade or update) not authorised by the Lessor for the respective type of machine acquired by the Lessee; or
 • installs software (including a software upgrade and update) authorised by the Lessor for the respective type of machine sold while the engine is running and does not observe the machine during the entire installation, upgrade or update process and fails to continuously monitor its behaviour and keep persons at a distance.

15.5 The Lessor is entitled to equip the machine with Fleet View and similar systems (e.g. WITOS or similar), which store machine data (e.g. on ongoing operations, standby times, etc.) and transmit them to the Lessor. The Lessor is entitled to analyse and process such data and use them without restrictions and without charge for internal purposes, unless the Lessee expressly objects. The data may be disclosed to third parties, e.g. for purposes of reference and comparison, if the data is anonymised or if the Lessee, upon request, expressly consents to the disclosure.

15.6 For the event that personnel data are stored within the scope of installation, upgrade or update, the following shall apply:
The Lessor ensures compliance with the statutory data protection regulations. In particular, as far as this is required for installing software, any provided personal data shall not be disclosed to any third party; rather, any such personal data shall be processed and used exclusively internally for performing the rental agreement. The data shall be deleted when no longer necessary. Should such deletion not be possible due to statutory retention periods, such data shall be blocked instead of deleted, in accordance with the applicable statutory regulations.
Where required by the statutory data protection regulations, the Lessee shall, prior to the conclusion of the respective agreement, obtain the necessary written consent of the person whose personal data are required for satisfying the Agreement.

16. Proprietary rights of third parties

16.1 The Lessor shall only be liable for infringement of third party rights resulting from the use of the machine by the Lessee in accordance with the rental agreement for the intended purpose.

16.2 If any third party asserts claims against the Lessee for infringements of its rights by the Lessee, the Lessee shall notify the Lessor without delay. The Lessor shall be entitled, without being obliged, to defend against the asserted claims at its own expense to the extent permitted by law. The Lessee is not entitled to acknowledge any third party claims before having given the Lessor reasonable opportunity to defend against third party rights by other means.

16.3 Clause 10 shall additionally apply with regard to any claims for damages and reimbursement of expenses.

17. Export control

17.1 Any delivery of the machine outside of the country in which the Lessor is domiciled shall be subject to the proviso that performance does not conflict with any national or international export control regulations, for example embargoes or other sanctions. The Lessee undertakes to provide all information and documents required for the export or transfer. Delays resulting from export controls or permission procedures shall set aside any delivery periods agreed. If necessary permissions are not granted, or if the usage cannot be approved, the rental agreement shall be deemed as not concluded with regard to the subject matter concerned.

17.2 The Lessor is entitled to terminate the rental agreement without notice if termination on the part of the Lessor is required for compliance with national or international legal regulations.

17.3 In the event of a termination under clause 17.2, the assertion of any claim for damages or the assertion of other rights by the Lessee based on the termination shall be excluded.

17.4 The Lessee is not entitled to use or sub-let the machine abroad if this is contrary to national and international export control law.

18. Applicable law, place of jurisdiction, severability clause

18.1 The contractual relationship between the Lessor and the Lessee shall be exclusively subject to the laws of the country in which the Lessor has its registered office.

18.2 Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship between the Lessor and the Lessee, including claims arising from bills of exchange and cheques, shall be the court competent for the Lessor’s principal place of business. However, the Lessor may, at its discretion, also bring action against the Lessee at the latter’s general place of jurisdiction.

18.3 If one or several provisions or parts of any provision of these Terms and Conditions of Hire are or become invalid for any reason whatsoever, this shall not affect the validity of the remaining provisions. The Lessee and the Lessor undertake to replace the invalid provisions or partial provisions by such legally valid provisions which most closely approximate the economic intent of the invalid provisions. The same shall apply for any unintentional gaps.

Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies

1. Scope and Conclusion of the Contract

1.1 These Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies supplement the Wirtgen Group’s General Terms and Conditions of Service and General Terms and Conditions of Sale and Supply.

1.2 Insofar as a Supervised Assembly is not already the subject of a supply or service contract, the Contract is deemed concluded upon written confirmation by the Contractor.

2. Service Performed by the Supplier or Contractor

2.1 Insofar as the terms of a Supervised Assembly have not already been contractually stipulated as part of a supply or service contract, the following Section 2.2 will serve as the contractual description of the Supervised Assembly service.

2.2 The Contractor is responsible for supervising the mechanical assembly, electrical assembly, and commissioning, including a trial period until the system is ready for operation (hereinafter referred to collectively as “Supervised Assembly”), of systems or system components owned by the Client that the Client has purchased from the Contractor and/or from third parties. Insofar as the Client only engages the Contractor to carry out “supervised electrical assembly” and/or “supervised mechanical assembly” and/or “commissioning,” these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly will only apply to this limited scope. The provisions contained herein do not apply insofar as they are of no significance to the underlying contractual relationship.

Mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation of the system or system components are carried out by the Client independently and on the Client’s own responsibility. In this context, the Contractor will provide a supervisor or supervisors who will support the Client by issuing technical instructions and familiarizing the Client’s personnel with the use of the system or system components.

2.3 Supervision and instruction by the Contractor will be carried out by qualified personnel who are familiar with the assembly and operating instructions of the system or components thereof.

3. Assembly and Client’s Duty to Cooperate

3.1 The Client must designate a contact person prior to the commencement of performance who will receive the technical instructions from the supervisor(s). As the Client’s assembly coordinator, this individual will serve as the sole contact person for the Contractor and must have a sufficient command of the German or English language.

3.2 The Client will carry out mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation with sufficient in-house and/or external personnel. The Client must ensure that the personnel employed are qualified to carry out these activities. In particular, these individuals must be qualified to perform mechanical and electrical work. Unless otherwise stipulated in the Contract, agreed at the beginning of Supervised Assembly, or coordinated with the Contractor, the Client must provide skilled workers who have completed vocational training as metalworkers, mechanics, welders, or electronics technicians (in particular with the ability to carry out electrical installation work in the low-voltage range up to 380 V), as well as assistants. If any of the Client’s personnel proves to be insufficiently qualified, the Client is obligated to replace such person(s) at the Contractor’s request. The Client is also obligated to provide additional personnel at the Contractor’s request.

The Client guarantees that the personnel employed are adequately insured, in particular against occupational accidents, in accordance with the legal provisions and any other regulations applicable at the installation site, and that all other applicable legal provisions and other regulations, e.g. with respect to illegal employment, minimum wages, etc., are fully observed.

3.3 The Client guarantees that the supervision and instruction by the Contractor as well as the mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation itself can be carried out safely in accordance with the applicable occupational safety laws and regulations, including regulations on working time, applicable at the assembly site. The Client must instruct its personnel accordingly in this regard and equip said personnel with the personal protective equipment required for the activities.

When carrying out work on site, the Client must comply with the requirements applicable in the country where the installation site is located. In the case of sites in the Federal Republic of Germany, the Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (“Baustellenverordnung”; Ordinance on Safety and Health Protection on Construction Sites (“Construction Site Ordinance”)) particularly applies; in other European Union countries, the provisions of European Directives transposed into national law apply, as will any supplementary national law. In the case of sites in countries outside the European Union, an average European standard should be observed. Stricter national regulations must be observed, and the Client must notify the Contractor of such regulations.

In the event of imminent danger, in particular danger to the life and limb of the Client’s personnel, other third parties, or the supervisor(s) themselves, as well as in the event of danger to major property and assets, the Client’s personnel must immediately cease their activities at the instruction of the Contractor. The Contractor will notify the Client and the installation coordinator of the situation – if possible in writing, if necessary via text message or other messaging service, or verbally. After being notified of the situation, the Client must implement the necessary measures to eliminate the risk. Work may not be resumed until the risk has been fully eliminated.

3.4 The Client is responsible for providing all of the assembly and operating instructions and other documents relevant to the assembly of the system or system components, such as factory standards, tools (including those for calibration), operating and auxiliary materials, media (in particular water, electricity, and compressed air), welding equipment (gas/oxygen), slings and safety equipment (in particular for work at height, such as harnesses, etc.), as well as all operating materials and additives required for trial operation, commissioning, and instruction. In the case of asphalt production systems, the Client must guarantee a daily production of at least 400 tons of asphalt for commissioning (including fine-tuning), unless a different amount has been stipulated in the supply or service contract.

The Client must ensure that a mobile telephone is available to the parties at the site, and that an Internet connection for data transfers that meets the requirements stipulated in the Contract as well as meets an international standard for data transfer, in particular for uploading and downloading via remote service, is simultaneously available.

3.5 The Client must arrange, book, and provide, at its own expense, accommodations for the supervisor(s) in a hotel with a reasonable standard of cleanliness and service in the form of a single room or apartment, each with its own bathroom. Furthermore, the Client is responsible for arranging, at its own expense, transportation between the accommodations and the installation site for the supervisor(s). If Supervised Assembly lasts more than one week, the Client is responsible for ensuring, at its own expense, that the supervisor(s) can travel freely in the vicinity of the assembly site on weekends, for example by providing a rental vehicle (Central European compact car standard).

3.6 If the Client fails to comply with the aforementioned duties to cooperate and/or the duties to cooperate stipulated in the supply or service contract, or fails to do so in a timely manner, and if the assembly work cannot be commenced or continued as a result, the Contractor reserves the right not to commence or to interrupt Supervised Assembly, as the case may be. Scheduled dates will be extended in accordance with the duration of the interruption and an extra fee will be charged for the resumption of Supervised Assembly and any postponement to an unfavorable time of year.

4. Fees

4.1 Unless otherwise stipulated in the contract governing Supervised Assembly, the Contractor’s schedule of fees for Supervised Assembly will apply.

4.2 If the Client does not comply with its duties to cooperate under the supply or service contract and/or these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly, the Contractor is entitled to compensation for the resulting additional expenses for the storage of the system or components in the amount of 0.5% of the value of the goods as specified in the supply contract per full week, up to a maximum of 3%.

In addition, the Contractor is authorized to issue invoices at its own discretion, if necessary in the form of partial invoices, for services rendered to date.

EN BG